Miten toimia, jos työnantaja lomauttaa koronan takia?  
Haasteiden edessä

Miten toimia, jos työnantaja lomauttaa koronan takia?  

Koronavirus vaikuttaa tällä hetkellä voimakkaasti myös työpaikkojen ja työnantajien toimintaan. Osa työnantajista joutuu lomauttamaan työntekijöitään koronarajoitusten vuoksi. Milloin työnantaja voi lomauttaa koronaviruksen vuoksi? Miten toimia, jos sinut lomautetaan?

Mitä lomauttaminen tarkoittaa?

Jos työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat koronaviruksen vuoksi tilapäisesti vähentyneet, eikä työnantaja voi järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta, voi työnantajalla olla peruste lomauttaa työntekijä. Lomautus tarkoittaa, että työnteko ja palkanmaksu väliaikaisesti keskeytetään, vaikka itse työsuhde pysyy voimassa.

Lomautus voidaan toteuttaa määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana. Toistaiseksi voimassa oleva lomautus vaatii tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet eli työn pysyvän ja olennaisen vähentymisen. Lomautus voidaan toteuttaa myös osittaisena siten, että työaikaa lyhennetään tarpeen mukaan.

Kuinka nopeasti työnantaja voi lomauttaa?

Lomautusilmoitus on annettava työntekijälle viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista.

Autoliikennealojen toimihenkilöiden työehtosopimuksessa on kuitenkin edellä olevasta poiketen sovittu, että työnantajan on ilmoitettava taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuvasta lomautuksesta noudattaen yhden (1) kuukauden lomautusilmoitusaikaa.

Milloin työnantajan pitää järjestää yt-neuvottelut, mikäli se harkitsee lomauttamista?

Jos työnantajan palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 henkilöä, tulee työnantajan ennen lomauttamispäätöksen tekemistä käydä yt-neuvottelut. Kun työnantaja harkitsee toimenpiteitä, jotka voivat johtaa työntekijöiden irtisanomiseen, osa-aikaistamiseen taikka lomauttamiseen taloudellisella tai tuotannollisella perusteella, on yt-neuvotteluesitys lain mukaan annettava henkilöstölle viimeistään 5 päivää ennen yt-neuvotteluiden aloittamista. 

Jos työnantaja harkitsee alle 10 työntekijän irtisanomista, osa-aikaistamista tai lomauttamista tai vähintään 10 työntekijän lomauttamista alle 90 päiväksi, on yhteistoimintaneuvotteluita käytävä vähintään 14 päivää niiden aloittamisesta.

Jos työnantaja harkitsee vähintään 10 työntekijän irtisanomista, osa-aikaistamista tai lomauttamista yli 90 päiväksi, yhteistoimintaneuvotteluita on käytävä vähintään 6 viikkoa niiden aloittamisesta. Jos yrityksessä on alle 30, mutta vähintään 20 työntekijää, neuvotteluaika on kuitenkin 14 päivää.

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksessa on yllä olevasta poiketen sovittu, että neuvotteluajan laskeminen alkaa jo neuvotteluesityksen antamisesta (eikä vasta neuvottelujen aloittamisesta).

Mitä teen, jos minut lomautetaan?

Lue toimintaohjeet »

Usein kysyttyjä kysymyksiä lomautuksista

Jos työnantaja sulkee työpaikan epidemian vuoksi, joutuuko työnantaja maksamaan palkkaa työntekijöille?

Jos viranomainen sulkee työpaikan ja työntekijän työsuoritus estyy tämän vuoksi, työnantaja on velvollinen maksamaan palkan esteen ajalta enintään 14 päivältä. Tämän jälkeen kannattaa ilmoittautua työnhakijaksi ja hakea työttömyysturvaa. Toimi, kuten lomautustilanteessa. Lue lomautustilanteen toimintaohjeet »

Jos työnantaja sulkee työpaikan ilman viranomaisen päätöstä esim. töiden vähyyden takia, tulee palkka maksaa normaalisti. Tällöin kyseeseen voi tulla työntekijöiden lomauttaminen.

Voiko työnantaja määrätä minut vuosilomalle koronavirusepidemian takia?

Työnantajan pitää noudattaa vuosiloman määräämisessä normaaleja vuosilomalain/työehtosopimuksen määräyksiä lomakaudesta ja ilmoitusajoista eikä epidemia tee näihin poikkeusta. Lain mukaan kesäloma voidaan määrätä vain kesälomakaudelle (2.5.-30.9. välinen aika) ja talviloma talvilomakaudelle (1.10.-30.4.). Loman ajankohdasta tulee ilmoittaa työntekijälle pääsääntöisesti viimeistään kuukautta ennen loman alkamista. Ennen loman ajankohdan määräämistä työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus esittää mielipiteensä ajankohdasta. Työnantajan on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon työntekijöiden esitykset ja noudatettava tasapuolisuutta lomien sijoittamisessa.

Miten lomautus vaikuttaa vuosiloman pitämiseen?

Lomautus ei vaikuta vuosiloman antamiseen, vaan lomautuksen aikanakin noudatetaan työehtosopimuksen tai vuosilomalain määräyksiä lomakaudesta sekä ilmoitusajoista.

Lomautuksen aikanakin vuosilomat tulee siis antaa lomakauden aikana eikä lomautuksen alkaminen esimerkiksi muuta vahvistetun vuosiloman ajankohtaa.

Miten lomautus vaikuttaa vuosiloman kertymiseen?

