Työsuojeluvaltuutetun valintaohje

Työsuojelutoiminta on lakisääteistä. Jokaiseen yli kymmenen hengen työpaikkaan on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Myös pienemmällä työpaikalla voidaan valita työsuojeluvaltuutettu.

Pääsääntöisesti vaali järjestetään loka-marraskuussa parittomina vuosina. Jos työsuojeluvaltuutettu valitaan työpaikalla ensimmäistä kertaa, valinta/vaali voidaan toteuttaa muunakin ajankohtana.

Tärkeää valinnassa:

  • kaikilla työntekijöillä on tieto, että työpaikalle valitaan työsuojeluorganisaatio
  • kaikilla vakinaisilla työntekijöillä on mahdollisuus asettua ehdokkaaksi
  • kaikki työntekijät saavat osallistua valintaan
  • vaali on salainen

Valintojen järjestäminen

Työsuojeluhenkilöstön valintatavasta sovitaan työpaikalla. Valinta voidaan tehdä yhteisesti sopien valintakokouksessa tai järjestämällä vaalit (perinteinen vaali tai sähköinen vaali). Valinta- tai vaaliajankohdasta sovitaan siten, että kaikilla työntekijöillä on osallistumismahdollisuus. Suositus on, että valinnan järjestäminen ilmoitetaan kaikille työntekijöille vähintään 14 vuorokautta ennen valinnan ajankohtaa.

Vaalitoimikunta

Vaalien järjestelyistä huolehtii työpaikan henkilöstön valitsema vaalitoimikunta, joka koostuu noin 3-4 työpaikan työntekijästä. Suosittelemme, että vaalitoimikuntaan ei nimetä sellaista henkilöä, joka todennäköisesti asettuu työsuojeluvaalissa ehdokkaaksi. Vaalitoimikunta huolehtii siitä, että vaalit toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti.

Ehdokasasettelu

Ehdokkaat työsuojelutehtäviin asettaa työpaikan henkilöstö. Ehdokkaaksi nimetyiltä tulee olla suostumus, josta ilmenee mihin tehtävään henkilöä ehdotetaan. Ehdokasasetteluun tulee varata aikaa vähintään 7 päivää ennen valintaa. Ehdokasasettelu voidaan toteuttaa myös sähköisesti. Ehdokkaaksi asettuvat ilmoittavat sähköpostilla halukkuutensa asettua ehdokkaaksi. Tämän ilmoitus lähetetään vaalitoimikunnan jäsenille ehdokasasetteluajan puitteissa.

Valintakokous

Työsuojeluhenkilöstö voidaan valita yhteisesti sopien valintakokouksessa, jos kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus osallistua valintakokoukseen. Tämä edellyttää, että työnantajan toimipiste / toimipisteet ovat yhdellä paikkakunnalla. Jos valintakokouksessa ilmenee, että ehdokkaita on useampia, voidaan vaali suorittaa heti, jos paikalla ovat kaikki työntekijät. Erillinen vaali järjestetään, jos kaikki työntekijät eivät ole päässeet paikalle.

Vaalit

Perinteinen vaali

Vaalien järjestelyistä huolehtii valintakokouksessa päätetty toimikunta. Jos johonkin tehtävään on vain yksi ehdokas, vahvistetaan hänen valintansa. Jos ehdokkaita on useita, järjestetään vaali. Vaali järjestetään suljettuna lippuäänestyksenä. Vaalitoimikunta voi päättää vaalin menettelytavoista esimerkiksi niin, että eniten saanut henkilö valitaan työsuojeluvaltuutetuksi, seuraavaksi eniten ääniä saanut 1. varatyösuojeluvaltuutetuksi ja kolmanneksi eniten ääniä saanut 2. varatyösuojeluvaltuutetuksi.

Vaihtoehtoisesti vaalilipukkeeseen voi äänestäjä merkitä ketä äänestää varsinaiseksi työsuojeluvaltuutetuksi, ketä ensimmäiseksi varatyösuojeluvaltuutetuksi ja ketä toiseksi varatyösuojeluvaltuutetuksi.

Sähköinen vaali

Sähköinen vaali edellyttää, että vaalitoimikunta saa työnantajalta käyttöönsä kaikkien työntekijöiden sähköpostiosoitteet tai työpaikalla on käytössä yhteinen ryhmäpostilista, joka tavoittaa kaikki työntekijät.

Vaalitoimikunta ilmoittaa sähköpostilla kaikille työntekijöille ehdokasasettelun käynnistymisestä ja sen ajankohdasta kauanko ehdokasasettelu kestää. Jos ehdokasasetteluajan umpeuduttua jokaista avoinna olevaa luottamustehtävää varten on ilmoittautunut vain yksi ehdokas, vaalitoimikunta vahvistaa vaalin jolloin äänestystä ei suoriteta.

Jos vaalia kuitenkin tarvitaan, ilmoittaa vaalitoimikunta kaikille työntekijöille ehdokkaiden nimet ja äänestysajankohdan. Vaalissa äänet annetaan sähköpostilla. Sähköpostilla annetut äänet lähetetään yhteen sähköpostiosoitteeseen, esimerkiksi vaalitoimikunnan puheenjohtajan sähköpostiosoitteeseen. Vaalia varten yrityksessä voidaan avata myös oma sähköpostiosoite, johon lukuoikeus on vain vaalitoimikunnan jäsenillä.

Sähköisessä vaalissa on todella tärkeätä, että vaalitoimikunnan jäsenet sitoutuvat vaitiolovelvollisuuteensa, eivätkä riko vaalisalaisuutta. Jos vaalisalaisuus rikkoutuu, vaali joudutaan uusimaan mahdollisimman pian.

Vaaliajan umpeuduttua vaalitoimikunnan jäsenet laskevat annetut äänet ja tekevät vaalista pöytäkirjan jossa todetaan ehdokkaina olleet henkilöt, sekä mihin luottamustehtävään he ovat olleet ehdokkaina, paljonko henkilöt ovat saaneet ääniä, kuinka moni yrityksen työntekijä osallistui vaaliin (prosentuaalinen luku) sekä kuka tuli valituksi varsinaiseksi työsuojeluvaltuutetuksi, ensimmäiseksi varavaltuutetuksi sekä toiseksi varavaltuutetuksi.

Valinnan tulos

Valintakokous tai vaalitoimikunta tekee valinnoista pöytäkirjan, joka toimitetaan työnantajalle ja asetetaan työntekijöiden nähtäväksi. Valinnasta tulee ilmoittaa aina sekä ERTOon että Työturvallisuuskeskuksen rekisteriin (www.ttk.fi/tyosuojeluhenkilorekisteri).

Ilmoita ERTOlle työsuojeluvaltuutetun valinnasta/vaihtumisesta heti valintojen jälkeen nettilomakkeella.

HED-tehtävän päättyminen

Jos et enää toimi työsuojeluvaltuutettuna, ilmoita HED-tehtäväsi päättymisestä liitolle täyttämällä nettilomake. Voit vaihtoehtoisesti lähettää nimesi, jäsennumerosi, HED-tehtäväsi ja toimikautesi päättymispäivän sisältävän sähköpostiviestin osoitteeseen hed(at)erto.fi.

Lisätietoa

Lisätietoja voit kysyä ERTOsta sähköpostilla osoitteesta hed(at)erto.fi.

Lisätietoa henkilöstön edustajan tehtävistä löydät henkilöstön edustajien intranetistä www.hedit.fi.