Aktiivimalli

Aktiivimallista on luovuttu 1.1.2020 alkaen. Ansiopäivärahaa ei leikata aktiivimallin perusteella enää 1.1.2020 tai sen jälkeen maksettavilta työttömyyspäiviltä. Jos työttömyyspäivät ajoittuvat joulukuulle, mutta tulevat maksuun tammikuussa, aktiivimalli voi vielä vaikuttaa etuuden määrään. Jos ansiopäivärahan tasoa on alennettu aktiivimallin vuoksi, palautuu ansiopäivärahan taso normaaliksi 1.1.2020 alkaen.

Vuoden 2018 alusta lukien on ollut voimassa ns. aktiivimalli. Aktiivimalli edellyttää, että noin kolmen kuukauden jakson aikana olet työssä 18 tuntia, ansaitset yritystoiminnassa noin 250 euroa tai olet viiden päivän ajan palvelussa tai koulutuksessa. Muutoin päiväraha laskee noin 5 %.

Aktiivimallia seurataan työttömyyskassassa, joten saat tästä lisätietoja kassasta. Palveluita voi tiedustella kuitenkin TE-toimistosta tai etsiä Suomi.fi-palvelusta. Aktiivimalli tarkoittaa sitä, että ansiopäivärahan hakijan on täytettävä aktiivisuusedellytys, jotta etuus maksetaan täysimääräisenä. Hakija voi osoittaa aktiivisuutensa työssäolon, yritystoiminnan harjoittamisen tai työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen kautta.

Aktiivisuuden seuranta koskee kaikkia hakijoita, joilla ei ole poissulkutilannetta (ks. alla poikkeukset aktiivisuuden seurannassa). Näin ollen aktiivisuutta seurataan myös hakijoilta, joilla on oikeus lisäpäiviin. 

ERTOn jäsenenä sinulla on mahdollisuus täyttää aktiivisuusedellytys helposti osallistumalla maksuttomaan Taitava työnhakija -verkkovalmennukseen. 

Milloin työttömyysetuutesi säilyy ennallaan?

Aktiivisuusedellytys täyttyy, jos olet 65 maksupäivän aikana

 • ollut työssä yhteensä yhden palkansaajan työssäoloehtoviikon verran eli 18 tuntia (työaikajärjestelyiltään epätavallisilla aloilla riittää vähäisempi työskentely, esim. opetusala)
 • ansaitset yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta (2018: 241,04 euroa)
 • olet yhteensä viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa

Esimerkki: Jos olet saanut ansiopäivärahaa 1.1.2019 ja saat sitä katkotta, ensimmäinen tarkastelujaksosi on 1.1.2019-31.3.2019 (65 maksupäivää).

Työllistymistä edistävien palveluiden lisäksi voit osoittaa aktiivisuutesi olemalla viisi päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa tai olemalla viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta henkilölle maksetaan työttömyysetuutta. Näitä palveluita voivat olla esim. ammatinvalinta- ja uraohjaus, työhönvalmennus sekä rekrytointikokeilu. Tällaisen palvelun tulee olla työvoimaviranomaisen järjestämää. Näistä palveluista TE-toimisto ei anna lausuntoa eli hakijan tulee toimittaa selvitykset työttömyyskassalle itse.

Aktiivisuutta ei voi osoittaa yhdistelemällä aktiivisuuden osoittamisen tapoja vaan aktiivisuusedellytyksen tulee täyttyä yhdellä yllämainituista tavoista. Näin ollen aktiivisuus täyttyy esimerkiksi joko työskentelemällä 18 tuntia tarkastelujakson aikana tai olemalla viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa.

Pääsääntöisesti aktiivisuutta kerryttää työsuhteessa tosiasiallisesti tehty työ. Kuitenkin esim. osa-aikatyön palkallinen vuosiloma-aika tai palkallinen sairauspoissaolo kerryttävät aktiivisuutta, jos henkilö saa soviteltua ansiopäivärahaa.

Yritystoiminnan tulo katsotaan ansaituksi sen maksupäivän mukaisessa jaksossa. Jos ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna viimeisimmän vahvistetun verotuspäätöksen perusteella, samaa keskimääräistä kuukausiansiota käytetään aktiivisuuden seurannassa.

Työllistymistä edistävissä palveluissa aktiivisuutta kertyy palvelun keston ajalta. Luvattomien poissaolojen ajalta ansiopäivärahaa ei makseta eikä siten aktiivisuuttakaan kerry. Luvattomat poissaolopäivät eivät myöskään kerrytä 65 maksupäivän jaksoa.

Miten aktiivisuuttasi seurataan?

Työttömyyskassa seuraa aktiivisuuttasi ansiopäivärahahakemukseen täytettyjen tietojen perusteella. Täytä hakemukseesi työtilanteesi ja/tai osallistuminen työllistymistä edistävään palveluun (kuten aiemminkin) ja toimita kassalle hakemuksesi mukana tarvittavat liitteet.

Aktiivisuuden tarkastelujakso on 65 maksupäivää. Maksupäivillä tarkoitetaan kaikkia niitä päiviä, joilta ansiopäivärahaa maksetaan täytenä, soviteltuna tai vähennettynä. Tarkastelujakso ei siis kulu eikä aktiivisuutta seurata, jos ansiopäivärahaa ei makseta esim. omavastuuajan tai työnhaun katkeamisen vuoksi.

Aktiivisuuden tarkastelujakso alkaa alusta aina työssäoloehdon täyttyessä ja kun henkilö palaa ansiopäivärahan saajaksi seuraavien tilanteiden jälkeen:

 • yli kahden viikon yhdenjaksoinen kokoaikatyö
 • yli kahden viikon yhdenjaksoinen päätoiminen yritystoiminta tai oma työ
 • ansiopäiväraha on hylätty soviteltua ansiopäivärahaa koskevien työaika- tai tuloajoitusten vuoksi
 • korvaukseton määräaika
 • työssäolovelvoite

Tarkastelujakson nollautuessa näiden tilanteiden jälkeen ansiopäiväraha maksetaan alentamattomana seuraavalta 65 maksupäivän tarkastelujaksolta.  

Poikkeukset aktiivisuuden seurannassa

Työttömyyskassa ei seuraa aktiivisuuttasi eikä etuuden tasoa alenneta, jos

 • olet hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja odotat päätöstä
 • työskentelet omais- tai perhehoitajana
 • saat työttömyysturvalain 4 luvun 7 §:ssä tarkoitetun työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta
 • saat yhtäjaksoisesti ansiopäivärahaa kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella alle 65 maksupäivää.

Jos kuulut edellä mainittuihin ryhmiin, ilmoita tilanteestasi viipymättä kassalle (voit esimerkiksi lähettää viestin työttömyyskassan eAsioinnin kautta. Viestin voi lähettää eAsioinnin etusivulta kohdasta "kirjoita uusi viesti"). Toimita tämän lisäksi kassalle tarvittavat selvitykset kuten esimerkiksi omais- tai perhehoitosopimus tai eläkeyhtiön todistus työkyvyttömyyseläkkeen hakemisesta.