Vuorotyöntekijöiden unettomuutta voidaan hoitaa lääkkeettömästi
Hyvinvointi

Vuorotyöntekijöiden unettomuutta voidaan hoitaa lääkkeettömästi

Unihäiriöt ovat yleinen ongelma vuorotyötä tekevien keskuudessa. Työterveyslaitoksen ja työterveysyksiköiden yhteishankkeessa tutkittiin psykologisten hoitomuotojen vaikuttavuutta unettomuuteen positiivisin tuloksin.

Unihäiriöiden oireet ovat yleisiä vuorotyöntekijöillä, noin 40 prosentilla oireet ovat merkittäviä. Unihäiriöistä yleisin on unettomuus, joka jatkuessaan altistaa psyykkisille ja fyysisisille sairauksille ja heikentää työkykyä. Pitkäkestoiseen unettomuuden taustalla on sekä yksilöön että ympäristöön liittyviä tekijöitä.

– Normaalille nukkumisajalle ajoittuvat työvuorot vaikuttavat negatiivisesti uneen ja vireyteen, mutta uneen vaikuttavat myös yksilölliset elämäntavat, nukkumistottumukset ja rauhoittumiskeinot, kertoo erikoispsykologi Heli Järnefelt Työterveyslaitoksesta.

Kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmät on todettu hyödyllisiksi unettomuuden hoidossa. Ne vaikuttavat ylivireystilaan, nukkumistottumuksiin ja ajattelumalleihin. Tähän asti on ollut epäselvää, miten hyvin menetelmät sopivat vuorotyöntekijöille, jotka eivät työaikojensa vuoksi pysty noudattamaan säännöllistä unirytmiä, joka on unettomuuden hoidossa keskeistä.

Vireys ja elämänlaatu paranivat

Työterveyslaitoksen ja työterveysyksiköiden yhteishankkeessa tutkittiin, miten psykologiset hoitomuodot vaikuttavat vuorotyöntekijöiden unettomuuteen. Tutkimuksessa selvitettiin lääkkeettömän ryhmähoidon, itsehoidon ja yksilöllisen unen huollon ohjauksen vaikutusta unettomuuteen.

Hoitojen jälkeen vuorotyöntekijöiden unettomuuden vakavuus väheni, vireys parani ja uupumuksen oireet vähenivät. Tulokset säilyivät puolen vuoden seurannassa.

– Vuorotyöntekijät hyötyvät yksilöllisiin tekijöihin vaikuttavista lääkkeettömistä hoitokeinoista. Ne edistävät hyvää unta ja vireyttä ja voivat parantaa vuorotyössä jaksamista, Järnefelt toteaa.

Eniten hyötyivät ryhmähoitoa saaneet. Ryhmä- ja itsehoitoa saaneiden mieliala myös parani enemmän ja he kokivat hoidon parantavan vaikutuksen suurempana kuin lyhyttä unen huollon ohjausta saaneet. Noin kolmasosa osallistujista ei hyötynyt hoidosta.

Unettomuuden hoitoa työterveyshuoltoihin

Hoidoista vastasivat unettomuuden hoitoon koulutetut työterveyspsykologit ja -hoitajat. Työterveyshuollot ovat luonteva taho arvioimaan ja hoitamaan vuorotyöntekijöiden unihäiriöitä.

Vuorotyöntekijöille kannattaa tarjota lääkkeetöntä unettomuuden hoitoa, mutta hoidossa on huomioitava vuorotyönäkökulma.

– Hoito on suunniteltava ja sen tuloksia pitää arvioida yksilöllisesti. Mahdollisuuksien mukaan pitää selvittää myös työaikoihin liittyvät keinot, joilla voidaan parantaa vuorotyöntekijän unta ja vireyttä Järnefelt muistuttaa.

Vuorotyöntekijöiden on usein vaikea osallistua säännöllisiin ryhmätapaamisiin, joten unettomuuden itsehoidon menetelmät yhdistettynä työterveyshuollon antamaan ohjaukseen ja tukeen toimivat todennäköisesti parhaiten.

”Vuorotyöntekijöiden unen ja vireyden tukeminen työterveyshuollossa” -hanketta rahoitti Työsuojelurahasto. Hanke on osa NordForskin rahoittamaa ”Työajat, terveys, työhyvinvointi ja työelämään osallistuminen” -hanketta.

Teksti: Työterveyslaitos