Ansiopäivärahan kesto ja määrä

Päiväraha lasketaan yleensä työttömyyttä edeltävästä työssäoloehtoon hyväksyttävästä, vähintään 26 kalenteriviikon vakiintuneesta palkasta. Palkkatulosta vähennetään lomarahat ja lomakorvaukset. Lisäksi tulosta vähennetään nk. TyEL-vähennys, jonka määrä on 4,14 % vuonna 2020 täyttyvissä työssäoloehdoissa. TyEL-vähennys vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua.

Ansiosidonnainen päiväraha muodostuu perus- ja ansio-osasta sekä mahdollisesta lapsikorotuksesta. Perusosa vastaa Kelan peruspäivärahaa, joka vuonna 2020 on 33,66 €/päivä. Ansio-osa on 45 % päiväpalkan ja peruspäivärahan erotuksesta 3 197,70 € asti ja tämän ylittävältä osuudelta 20 %.

Lapsikorotus maksetaan huollettavista alle 18-vuotiaista lapsista. Lapsikorotuksen määrä vuonna 2020 on 

  • yhdestä lapsesta 5,28 €/pv
  • kahdesta lapsesta yhteensä 7,76 €/pv
  • kolmesta tai sitä useammasta lapsesta yhteensä 10,00 €/pv 

Päivärahan suuntaa antavan määrän voi laskea Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:n laskurilla »

Maksaminen

Päivärahaa maksetaan hakemuksen perusteella jälkikäteen neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa. Etuutta maksetaan enintään 5 päivältä viikossa. 

Palkanmäärittelyyn poikkeavia tilanteita

Silloin, kun saat tai olet saanut työttömyyttä edeltävällä ajalla 

  • osatyökyvyttömyyseläkettä
  • osa-aikaeläkettä
  • vuorottelukorvausta
  • osa-aikalisää tai
  • ollut osittaisella hoitovapaalla 

päivärahasi määrä lasketaan näissä tilanteissa em. etuuden alkamishetkellä voimassa olleesta palkasta edellyttäen, että työssäoloehtosi on täyttynyt ja jäsenyytesi on voimassa etuuden alkaessa. 

Jos olet liittynyt kassan jäseneksi vasta em. etuuden myöntämisen jälkeen ja täytät työssäoloehdon jäsenyysaikana, poikkeussäännöstä ei sovelleta vaan päivärahan taso määrätään jäsenyysaikana kertyneen työssäoloehdon palkasta. 

Maksamisen enimmäisaika

Ansiopäivärahan enimmäiskesto riippuu työhistorian pituudesta sekä päivärahan saajan iästä. Enimmäiskesto on 400 päivää, jos työhistoriaa löytyy yli kolme vuotta ansiopäivärahan maksamisen alkaessa. Enintään kolmen vuoden työhistorialla enimmäiskesto on 300 päivää. Enimmäisaika säilyy 500 päivänä niillä työttömillä, jotka täyttävät työssäoloehdon 58 vuotta täytettyään ja jotka ovat työskennelleet viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana työssäoloehdon täyttymiseen mennessä. Jokainen täysimääräisenä maksettu päivä kuluttaa enimmäisajan laskuria yhdellä päivällä. Soviteltuna työttömyyspäivärahana maksettu määrä otetaan siis huomioon muunnettuna täysiksi työttömyyspäivärahapäiviksi.

Enimmäisajan laskeminen aloitetaan alusta, kun täytät työttömyyspäivärahaoikeuden alkamisen jälkeen uudelleen työssäoloehdon. 
 

Korotettu ansio-osa

Ansiopäiväraha voidaan maksaa korotettuna enintään 200 päivän ajalta henkilölle, joka osallistuu työllistymistä edistävään palveluun, josta on sovittu työ- ja elinkeinotoimistossa tehdyssä työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa myös palveluiden väliseltä ajalta, mikäli väli on enintään seitsemän (7) kalenteripäivää. Työssäoloehdon uudelleen täyttyminen nollaa maksetut päivät 200 päivän kertymästä. Korotettu ansio-osa on 55 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää taitekohdan (3 197,70 € vuonna 2020), ansio-osa on ylimenevältä osalta 25 %. Voit arvioida korotetun ansio-osan vaikutusta ansiopäivärahaan Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön sivuilta löytyvällä päivärahalaskurilla www.tyj.fi