Ansiopäivärahan saamisen rajoitukset

Ansiopäivärahaan ei ole oikeutta henkilöllä, joka

 • ei ole täyttänyt 17 vuotta

 • on täyttänyt 65 vuotta. Päivärahaa voidaan maksaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana henkilö täyttää 65 vuotta. Työttömyysetuutta voidaan kuitenkin myöntää enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona henkilö täyttää 68 vuotta, jos hänet on lomautettu tai jos hänen työntekonsa on estynyt sääesteen tai toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpiteen takia

 • on laiminlyönyt työ- ja elinkeinotoimistossa ilmoittautumisen

 • ei ole työmarkkinoiden käytettävissä

 • saa tai hänellä on oikeus saada työnantajan maksamaa irtisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta

 • saa tai hänellä on oikeus saada työnantajan maksamaa kokoaikatyön palkkaan perustuvaa vuosiloma-ajan palkkaa

 • on saanut työsuhteen päättyessä työnantajaltaan taloudellista etuutta, joka perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen tai muuhun vastaavaan järjestelyyn

 • saa tai hänellä on oikeus saada äitiys-, isyys-, erityisäitiys- tai vanhempainrahaa tai erityishoitorahaa

 • saa kuntoutusrahaa tai ansionmenetyskorvausta kuntoutusta koskevien säännösten perusteella

 • saa työnantajalta sairausajan palkkaa tai muuta vastaavaa korvausta kokoaikatyön perusteella

 • saa sairauspäivärahaa tai eläkettä täyden työkyvyttömyyden perusteella tai saa osa-sairauspäivärahaa

 • saa työmarkkinatukea

 • saa täysien palvelusvuosien perusteella maksettavaa vanhuuseläkettä, uuden eläkejärjestelmän mukaista vanhuuseläkettä, varhennettua vanhuuseläkettä, työuraeläkettä, työttömyyseläkettä, sukupolvenvaihdoseläkettä tai luopumistukea

 • saa ulkomailta vanhuuseläkettä

Poikkeuksena on, kun henkilö saa vanhuuseläkettä sen johdosta, että hän on saavuttanut valtion eläkelain mukaisen alhaisemman eroamisiän.