Mitä henkilötietoja työnantaja voi käsitellä koronaan liittyen?
Blogi

Mitä henkilötietoja työnantaja voi käsitellä koronaan liittyen?

Kirjoittaja: Heli Luukkonen Julkaistu:

Kuten monen muun työelämää koskevan lainsäädännön, myös työelämää koskevan tietosuojan taustalla vaikuttaa työntekijän suojelun periaate. Työntekijä joutuu työsuhteensa vuoksi luovuttamaan henkilötietojaan työnantajalle. Mitä sanoo tietosuojalainsäädäntö työnantajan oikeudesta käsitellä työntekijöiden henkilötietoja, varsinkin koronatartuntaan liittyen?

Olen kerännyt alle tärkeimmät seikat tietosuojaan ja koronaan liittyen.

Lähtökohtana on vaatimus tarpeellisuudesta

Työelämän tietosuojalain 3 §:n mukaisesti työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tällaiset tiedot liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen tai työnantajan työntekijöille tarjoamiin etuuksiin taikka johtuvat työtehtävien erityisluonteesta. Tästä tarpeellisuusvaatimuksesta ei voi poiketa edes työntekijän suostumuksella.

Jos työntekijällä todetaan koronavirustartunta, työnantaja ei lähtökohtaisesti saa nimetä kyseistä työntekijää. Tästä huolimatta työnantaja voi informoida muuta työyhteisöä yleisesti tartunnasta ja mahdollisuuksien mukaan kehottaa muita työskentelemään etänä ja/tai seuraamaan omaa olotilaansa mahdollisen altistumisen vuoksi. Työntekijä voi oma-aloitteisesti tai kysyttäessä kertoa koronavirustartunnastaan työyhteisössä. Jos tietoa ei tallenneta, tilanteessa ei sovelleta tietosuojalainsäädäntöä.

Työnantaja saa aina pyytää lääkärintodistuksen työntekijän työkyvyttömyydestä, ja sairausajan palkanmaksua varten myös sairauskoodin. Lääkärintodistukset, koronavirustartunta tai esimerkiksi työntekijän kuuluminen riskiryhmään muun kuin iän perusteella ovat työntekijän terveystietoja, joita työantajan on suojeltava erityisen tarkasti. Terveydentilaa koskevat tiedot on aina säilytettävä erillään muista tiedoista.

Lisäksi työntekijän terveystietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt työnantajan organisaatiossa, joiden tehtäviin se kuuluu. Työnantaja on nimettävä nämä henkilöt tai määriteltävä ne tehtävät, joihin sisältyy terveydentilaa koskevien tietojen käsittelyä. Käytännössä näitä henkilöitä työpaikalla ovat esimerkiksi esimiehet ja henkilöstöhallinnon henkilöstö. Työnantaja on vaitiolovelvollinen työntekijän terveystiedoista. Työnantaja voi kuitenkin sairaustapauksissa ilmaista työyhteisölle tai organisaation ulkopuoliselle henkilölle, että kyseinen työntekijä on poissa töistä.

Saako työnantaja mitata kuumeen tai velvoittaa menemään koronatestiin?

Työntekijän terveydentilaa koskevien tarkastusten ja testien suorittaminen sekä näytteen ottamiseen tulee käyttää terveydenhuollon ammattihenkilöitä, asianomaisen laboratoriokoulutuksen saaneita henkilöitä ja terveydenhuollon palveluja. Sekä terveystarkastukseen osallistuminen että koronavirustestiin meneminen perustuu aina vapaaehtoisuuteen.

Mitä työnantajan pitäisi huomioida?

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia kaikkien työntekijöiden turvallisuudesta. Se ei kuitenkaan tietosuojan näkökulmasta tarkoita, että työntekijöistä pitäisi tai saisi kerätä henkilötietoja. Esimerkiksi erilaisten ohjeistusten antaminen henkilöstölle ei edellytä henkilötietojen keruuta.

Jos työnantaja joutuu keräämään yksityiskohtaisia terveystietoja, tarpeellisuusvaatimuksen mukaisesti tietojen keruu on rajoitettava minimiin sekä kerättyjä tietoja on käsiteltävä asianmukaisin suojatoimin, kuten edellä on kuvattu.

Suomen tietosuojaviranomaiset ovat antaneet hyviä ohjeita koronaan ja tietosuojaan liittyen.

Heli Luukkonen
Lakimies

Helin neuvotteluvastuulla ovat henkilöstöpalvelualan, YTHS:n, Kennelliitton ja Avaintan työehtosopimukset.