Lomautusajasta luetaan lomaa kerryttäväksi ajaksi enintään 30 työpäivää kerrallaan. Jos lomautus toteutetaan työaikaa lyhentämällä, vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajan kerrallaan. Jos lyhennetty työviikko jatkuu uuden lomanmääräytymisvuoden puolelle, kuuden kuukauden vuosiloman ansaintajakso alkaa uudestaan.

Lue lisää loman ansainnasta ja loman ansainnasta poissaolojaksoilta »

Entä, jos sairausloma ja lomautus sattuvat samaan ajankohtaan?

Vastaus riippuu siitä, kumpi tapahtui ensin: lomautusilmoituksen antaminen vai sairastuminen.
Jos sairausloma alkaa ennen lomautusilmoituksen antamista ja jatkuu lomautuksen kanssa päällekkäin, on työntekijä sairauslomalla lomautuksen sijaan. Työkyvyn palauduttua alkaa lomautus, jos lomautusaikaa on vielä jäljellä. Jos taas työntekijä sairastuu vasta lomautusilmoituksen antamisen jälkeen, sairausajan palkkaa maksetaan normaalien sääntöjen mukaisesti enintään lomautuksen alkuun saakka. Tällöin työnantajalla ei ole sairausajan palkanmaksuvelvollisuutta lomautusajalta.

Onko työnantaja velvollinen tarjoamaan luontoisetuja tai työterveyshuoltoa lomautuksen aikana?

Lomautuksen aikana palkanmaksu keskeytetään, joten työnantaja ei ole velvollinen antamaan lomautuksen aikana luontoisetujakaan, kuten lounas- tai puhelinetua elleivät työntekijä ja työnantaja tästä toisin sovi. Tästä poikkeuksena on kuitenkin asuntoetu. Työntekijällä on oikeus käyttää työsuhdeasuntoa myös lomautuksen aikana. Tällöin työnantajalla on kuitenkin oikeus periä huoneiston käytöstä kohtuullista vuokraa. Vuokran perimisestä on ilmoitettava työntekijälle viimeistään kuukautta ennen vuokranmaksuvelvollisuuden alkamista.

Lomautuksen aikana työnantaja on edelleen velvollinen tarjoamaan työntekijälle lakisääteisen työterveyshuollon. ERTO suosittelee mahdollisuuksien mukaan sopimaan, että myös lakisääteistä laajempi työterveyshuolto olisi työntekijän käytössä lomautuksen aikana. Tämä tukisi työntekijän työkyvyn säilymistä lomautuksesta huolimatta.

Voiko työnantaja määrätä minut käyttämään työaikapankkivapaita koronavirusepidemian takia?

Työaikapankkivapaiden antamisessa noudatetaan normaaleja työaikalain tai työehtosopimuksen käytäntöjä, eikä epidemia tee näihin poikkeusta.

Voinko ottaa muuta työtä lomautuksen ajaksi?

Lomautuksen ajaksi työntekijä voi ottaa muuta työtä.

Lomautuksen aikana työsuhde kuitenkin pysyy voimassa, joten lomautuksen aikana ei saa harjoittaa sellaista kilpailevaa toimintaa, joka selvästi aiheuttaa vahinkoa omalle työnantajalle.

Voiko työnantaja pyytää minut töihin kesken lomautuksen?

Kyllä voi. Jos olet lomautettu toistaiseksi, työnantaja voi kutsua sinut töihin noudattaen 7 päivän ilmoitusaikaa, ellette sovi toisin. Jos työntekijä on ottanut lomautuksen ajaksi toisen työpaikan, hän voi irtisanoa sen 5 päivän ilmoitusajalla.

Voiko työnantaja keskeyttää lomautuksen, vaikka päiväksi tai pariksi?

Lomautuksen keskeyttämisellä tarkoitetaan tilannetta, jolloin työnantaja voi jatkaa lomautusta uutta ilmoitusta antamatta tilapäisen työn päättymisen jälkeen. Suosittelemme, että lomautuksen keskeyttämisestä tehdään sopimus ennen työn alkamista. Samassa yhteydessä on syytä selvittää tilapäisen työn arvioitu kestoaika.

Lue lisää lomautuksen keskeyttämisestä, jatkamisesta ja siirtämisestä »

Voinko irtisanoutua lomautuksen aikana?

Työntekijä voi irtisanoutua lomautuksen aikana ilman irtisanomisaikaa. Irtisanoutuminen ilman irtisanomisaikaa ei ole kuitenkaan mahdollista enää lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana.

Entä luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun lomauttaminen? Voiko sopia heidän lomauttamisestaan esimerkiksi solidaarisuussyistä?

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun voi lomauttaa vain, mikäli heidän tekemänsä työ loppuu kokonaan eikä heille voida järjestää mitään muuta ammattitaitoaan vastaavaa tai muutoin sopivaa työtä.

Varaluottamusmiehellä tai varatyösuojeluvaltuutetulla ei ole vastaavaa suojaa, elleivät he ole ryhtyneet hoitamaan luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun tehtävää varsinaisen henkilön sijasta ja tästä on tehty asianmukainen ilmoitus työnantajalle.

Työttömyysturvan väliaikaiset lakimuutokset

Ainoa voimassa oleva väliaikainen lakimuutos koskee lomautettujen opintoja. Kyseinen muutos on voimassa vuoden 2021 loppuun asti. Tietoa väliaikaisista lakimuutoksista löydät Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry:n sivuilta.

Lisätietoja saat ERTOn työsuhdeneuvonnasta.