Hyvä motivaatioilmapiiri synnyttää hyvän kehän
Töissä

Hyvä motivaatioilmapiiri synnyttää hyvän kehän

Hyvässä työyhteisössä työkaverit ja työnantaja luottavat toisiinsa ja kunnioittavat toisiaan, ja työntekijät tuntevat ylpeyttä omasta työstä ja työpaikasta. Turun kaupungin työterveysjohtaja Marjo Sinokki kertoo, miten työyhteisö ja organisaation johto saavat luotua hyvän motivaatioilmapiirin.

Kutsumustyössä työntekijä on yleensä hyvin motivoitunut ja samantapainen kukoistus on mahdollista työyhteisössäkin. Hyvästä motivaatioilmapiiristä syntyy usein hyvän kehä: työntekijät voivat hyvin, jolloin asiakaspalvelu on loistavaa, jolloin taas asiakaspalaute on hyvää ja kannustavaa. Hyvästä palautteesta motivaatio lisääntyy entisestään ja työnantajan arvostus ja vetovoimaisuus paranevat. Tällöin myös henkilöstön vaihtuvuus vähenee ja uuden työvoiman rekrytointi helpottuu.

Mistä työyhteisön hyvä motivaatioilmapiiri syntyy?

Työyhteisössä motivaatio syntyy neljästä tekijästä. Ne ovat kyvykkyys, vapaaehtoisuus, yhteenkuuluvuus ja hyväntekeminen.

Kyvykkyys tarkoittaa, että työntekijät tuntevat osaavansa työnsä ja he saavat myös vaikuttaa siihen, kuinka työt sujuvat. Liian helppo tai vaikea työ synnyttää työyhteisössä usein ahdistusta ja siksi motivaatioilmapiiri voi heikentyä. Sopivan vaativassa ja mielekkäässä työssä henkilöstölle syntyy onnistumisen elämyksiä, ja he kasvavat ja kukoistavat roolissaan. Työyhteisön kokemus kyvykkyydestä kasvaa, kun työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä ja oppia toisilta uutta. Siksi on tärkeää, että työnantaja mahdollistaa työntekijöiden osaamisen kehittämisen.

Vapaaehtoisuus tarkoittaa tiimin itseohjautuvuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa työn tekemisen tapoihin. Työyhteisöllä on hyvä olla vapautta päättää monista työhön kuuluvista asioista, jolloin työntekijät kokevat, että he voivat toteuttaa itseään.

Työyhteisön motivaation kolmas lähde, eli yhteenkuuluvuus pitää sisällään myönteiset sosiaaliset suhteet. Kun työyhteisö puhaltaa yhteen hiileen, turvallisuus lisääntyy ja työteho paranee. Jokaisen työntekijän vuorovaikutustaidoilla on suuri vaikutus työyhteisön toimintaan ja myös mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen.

Neljäs motivaation lähde työyhteisössä on hyväntekeminen. Se tarkoittaa, että työllä on positiivinen vaikutus toisten ihmisten elämään, mahdollisesti jopa koko yhteiskuntaan.

Mitä organisaation johto voi tehdä?

Työyhteisön motivaatioilmapiin kehittäminen vaatii yhteistä aikaa. Jatkuva kiire ja säästäminen esimerkiksi yhteisistä tilaisuuksista uhkaavat hyvää ilmapiiriä. Työyhteisössä pitää olla myös aikaa omaan ajatteluun ja ideointiin.

Johdon tehtävä on mahdollistaa, että työntekijät onnistuvat. Johdon pitää määritellä selvät perustehtävät, jolloin työntekijät tietävät omat vastuunsa ja osaavat priorisoida tehtäviään. Työjärjestelyjen sekä työntekoa tukevien puitteiden ja järjestelmien pitää myös olla kunnossa.

Työnantajan täytyy kohdella työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti, ja työntekijöillä pitää olla mahdollisuus tulla kuulluiksi itseä koskevissa asioissa.

Yksi johdon tärkeistä tehtävistä on luoda innostusta. Siihen tarvitaan tietysti ensin omaa innostusta. Johdon on myös tärkeää rakentaa luottamusta ja turvallisuudentunnetta. Palautteen antaminen ja erityisesti korjaavan palautteen antaminen rakentavasti ja arvostavasti on merkityksellistä. Myös johdon pitää pystyä ottamaan vastaan palautetta ja arvioimaan omaa toimintaansa jatkuvasti.

Heikko viestintä ja tiedonkulku aiheuttavat helposti motivaatio-ongelmia erityisesti muutostilanteissa. Työnantajan on syytä panostaa avoimeen vuorovaikutukseen ja huolehtia siitä, että yhteiset pelisäännöt ovat ajan tasalla.

Mitä jokainen meistä työpaikalla voi tehdä?

Monet asiat ovat asenteesta kiinni ja siksi omaa asennetta kannattaa aika ajoin tarkastella ja yrittää kääntää sitä tarvittaessa takaisin positiivisempaan suuntaan. Kiitollisuus ja toiveikkuus lisäävät yleensä sekä omaa työmotivaatiota että onnellisuutta.

Korostan myös vastuuta omista sanomisista ja tekemisistä. Joskus ajattelemattomat sanat satuttavat ja sanoja muistellaan joskus jopa vuosia. Kiusaaminen ja epäasiallinen kohtelu pilaavat työyhteisössä ilmapiirin, rapauttavat luottamusta ja voivat jopa viedä työtoverin työkyvyn. Jokaisella on vastuu hyvästä työyhteisöstä ja positiivisesta työilmapiiristä.

Ehdotan, että jokaisella työpaikalla pidetään työmotivaatiotalkoot ja yhdessä mietitään, miten omalla työpaikalla asiat saisi vielä entistäkin paremmalle mallille.