Henkilöstö voi tehdä muutosneuvotteluissa ehdotuksia ja esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja
Blogi

Henkilöstö voi tehdä muutosneuvotteluissa ehdotuksia ja esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja

Kirjoittaja: Sinikka Strömmer Julkaistu:

Tänä vuonna uudistetussa yhteistoimintalaissa on parannettu työntekijöiden oikeutta vaikuttaa muutosneuvotteluissa. Henkilöstön edustaja tai työntekijät voivat nyt esimerkiksi esittää vaihtoehtoa työnantajan esittämälle toimenpiteelle. He voivat ehdottaa myös toimia, jotka lieventäisivät työnantajan harkitseman toimenpiteen negatiivisia vaikutuksia.

Neuvotteluihin osallistuvalla henkilöstön edustajalla ja työntekijällä on oikeus esittää kirjallisesti ehdotuksia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja muutosneuvotteluissa silloin, kun neuvottelut koskevat työnantajan taloudellisella tai tuotannollisella perusteella harkitsemaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomista, lomauttamista, osa-aikaistamista tai työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuolista muuttamista.

Lain uudistamisen tarkoituksena on vahvistaa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja korostaa muutosneuvotteluiden vuorovaikutteista luonnetta.

Lain mukaan muutosneuvottelut on käytävä yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi. Osapuolten on toimittava rakentavasti sekä pyrittävä myötävaikuttamaan neuvotteluiden etenemistä. Näiden periaatteiden tulisi ilmetä esimerkiksi siten, että neuvotteluosapuolet suhtautuvat tehtyihin ehdotuksiin asiallisesti ja rakentavasti.

Henkilöstön edustajan tai työntekijöiden tekemien ehdotusten ja vaihtoehtoisten ratkaisumallien on oltava tilanteeseen soveltuvia ja asianmukaisia. Työnantajan puolestaan tulee myötävaikuttaa ehdotusten käsittelyssä esimerkiksi tuottamalla tarvittavaa tietoa.

Ehdotus tai esitys vaihtoehtoisesta ratkaisusta on tehtävä kirjallisesti ja hyvissä ajoin ennen kokousta, jossa asia käsitellään. Tarkoituksena on varata työnantajalle riittävä valmistautumis- ja perehtymisaika. Laissa ei ole säädetty tarkkaa aikarajaa, vaan aikaa tulee arvioida suhteessa ehdotuksen luonteeseen.

Jos työnantaja ei pidä ehdotusta tai vaihtoehtoista ratkaisua tarkoituksenmukaisena tai toteuttamiskelpoisena, työnantajan on neuvotteluiden kuluessa annettava kirjallinen selvitys näkemyksensä taustalla olevista syistä. Selvitys on annettava ilman aiheetonta viivytystä ja siitä pitää käydä ilmi, minkä työnantajan liikkeenjohtovaltaan kuuluvan asian vuoksi työnantaja ei pidä esitystä tarkoituksenmukaisena tai toteuttamiskelpoisena.

Jos työnantaja laiminlyö ehdotuksia tai vaihtoehtoisia ratkaisuja koskevia velvollisuuksiaan, yhteistoimintalain mukaan seurauksena voi olla sakkorangaistus tai hyvitysseuraamus.

Sinikka Strömmer
Juristi

Sinikan neuvotteluvastuulla ovat AVAINTAn ja YTHS:n työehtosopimukset.