Työsuojeluvaalien aika on nyt

Suosittelemme, että työsuojeluvaltuutetut valitaan parittomina vuosina. Vaalien ja valinnan aika on nyt loppuvuodesta. Uusi toimikausi alkaa vuoden alusta. 

Jokaiseen yli kymmenen hengen työpaikkaan on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Myös pienemmällä työpaikalla voidaan valita työsuojeluvaltuutettu.

Valintaohje ja valinnoista ilmoittaminen

Valinnoista on aina ilmoitettava sekä ERTOlle että Työturvallisuuskeskuksen työsuojeluhenkilörekisteriin.

Työsuojeluvaltuutetun valintaohje » 

Ilmoitus ERTOlle »  
Ilmoitus työsuojeluhenkilörekisteriin »

Työsuojeluvaltuutetun oikeudet ja tehtävät

Työsuojeluvaltuutetun tehtäviin kuuluu edistää työhyvinvointia, tarkkailla työn turvallisuutta ja terveellisyyttä ja ilmoittaa mahdollisista epäkohdista johdolle sekä osallistua työsuojelun toimintaohjelman tekemiseen. Työsuojeluvaltuutettu voi keskeyttää työnteon, jos siitä aiheutuu välitöntä ja vakavaa haittaa työntekijöiden hengelle tai terveydelle. 

Työsuojeluvaltuutetun oikeudet perustuvat lainsäädäntöön. Työnantaja ei saa kieltäytyä antamasta työsuojeluvaltuutetulle vapautusta työstä sellaiseksi kohtuulliseksi ajaksi, jonka hän tarvitsee työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamista varten. Työsuojeluvaltuutetulla on korostettu irtisanomissuoja. 

Työsuojeluasioissa voit ottaa yhteyttä myös aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueeseen (ent. työsuojelupiiri), yhteystiedot: www.tyosuojelu.fi tai ERTOon. Lisätietoa työsuojelusta löydät myös ERTOn työsuhdeoppaasta » 

Työsuojelutoimikunta

Työsuojelutoimikunta on perustettava työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Työsuojelutoimikunta toimii työntekijöiden ja työnantajan yhteistyöelimenä. Työsuojelutoimikunnan sijasta voidaan työpaikalla sopia sitä korvaavasta yhteistoimintajärjestelystä.

Työsuojeluvaltuutetut ovat aina työsuojelutoimikunnan jäseniä. Toimikunnan muut työntekijöitä edustavat jäsenet valitaan vaalilla samassa yhteydessä, kun valitaan työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut.

Työsuojelutoimikuntaan valitaan edustus kaikista henkilöstöryhmistä, yhteensä esim. neljä, kahdeksan tai kaksitoista edustajaa sen mukaan, kuin työn laatu, laajuus ja muut olosuhteet edellyttävät. Osapuolet voivat myös sopia toimikunnan muunlaisesta kokoonpanosta.

Työnantaja nimeää edustajansa työsuojelutoimikuntaan. Useimmiten työnantajaa edustaa työsuojelupäällikkö, jonka työnantaja on nimennyt toistaiseksi. Työnantaja toimii itse työsuojelupäällikkönä, ellei hän ole tehnyt nimitystä. Työsuojelupäällikön tehtäviin kuuluu ryhtyä toimenpiteisiin yhteistoiminnan järjestämiseksi.