Miten edistetään palkkatasa-arvoa työpaikoilla?
Blogi

Miten edistetään palkkatasa-arvoa työpaikoilla?

Kirjoittaja: Helena Lievonen Julkaistu:

Reilu kolmasosa naisista pitää naisten mahdollisuuksia työelämässä yhtä hyvinä kuin miesten, kun taas miehistä yli puolet pitää naisten mahdollisuuksia yhtä hyvinä kuin omiaan. Tasa-arvoa työpaikoilla voidaan edistää muun muassa tasa-arvosuunnitelman, palkkakartoituksen sekä avoimuuden avulla.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee kolmen-neljän vuoden välein tasa-arvobarometrin. Tilastokeskus toteutti viimeisimmän barometrin vuonna 2017 ja julkaisi sen tuloksista raportin tänä keväänä.

Noin puolet haastatteluun vastaajista oli sitä mieltä, että naisten mahdollisuudet työelämässä ovat yhtä hyvät kuin miesten. Naisten ja miesten väliset näkemykset työelämän tasa-arvosta eroavat kuitenkin jyrkästi. Vain reilu kolmasosa naisista piti naisten mahdollisuuksia työelämässä yhtä hyvinä kuin miesten. Miehistä taas yli puolet piti naisten mahdollisuuksia yhtä hyvinä kuin omiaan.

Noin 44 prosenttia vastanneista päätoimisista palkansaajista kertoi saaneensa kannustusta vaativampiin tehtäviin hakeutumisessa. Naiset näyttävät saavan kannustusta hieman miehiä useammin.

 Miehistä 44 prosenttia ja naisista 37 prosenttia oli ehdottanut itselleen palkankorotusta. Useimmin palkankorotusta olivat ehdottaneet 35-44-vuotiaat. Yksityisen sektorin palkansaajat olivat ehdottaneet palkankorotusta itselleen julkisella sektorilla työskenteleviä useammin. Palkankorotusta olivat ehdottaneet useammin esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt kuin muut toimihenkilöt ja työntekijät. Palkankorotuksen ehdottaminen vaihteli myös koulutusasteen mukaan.

Tasa-arvosuunnitelma ja palkkakartoitus

Tasa-arvolain mukaan työnantajan tulee edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työehdoissa ja erityisesti palkkauksessa. Keskeiset välineet tähän ovat tasa-arvosuunnitelma ja palkkakartoitus. Työpaikoilla, joissa säännöllisesti työskentelee vähintään 30 työntekijää, on laadittava tasa-arvosuunnitelma vähintään joka toinen vuosi.  

Työnantaja ja henkilöstön edustaja laativat tasa-arvosuunnitelman yhdessä. Henkilöstön edustajalla, kuten luottamusmiehellä on lainsäädännön mahdollistama oikeus edistää palkkatasa-arvoa työpaikalla. Työpaikan henkilöstöä on myös tiedotettava tasa-arvosuunnitelman laatimisesta ja sen päivittämisestä.

Palkkakartoituksen avulla selvitetään, ettei saman työnantajan palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja. Jos selkeitä eroja nousee esiin, työnantajan on selvitettävä palkkaerojen syitä ja perusteita.

Erton neuvottelemissa työehtosopimuksissa on sovittu erilaisia palkkausjärjestelmiä, joissa palkat muodostuvat palkanosista. Tarkastelemalla keskeisimpiä palkanosia voidaan selvittää palkkaerojen syitä. Jos palkkaeroille ei ole hyväksyttävää syytä, työnantajan on ryhdyttävä asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin.

Valitettavan usein työnantajat noudattavat tasa-arvolakia vain rimaa hipoen. Työantaja saattaa tehdä palkkakartoituksen, mutta vilauttaa sen tuloksia työntekijöille nopeasti viemättä asiaa pidemmälle. Työpaikoilla liikkuu huhuja ja arvailuja toisten palkoista, mikä synnyttää epätietoisuutta, kateutta, katkeruutta ja vähentää työmotivaatiota. Avoin keskustelukulttuuri edistäisi varmasti palkkatasa-arvoa työpaikoilla.

Lähetämme lokakuun alussa jäsenillemme palkka- ja työsuhdekyselyn. Vastausten perusteella laadimme palkkatilastoja, joihin voit verrata omaa palkkaasi. Tule mukaan edistämään palkkatasa-arvoa ja vastaa kyselyymme!

 

Helena Lievonen
Lakimies

Helenan neuvotteluvastuulla ovat taloushallintoalan ja Accountorin työehtosopimukset.