Uusi työaikalaki tuli voimaan – keihin sitä sovelletaan?
Blogi

Uusi työaikalaki tuli voimaan – keihin sitä sovelletaan?

Kirjoittaja: Heli Luukkonen Julkaistu:

Uusi työaikalaki tuli voimaan nyt vuoden alusta. Uuden työaikalain tarkoituksena on päivittää työaikasäädökset 2020-luvun muuttuneen työelämän tarpeisiin. Lain perustehtävä on edelleen työntekijän suojelu, mutta siinä on pyritty myös mahdollistamaan yrityksille tarkoituksenmukaiset työaikajärjestelyt. Osalle työnantajista voi kuitenkin olla epäselvää se, keihin lakia sovelletaan.

ERTOn työsuhdeneuvontaan on tullut muutamia huolestuneita yhteydenottoja. Jäsenemme ovat kertoneet heidän työnantajansa tulkinneen virheellisesti, ettei uutta työaikalakia sovellettaisi asiantuntijatyöhön.

Kyseinen väärinymmärrys on johdettavissa eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan vuosi sitten keväällä työaikalakiesityksestä antamaan mietintöön. Siinä esitettiin, että lain soveltamisalan ulkopuolelle jätettäisiin työt, joita tehdään kokonaan muualla kuin kiinteässä työpisteessä. Tämän lisäksi lain ulkopuolelle haluttiin jättää työ, joka on luonteeltaan liikkuvaa tai jossa työntekijän työaika määräytyy valtaosin asiakkaan kanssa sovittujen aikataulujen mukaisesti.

Nämä edellä kuvatut erityispiirteet ovat johdettavissa asiantuntijatyöhön. Soveltamisalan laajennus sai osakseen kritiikkiä, ja se onkin erittäin tulkinnanvarainen. Sen seurauksena tuli pelko, että työnantajat olisivat voineet jättää asiantuntijatyön lain soveltamisalan ulkopuolelle.

Julkisuudessa esitettiin useita kannanottoja, joissa korostettiin työaikalain asemaa työsuojelussa. Työaikalaki antaa työajalle reunaehdot, jotta työn tekeminen pysyy järkevissä mitoissa eikä työntekijät pala loppuun. Tämän vuoksi työaikalain soveltamisalaa ei kannanottojen mukaan missään nimessä saanut supistaa.

Keihin lakia sovelletaan?

Lopulta uuden työaikalain soveltamisala ei merkittävästi muuttunut, vaan sitä lähinnä täsmennettiin. Täsmentäminen koskee erityisesti johtavassa asemassa olevia ja niitä työntekijöitä, joilla on mahdollisuus itse päättää työajoistaan.

Asiantuntijat ja esimiehet pysyvätkin laajasti voimaan tulleen työaikalain soveltamisen piirissä. Työaikalakia lähtökohtaisesti sovelletaan kaikkeen työ- ja virkasuhteessa tehtävään työhön.

Nähdäkseni lain soveltamisala ennemminkin laajeni kuin supistui. Uudessa työaikalaissa työajan käsitettä ei ole enää sidottu työpaikkaan. Työaikana pidetään missä tahansa paikassa työhön käytettyä aikaa. Näin ollen muun muassa etätyö on tullut työaikalain soveltamispiiriin.

Yleensä työaikalain ulkopuolelle jääviin töihin sovelletaan jotain muuta työaikaa koskevaa erityislakia tai muuta lakia. Soveltamisalan ulkopuolelle jääntiä sovelletaan tiukasti.

Ratkaistaessa jääkö työ työaikalain soveltamisen ulkopuolelle, ratkaisevassa asemassa on työaika-autonomian käsite. Se tarkoittaa tilannetta, jossa työntekijä voi tosiasiallisesti päättää itse työajastaan, sen pituudesta ja sen sijoittelusta, eikä työaikaa ennalta määritellä tai valvota. Työaika-autonomian lisäksi edellytetään, että kyseinen työtehtävä on jokin työaikalaissa lueteltu tehtävä, esimerkiksi yhtiön tai yhteisön johtamistehtävä.

Uuden työaikalain löydät kokonaisuudessaan täältä. On hyvä muistaa, että työehtosopimuksella tai työsopimuksella sovitut asiat, kuten sovittu työajan enimmäispituus, eivät muutu, vaikka laki muuttui.

 

Lue myös aiempi blogikirjoitus työaikalaista

Heli Luukkonen
Juristi

Heli työskentelee ERTOssa juristina ja auttaa jäseniä työsuhdeneuvonnassa.