Jäsenyys- ja työssäoloehto

Työssäoloehto täyttyy, kun jäsen on ollut viimeisten 28 kuukauden aikana 26 kalenteriviikkoa vähintään 18 tuntia viikkoa käsittävässä vakuutuksenalaisessa työssä ja jäsenenä ennen työttömyyden alkamista vähintään 26 viikkoa. Jos jäsenellä ei ole yhtään työssäoloehtoon luettavaa työviikkoa 29.12.2013 jälkeisellä ajalla, työssäoloehtoon vaaditaan 34 kalenteriviikkoa työtä.

28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää hyväksyttävästä syystä enintään seitsemän vuotta.

Hyväksyttäviä syitä pidennykseen ovat:

 • sairaus
 • aika, jolta henkilö on saanut osasairauspäivärahaa tai alennettua sairausajan palkkaa (v. 2010 lukien)
 • laitoshoito
 • kuntoutus
 • asevelvollisuus
 • siviilipalvelus
 • päätoiminen opiskelu
 • apurahakausi
 • vuorotteluvapaa
 • lapsen syntymä
 • enintään 3-vuotiaan lapsen hoito
 • omaishoito tai perhehoito, ellei hoitotyö ollut vähäistä
 • yhdistelmä- ja palkkatukityöaika, jota ei lueta työssäoloehtoon
 • osallistuminen työ- ja elinkeinotoimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun

Huom! Väliaikaisen lakimuutoksen mukaan ansiopäivärahaa voi saada lyhimmillään kolmen kuukauden työskentelyn (13 kalenteriviikkoa) jälkeen. Työskentelyn aikana on oltava kassan jäsen. Koskee niitä henkilöitä, joiden työskentelyedellytys ei muuten täyty, joiden työskentelyedellytykseen on laskettu yksi työskentelyviikko ajalta 1.3.2020 jälkeen ja joiden ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 31.12.2020.

Jos henkilö on ollut poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta (esimerkiksi ”omalla lomalla”), hänelle ei myönnetä palkansaajan ansiopäivärahaa ennen kuin hän on täyttänyt poissaolon jälkeen 26 kalenteriviikon työssäoloehdon uudelleen. Tällöin työssäoloehdon tarkastelujakso alkaa siitä, kun henkilö on poissaolon jälkeen mennyt työhön.

Henkilön katsotaan olleen työmarkkinoilla, jos hän on ollut työssäoloehtoon luettavassa työssä tai työllistynyt yritystoiminnassa tai omassa työssä taikka ollut työvoimapoliittisessa toimenpiteessä tai ollut työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa.

Työaikaa koskeva edellytys täyttyy, kun henkilön työaika yhdessä tai useammassa työssä on yhteensä vähintään 18 tuntia tai kun jaksotyössä työsopimuksen mukainen säännöllinen työaika on tasoittumisjakson aikana keskimäärin yhteensä vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa. Viikoittaisesta työaikaedellytyksestä on poikettu tarkemmin säädetyin edellytyksin tietyillä aloilla (opetustyö, kotityö, urheilijat, taiteilijat ja luovaa tai esityksellistä työtä tekevät).

Lisäksi edellytetään, että palkan on tullut kokoaikatyössä olla vähintään työehtosopimuksen mukainen ja sen puuttuessa vähintään 1 252 euroa/kk vuonna 2021. Osa-aikatyössä palkan minimitaso lasketaan vastaavasti suhteuttaen se kokoaikatyön palkkaan (työehtosopimuksen puuttuessa vähintään 1 252 euroa/kk).

Työssäoloehtoon ei lueta työtä, jota henkilö on tehnyt osasairauspäivärahaa saadessaan.
Palkansaajan työssäoloehtoon luetaan vain ne kalenteriviikot, joina henkilö on ollut vakuutuksenalaisessa sekä työaikaa että palkkaa koskevat edellytykset täyttävässä työssä. Työssäoloehtoon luetaan myös sellaiset täydet kalenteriviikot, joina henkilö on ollut 60 vuotta täytettyään työ- ja elinkeinotoimiston julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 §:n 2 momentin perusteella järjestämässä työllistymistä edistävässä palvelussa.

Lisätiedot

Lisätietoja Erityisalojen Toimihenkilöiden työttömyyskassan verkkosivuilta: