Vain viidesosalla palkansaajista oman työn vaatimukset ja osaaminen ovat tasapainossa

Vain noin joka viides palkansaaja kokee, että oman työn vaatimukset ja oma osaaminen ovat tasapainossa, selviää Toimihenkilöliitto ERTOn tekemästä kyselytutkimuksesta.

22 prosenttia suomalaisista palkansaajista kokee, että heidän työnsä vaatimukset ja ammatillinen osaaminen ovat täysin tasapainossa. Loput vastaajista kokee ainakin jonkinlaista epätasapainoa osaamisen ja vaatimusten välillä. 4 prosenttia vastaajista sanoo, ettei osaaminen vastaa miltään osin työn vaatimuksia. Tämä selviää Toimihenkilöliitto ERTOn viime marraskuussa teettämästä kyselytutkimuksesta. Kyselyyn vastasi 1000 suomalaista palkansaajaa.

— Tämä on huolestuttava tieto. Osaamisen vaje voi pahimmillaan nimittäin vaarantaa työkyvyn ja katkaista jopa työuran, sanoo Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen.

Aaltonen viittaa Sitran tänään julkaisemaan selvitykseen, jossa avataan yhteiskunnalle koituvia kustannuksia, jos osaamisen kehittämiseen tehtäviä panostuksia jätetään tekemättä. Selvitys muistuttaa, että osaamiseen panostaminen ei ole menoerä vaan investointi.

— Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa siihen, että jopa lähes kahdeksan kymmenestä tekee töitä vajaalla tai epävarmalla osaamisella. Digitalisaatio lisää tuottavuutta ja vaatii kaikkien osaamisen päivittämistä. Riittämätön osaaminen heikentää tuottavuuskehitystä sekä alentaa omalta osaltaan työllisyysastetta, Aaltonen sanoo.

Ammatillinen lisäkoulutus parantaa hyvinvointia

Toimihenkilöliitto ERTO kannustaakin yrityksiä konkreettisiin toimiin lisäämällä välittömästi ainakin ammatillista koulutusta kilpailukyvyn ja osaamisen takaamiseksi. ERTO kannustaa myös kaikkia työntekijöitä aktiivisesti hakeutumaan koulutuksiin. Ammatillisella lisäkoulutuksella voi olla myös yllättäviäkin vaikutuksia.

— Jäsenillemme syksyllä 2020 tehdyssä kyselyssä tuli ilmi, että parhaiten jäseniemme työssä jaksamista parantaisi juuri ammatillinen lisäkoulutus, Aaltonen sanoo.

Aaltonen muistuttaa, että yhteistoimilain mukaan yrityksessä on laadittava vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

— Työpaikan ja henkilöstön osaamisen tarpeita kannattaa käydä avoimesti läpi muun muassa silloin, kun tehdään tätä vuosittaista koulutussuunnitelmaa. Tämän lakisääteisen suunnitelman tarkoituksena on nimenomaisesti ylläpitää ja edistää työntekijöiden ammatillista osaamista. Tätä ei saa unohtaa, Juri Aaltonen sanoo.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Juri Aaltonen
040 553 8536
juri.aaltonen@erto.fi

Taustatiedot tutkimuksesta:

Kyselytutkimuksen on toteuttanut YouGov Finland Toimihenkilöliitto ERTOn toimeksiannosta. Tutkimuksessa haastateltiin 18-63 -vuotiaita palkansaajia. Otos on satunnaisotos, eikä sitä ole kiintiöity tai painotettu. Se edustaa kuitenkin alueellisesti ja sukupuolen mukaan hyvin tarkkaan koko aikuisväestön (18-63v) jakaumaa. Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä 24.11. – 30.11.2020 välisenä aikana YouGovin kuluttajapaneelissa. Lopullinen vastaajamäärä on 1000. Kokonaistuloksissa keskimääräinen luottamusväli on noin ± 2,8%-yksikköä suuntaansa (95%:n luottamustasolla).