Tjänstemannaförbundet ERTO rf

Tjänstemannaförbundet ERTO, representerar experter, vilka arbetar inom servicebranschen på den privata sektorn. ERTOs medlemmer finns t.ex. inom datateknikens servicebransch, inom transport- och speditionsbranschen, reklam- och marknadsundersökningsbranschen, inom digimediabranschen, inom social- och hälsovårdsbranschen, inom ekonomiförvaltningsbranschen, i yrken inom kultur och fritidsverksamhet samt inom övriga specialbranscher.

10 skäl att ansluta dig till ERTO

 1. sköter om bevakningen av dina intressen
 2. påverkar arbetslivets lagstiftning
 3. arrangerar utbildning för sina medlemmar och förtroendepersoner
 4. ger förtroendepersonstjänster och -stöd på arbetsplatsen
 5. ger rådgivning rörande arbetsförhållandet
 6. ger rättskydd och rättshjälp
 7. ger arbetslöshetsskydd vid permittering eller arbetslöshet
 8. ger ett gott försäkringsskydd
 9. utger en egen medlemstidning fyra gånger per år och månatliga medlemsbrev
 10. ordnar medlemsträffar och -tillställningar, inköpsrabatter

Fördelar för medlemmarna

Medlemsavgiften utgörs av en liten summa, vilken uppbärs från lönen och som kan avdras vid beskattningen. ERTO meddelar uppgifterna om medlemsavgiften direkt till skattemyndigheten.

Som fackförbundsmedlem får du personlig rådgivning med frågan som gäller din anställning. Du erhåller kollektivavtalets fördelar samt information om tjänsteförhållandet och övriga frågor rörande arbetslivet. Förbundets jurister hjälper medlemmarna att lösa eventuella konflikter med arbetsgivaren. I medlemsavgiften ingår även en rättsskyddsförsäkring för konflikter gällande tjänsteförhållandet.

Som medlem erhåller du en inkomstbunden arbetslöshetsersättning vid arbetslöshet. Om du blir arbetslös, hjälper fackförbudets experter dig framåt. Tilläggsuppgifter om arbetslöshetsersättningen får du på adressen http://www.tyj.fi/swe/

Medlemsavgiften omfattar även ett gott försäkringsskydd från förbundet, i vilket även ingår en reseförsäkring. Dessutom kan medlemmarna utnyttja förbundets samarbetsavtal och erhålla rabatter och specialerbjudanden från banker, rederier och hotell. Övriga medlemsfördelar från förbundet omfattar till exempel en medlemstidning Toimi och en kalender.

Sluter avtal, övervakar att dessa följs

ERTOs primära uppgift är att bevaka medlemmarnas intressen inom arbetslivet. Detta förverkligas främst genom att ingå kollektivavtal (tes) och övervaka att dessa följs.

Kollektivavtal är landsomfattande avtal mellan ett fackförbund och arbetsgivarförbundet beträffande löner och arbetsavtalens villkor inom branschen. Med kollektivavtal fastställs minimivillkoren för arbetets utförande, som t.ex. löner, övertidsersättningar, semestrar, arbetsplatshälsovård osv. I sitt arbetsavtal kan en anställd komma överens med sin arbetsgivare om villkor, vilka är bättre än vad kollektivavtalet föreskriver. Betydelsen av dessa avtal ökas av löntagarnas och arbetsgivarnas höga anslutningsgrad.

ERTO sluter landsomfattande kollektivavtal inom sju olika branscher. För de branscher, vilka ännu inte omfattas av kollektivavtalen, uppgör förbundet lönerekommendationer, vilka baserar sig på undersökningsfakta.

Medlemsföreningarna

ERTO omfattar 6 riksomfattande medlemsföreningar inom olika branscher. Personmedlemmarna hör alltid till ERTO via någon av dessa medlemsföreningar. Förbundet fastställer medlemsföreningen automatiskt enligt din arbetsgivares bransch.

 • Erityistoimihenkilöt ET ry - Specialbranschernas tjänstemän
 • Logistiikan toimihenkilöt ry - Tjänstemännen inom transport och speditionbranschen TTS rf
 • Digimedian, markkinointiviestinnän ja tietoalan ammattilaiset DigiMaMa ry - Proffs inom digitalmedia, marknadskommunikation och IT DigiMaMa rf
 • Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry YSTEA - Anställda inom social- och hälsovårdsbranschen, privata medicinska och hälsovårdsanstalter
 • Taloushallinnon Ammattilaiset ry - Bokföringstjänstemannaföreningen
 • Suomen Optometrian Ammattilaiset SOA ry - Finlands Professionella i Optometri

Regionalt sammanbinds medlemmarna av 18 lokalorganisationer som bedriver intressebevakning och ordnar rekreationsverksamhet.

ERTO har cirka 15 000 medlemmar, av vilka över 76 % är kvinnor. Förbundet är medlemsorgan i centralförbundet för tjänstemän STTK. Partipolitiskt är förbundet obundet.

Så här ansluter du dig till ERTO

Investera i ditt arbetsliv och bli medlem. Du får att använda fackförbundets advokater, anställningsombudsmän, möjligheten att influera ditt kollektivavtal och få mångsidig utbildning.

Fyll i blanketten för ansökan om medlemskap. Du kan fylla i ansökningsblanketten direkt på Internet eller trycka ut den på papper, fylla i och sända den till ERTO.

Fyll i blanketten och meddela samtidigt, huruvida du betalar din medlemsavgift själv, eller om du vill att arbetsgivaren skall uppbära den. För att kunna uppbära medlemsavgiften måste arbetsgivaren ha fullmakt.

