Nyt on aika sopia liukumasaldon tasaamisesta!
Blogi

Nyt on aika sopia liukumasaldon tasaamisesta!

Kirjoittaja: Helena Lievonen Kuva: Nyt on aika sopia liukumasaldon tasaamisesta! Julkaistu:

Taloushallinnon ammattilainen, vuosi on vaihtumassa ja liukumasaldojen tasaaminen viimeistään nyt on ajankohtaista. Taloushallintoalan valtakunnallisessa työehtosopimuksessa on sovittu, miten liukumasaldot tasoitetaan.

Liukuva työaika tarkoittaa, että voit sovituissa rajoissa itse määrätä työsi päivittäisen aloittamis- ja päättämisajankohdan. Työaikalain mukaan liukumasaldo saa olla enintään 40 tuntia. Jos työnantaja on Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäsenyritys ja noudattaa taloushallintoalan työehtosopimusta, liukuman maksimimäärä on 150 tuntia.

Jos työnantaja ei ole PALTAn jäsenyritys, mutta noudattaa taloushallintoalan työehtosopimusta, joko vakiintuneen käytännön mukaan tai taloushallintoalan työehtosopimus on merkitty työsopimukseen, saa liukumasaldo olla enintään 40 tuntia. Jos et tiedä, onko työnantajasi PALTAn jäsenyritys, kysy sitä työnantajaltasi. ERTOn jäsenenä voit kysyä sitä myös allekirjoittaneelta.

Liukuvan työajan sopimus

Liukuvaa työaikaa käytettäessä saa vuorokautinen säännöllinen työaika olla enintään 13 tuntia. Liukuva työaika tarkoittaa, että toimihenkilö voi työaikalain mukaisesti sovituissa rajoissa määrätä työnsä päivittäisen aloittamis- ja päättämisajankohdan.
Sovittaessa liukuvasta työajasta on sovittava ainakin kiinteästä työajasta, työajan vuorokautisesta liukumarajasta, lepoaikojen sijoittamisesta sekä säännöllisen työajan ylitysten ja alitusten enimmäiskertymästä.

Työnantaja ei voi määrätä tekemään liukumasaldoja, ellei toimihenkilö itse halua pidentää työpäiväänsä. Toimihenkilö voi pidentää liukumalla vuorokautista työaikaansa (ma-pe), mutta ei viikkotyöaikaansa.

Jos on ylityötilanne tai täytyy tulla viikonloppuna töihin, toimihenkilön tulee etukäteen pyytää työnantajan edustajalta lupa ylityön tekemiseen.

Liukuvasta työajasta on säädetty taloushallintoalan työehtosopimuksen kohdassa 6 § Säännöllinen työaika 6. Liukuva työaika, sivulla 15.

Liukumasaldojen tasaaminen

Työnantajan tulee seurata työntekijöiden liukumasaldojen kertymää. Kun liukumasaldo ylittää 50 tuntia, työnantajan pitää neuvotella työntekijän kanssa työajan tasoittamisesta. Korostamme kuitenkin, että myös toimihenkilön itse tulee seurata liukumasaldojen kertymää ja toimia työehtosopimuksessa sovitun mukaisesti. Jos vasta loppuvuodesta huomataan, että liukumasaldot ovat lähellä maksimimäärää, niiden tasoittaminen ennen vuoden vaihdetta voi olla vaikeaa. 

Liukumasaldon tulee tasoittua 50 tuntiin vuoden loppuun mennessä, ellei paikallisesti muuta sovita. Työnantajan ja työntekijän pitää päästä sopimukseen vapaan pitämisestä työntekijän esittämänä ajankohtana kalenterivuoden tai työnantajan muun etukäteen ennen jakson alkamista vahvistaman 12 kuukauden ajanjakson loppuun mennessä. Muuten koko positiivinen saldo maksetaan työntekijälle kahden kuukauden kuluessa liukumajakson päättymisestä, ellei paikallisesti muuta sovita. Paikallisen sopimuksen liukuvasta työajasta voivat tehdä PALTAan järjestäytynyt työnantaja ja allekirjoittajaliiton jäsenenä oleva luottamusmies. 

Työnantajan tulisi sopia työntekijän kanssa, että liukumasaldon kertymä pidetään ensisijaisesti kokonaisina vapaapäivinä. Samalla kannattaa keskustella töiden järjestelystä vapaan aikana. Työsuhteen päättyessä liukumasaldo maksetaan tai vähennetään tunti tunnista.

Jos työntekijä on sovitun saldovapaan alkaessa työkyvytön, on vapaa hänen pyynnöstään siirrettävä myöhempään ajankohtaan. Jos työkyvyttömyys alkaa saldovapaan aikana ja jatkuu yhtäjaksoisesti yli kolme työpäivää, tämän ajan ylittävää osaa samalle vapaajaksolle ajoittuvasta työkyvyttömyydestä ei pidetä saldovapaana. Tämä edellyttää, että työntekijä pyytää siirtoa ilman aiheetonta viivytystä ja esittää luotettavat selvitykset työkyvyttömyydestä.

Liukuva työaika uuden työaikalain mukaan

1.1.2020 voimaan tuleva työaikalaki sallii liukuvasta työajasta sopimisen entistä väljemmin. Voimassa olevia liukuvan työajan sopimuksia uusi laki ei muuta.

Liukuvasta työajasta sovitaan työntekijän kanssa. Uuden lain mukaan liukuvassa työajassa saldokertymän tulee tasoittua neljän kuukauden seurantajakson päätteeksi välille -20 ja +60 (nykyään saldojen tulee pysyä välillä -40 ja +40). Työntekijän niin pyytäessä saldovapaa on pyrittävä antamaan kokonaisina päivinä. Liukuma-aikaa voidaan pidentää kolmesta tunnista neljään tuntiin eli sopimuksessa voidaan sallia toimistotyössä työntekijän pidentävän työpäivänsä pituuden 11 tuntiin 36 minuuttiin tai lyhentävän sen 3 tuntiin 36 minuuttiin. Laki antaa myös mahdollisuuden sopia siitä, että työntekijä voi halutessaan jakaa työpäivän kahteen osaan siten, että kiinteän työajan ja liukuma-ajan välillä on keskeytys.

Olkaa yhteydessä, jos tarvitsette neuvoja!

Rauhallista joulua kaikille!

Helena Lievonen
Lakimies

Lakimies, jonka neuvotteluvastuulla ovat taloushallintoala ja Accountor.