Usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta
Töissä

Usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta

Yhteiskunnassamme jylläävä koronavirus vaikuttaa nyt voimakkaasti työpaikoillakin. Paniikkiin ei ole aihetta. Joka tapauksessa kannattaa noudattaa hyvää käsihygieniaa sekä seurata viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Työpaikoilla tulee lisäksi noudattaa työnantajan antamia ohjeita.

Päivitämme ohjeistusta aina mahdollisimman pian tilanteen muuttuessa.

Miten koronaviruksen saamista voi ehkäistä?

Lue Työterveyslaitoksen toimintaohje työntekijöille »

Miten työpaikoilla voidaan varautua?

Työpaikoilla tulee miettiä yhdessä henkilöstön edustajien kanssa, mitä työtehtäviä voidaan sopia hoidettavan etätöinä sekä mistä on saatavilla sijaisia, jos oma henkilöstö sairastuu. Työnantajien tulee seurata tilanteen kehittymistä ja THL:n (Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos) antamia ohjeita.

Henkilöstön tulee seurata työpaikalla työnantajien antamia ohjeita. Henkilöstöä voidaan ohjeistaa käsihygieniaohjeiden lisäksi välttämään yhteiskäytössä olevien näppäimistöjen ja hiirien käyttämistä samoin kuin matkapuhelinten lainaamista. Näppäimistö ja hiiri on hyvä puhdistaa säännöllisesti yleispuhdistusaineella ja nihkeällä pyyhkeellä. Olemassa on myös erityisiä atk-laitteiden puhdistusaineita.

Työnantaja voi ohjeistaa työntekijät ottamaan käyttöön oma ilmoitus -käytännön sairauspoissaolojen osalta tai laajentaa sen käyttöä. Suositeltavaa siis olisi, ettei työnantaja vaadi jokaisesta lyhyestä poissaolosta lääkärintodistusta. Oikeus työnantajalla tähän kuitenkin on, joten työntekijöiden tulee noudattaa työnantajien kulloinkin antamia ohjeita poissaoloista ilmoittamisessa. Tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi on tärkeää, että työntekijät jäävät kotiinsa sairastamaan silloin, kun ovat sairaita.

Mitä työntekijälle korvataan sairaustapauksissa

Jos henkilö on pois töistä sairauden perusteella ja hänen työsuhteeseensa sovelletaan jotakin työehtosopimusta, sairausajan palkan maksaminen ja palkallisen jakson pituus määräytyvät työehtosopimuksen perusteella.

Jos työsuhteessa ei noudateta mitään työehtosopimusta, määräytyy sairausajan palkallisuus työsopimuslain perusteella. Työntekijällä on oikeus saada sairastumisen ajalta täysi palkkansa sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun, jos työsuhde on jatkunut ennen sairastumista vähintään kuukauden. Alle kuukauden jatkuneissa palvelussuhteissa työntekijällä on oikeus saada vastaavalta ajalta 50 % palkastaan.

Palkallisen jakson jälkeen työntekijä voi hakea Kelasta sairauspäivärahaa tai eristykseen määrätty työntekijä tartuntatautipäivärahaa.

Jos lapsesi sairastuu

Työsopimuslain mukaan työntekijällä on alle 10-vuotiaan lapsen äkillisesti sairastuessa oikeus saada korkeintaan 4 työpäivää vapaata joko lapsen hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi. Tilapäistä hoitovapaata voi käyttää oman tai muun samassa taloudessa asuvan lapsen sairastuessa. Myös vanhempi, joka ei asu samassa taloudessa, voi käyttää tilapäistä hoitovapaata.

Työsopimuslain mukaan tilapäinen hoitovapaa on palkatonta. Työehtosopimuksissa on usein sovittu esim. 3 päivän palkallinen poissaolo alle 10-vuotiaan, äkillisesti sairastuneen lapsen hoitamiseksi.

Poissaolo pakottavista perhesyistä

Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus olla poissa töistä, jos hänen välitön läsnäolonsa on välttämätön työntekijän perhettä kohdanneen, sairaudesta johtuvan ennalta-arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi.

Poissaolosta ja sen syystä on ilmoitettava työnantajalle niin pian kuin mahdollista. Työnantajalla on oikeus vaatia luotettavaa selvitystä poissaolon perusteesta.

Jos joudut karanteeniin tai eristykseen

Päätöksen karanteenista (tartunnalle altistunut henkilö) tai eristyksestä (sairastunut henkilö) tekee kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri. Karanteeniin määrätty työntekijä voi sopia työnantajansa kanssa etätyöstä. Tällöin työnantaja maksaa palkan normaalisti. Myös joissakin työehtosopimuksissa on määräyksiä karanteeniajan palkanmaksusta. ERTOn neuvottelemista työehtosopimuksista terveyspalvelualan, huolinta-alan, henkilöstöpalvelualan, AVAINTA ry:n, YTHS:n ja optikoiden työehtosopimuksessa on määräyksiä sairausajan palkan maksamisesta työntekijälle karanteenitapauksissa. Katso tarkemmat määräykset omasta työehtosopimuksestasi.

Jos kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntatautilääkäri asettaa sinut karanteeniin, et pysty tekemään työtäsi etätyönä, eikä työnantajalla ole palkanmaksuvelvollisuutta, voit hakea Kelasta tartuntatautipäivärahaa syntyneen ansionmenetyksen korvaamiseksi. Voit saada tartuntatautipäivärahaa, vaikka et ole työkyvytön. Tartuntatautipäivärahaa voidaan myös maksaa, jos sinut on määrätty eristykseen.

Alle 16-vuotiaan lapsen huoltajana voit saada tartuntatautipäivärahaa, jos lapsesi on määrätty olemaan kotona tartuntataudin vuoksi etkä voi siksi mennä töihin.

Karanteeni- ja eristysaika kerryttää vuosilomaa normaalisti.

Lue myös tartuntatautipäivärahaa muistettettava hakea ajoissa -artikkelimme.

Entä jos työnantaja määrää minut karanteeniin varotoimena?

Jos työnantaja kieltää työpaikalle tulemisen, eikä päätös ole kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntatautilääkärin, työnantaja maksaa tällöin palkan normaalisti. Lomapäiviä voidaan käyttää tähän vain työntekijän suostumuksella.

Jos työnantaja sulkee työpaikan epidemian vuoksi, joutuuko työnantaja maksamaan palkkaa työntekijöille?

Jos viranomainen sulkee työpaikan ja työntekijän työsuoritus estyy tämän vuoksi, työnantaja on velvollinen maksamaan palkan esteen ajalta enintään 14 päivältä. Tämän jälkeen kannattaa ilmoittautua työnhakijaksi ja hakea työttömyysturvaa. Toimi, kuten lomautustilanteessa. Lue lomautustilanteen toimintaohjeet »

Jos työnantaja sulkee työpaikan ilman viranomaisen päätöstä esim. töiden vähyyden takia, tulee palkka maksaa normaalisti. Tällöin kyseeseen voi tulla työntekijöiden lomauttaminen.

Jos päiväkoti tai koulu suljetaan, miten käy palkanmaksun?

Jos koululaista ei ole mahdollista jättää kotiin yksin ja et pysty sopimaan työnantajan kanssa etätyöstä, sovi työnantajan kanssa poissaolosta. Palkanmaksuvelvollisuutta työnantajalla ei poissaolon ajalta ole, mutta voit halutessasi pyrkiä sopimaan työnantajasi kanssa esimerkiksi kertyneiden lomapäivien, liukumavapaiden tai muiden vapaiden käyttämisestä.

Voiko työnantaja määrätä työntekijän menemään koronatestiin?

Työnantaja ei voi määrätä työntekijää menemään koronatestiin. Testaus perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja sen suorittaminen on terveydenhuollon ammattilaisten tehtävä.

Työnantajalla on kuitenkin velvollisuus huolehtia kaikkien työntekijöiden turvallisuudesta. Työnantaja voi kieltää työntekijää tilapäisesti tulemasta työpaikalle, jos työntekijä kieltäytyy menemästä koronatestiin ja työnantajalla on perusteltu syy epäillä, että työntekijä voi olla sairastunut koronaan. Jos työntekijän työ on sellaista, että sitä voi tehdä etänä, voidaan sopia etätyön tekemisestä karanteenin ajaksi. Tilanteessa, jossa karanteenimääräys perustuu työnantajan (ei viranomaisen) määräykseen, työnantajalla on velvollisuus maksaa työntekijälle palkka, vaikka työntekijä ei pystyisi tekemään etätyötä.

Niin kauan, kun työntekijä on sairauden vuoksi työkyvytön, oli kyseessä sitten korona tai muu sairaus, määräytyy työnantajan palkanmaksuvelvollisuus lain tai työehtosopimuksen mukaan. Työntekijä saa sairauspäivien ajalta palkan normaalisti eikä työntekijä ole sairaana velvollinen tekemään etätyötä.

Saanko käydä koronarokotuksessa työajalla?

Tartuntatautilain 45 §:n perusteella työntekijä saa käydä koronarokotuksessa työaikana, jos se ei ole vaikeudetta mahdollista muuna aikana. Jos siis aikaa koronarokotuksen ottamiseen ei saa työajan ulkopuolelle, voi rokotuksessa käydä työajalla ja rokotuksessa käyminen luetaan työajaksi.

Voiko työnantaja pakottaa minut ottamaan koronarokotuksen?

Koronarokotus on vapaaehtoinen. Lue koronarokotus on vapaaehtoinen, mutta suositeltava -tiedotteemme.

Pitääkö työnantajalle kertoa koronarokotuksesta?

Työntekijän ottamat rokotukset ovat terveydentilatiedoksi luokiteltavaa tietoa, joten työntekijän ei ole pakko kertoa työnantajalle, onko hän ottanut tai jättänyt ottamatta koronarokotuksen. Jos työntekijä ei halua kertoa rokotustilanteestaan työnantajalle, siitä ei saa tulla työntekijälle haitallisia seuraamuksia. Lue lisää »

Lisätietoja saat ERTOn työsuhdeneuvonnasta.