Om du vill bekanta dig noggrannare med ansökningsblanketten kan du se den i pdf-format (se länken) och trycka ut den på papper. Du kan även erhålla den av ERTOs förtroendeperson, kontaktperson eller från förbundets kansli. Med samma blankett kan du ansöka om medlemskap och ingå avtal med arbetsgivaren om uppbörd av medlemsavgiften. Ta en kopia av blanketten för uppbördsavtalat med arbetsgivaren.

Medlemsavgiften

ERTOs medlemsavgift är 1,25 procent (år 2023) av den löneinkomst på vilken förskottsinnehållning ska verkställas (också semesterersättningar, semesterpenningar, semesterpremier). Medlemsavgiften är dock högst 44 €/månad. Minimimedlemsavgiften är 10 €/månad. I medlemsavgiften ingår medlemsavgiften till arbetslöshetskassan. Fackförbundets medlemsavgift kan avdras vid beskattningen.

Om du byter ut ditt medlemskap från ett annat förbund till ERTO måste du se till, att medlemsavgiften betalas alla månader, antingen till ditt förra förbund eller till ERTO. Ett avbrott i inbetalningen av medlemsavgiften leder till, att medlemskapet i arbetslöshetskassan avbryts och arbetslöshetsskyddet äventyras.

Du kan betala medlemsavgiften på två sätt:

1. Du kan ingå ett uppbördsavtal med arbetsgivaren. Härvid drar arbetsgivaren av medlemsavgiften i samband med lönens utbetalning och redovisar medlemsavgiften åt förbundet. Förutom redovisningen skall arbetsgivaren även skicka en utredning över de uppburna medlemsavgifterna.

2. Du kan betala medlemsavgiften själv. Medlemsavgiften skall betalas måntligen, senast den 15. påföljande månad. För inbetalningen får du tolv referensnumren, ett för varje månad. En försening av inbetalningen kan leda till att medlemskapet inhiberas och att arbetslöshetsskyddet äventyras.

Uppbördsavtal (pdf)

Nedsatt medlemsavgift under oavlönad period

Medlemmarna kan ansöka om nedsatt medlemsavgift under oavlönad period. Den nedsatta avgiften för 2023 är 10 €/månad. Nedsatt medlemsavgift beviljas till medlemmar på grund av bland annat oavlönad moderskaps-, faderskaps-, föräldra- och vårdledighet, oavlönad sjukledighet, värnplikt, visstidspension och oavlönad ledighet. Denna medlemsavgift ska erläggas också av medlemmar som studerar (egentliga medlemmar som börjar studera på heltid) eller får grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från Folkpensionsanstalten eller har karens som varar längre än en kalendermånad (arbetslös).

Nedsatt medlemsavgift beviljas endast för hela kalendermånaden.

Meddela omedelbart till förbundet när den oavlönade ledigheten börjar. Detta gör du enkelt på internet via vår eTjänster »

Arbetslöshet

Om du är arbetslös och har ansökt om inkomstrelaterad dagpenning ska du betala medlemsavgift enligt följande:

 • Semesterersättning, fallskärmsavtal eller annan förmån som kan likställas vid lön: 1,25 procent av den lön på vilken förskottsinnehållning ska verkställas, dock högst 44 €/mån.

 • Karens: Period som varar längre än en kalendermånad och för vilken ingen ersättning utbetalas och arbetslöshetskassan inte betalar några förmåner 10 €/mån. Kom också ihåg att göra en anmälan om oavlönade perioder.

 • Ersättning som utbetalas av kassan (t.ex. inkomstrelaterad dagpenning, utbildningsstöd, ersättning för alterneringsledighet): Kassan innehåller automatiskt medlemsavgiften från den förmån som utbetalas, och du behöver således inte betala medlemsavgiften själv.

Kom också ihåg att betala medlemsavgift för deltidsjobb eller kortjobb då du får jämkad dagpenning.

Förbundets eTjänster

 • Kontrollera och ändra dina uppgifter i ERTOs medlemsregister.
 • Kontrollera situationen för dina medlemsavgifter.
 • Räkna ut och betala din medlemsavgift.
 • Anmäla oavlönad period och orsak till den.
 • Anmäla pensionering.

Logga in »

Om du behöver hjälp med att använda eTjänster eller inte kan uträtta dina ärenden, kontakta: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., tel. 09 6132 3204. Om du är medlem bara i ERTOs arbetslöshetskassa, är förbundets eTjänster inte tillgänglig för dig.

Arbetslöshetskassan

Den inkomstrelaterade dagpenningen är en arbetslöshetsförmån som betalas till medlemmarna i en arbetslöshetskassa.

Om du blir arbetslös, kom ihåg att anmäla dig som arbetslös arbetssökande till arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) senast den första dagen du är arbetslös. Den första ansökningen kan du skicka till din egen arbetslöshetskassa två-tre veckor efter att du har blivit arbetslös.

Kassans eTjänster

I arbetslöshetskassans eTjänster du kan:

 • fylla i och skicka din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning och bifoga de nödvändiga utredningarna till ansökan
 • granska olika uppgifter angående din ansökan
 • ändra dina personuppgifter som finns i systemet

Logga in kassans eTjänster »

Obs. Välj språket från rullgardinsmeny som finns till höger pä sidan.

Om du är medlem i KEY eller Fackanställda rf, du kan få din användar-ID från Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Om du är medlem i SOA, din arberslöshetskassan är KOKO »

Om du behöver hjälp med att använda kassans eTjänster eller inte kan uträtta dina ärenden, kontakta: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Nyttiga länkar