ERTO myöntää stipendejä ammattikorkeakouluopintoihin kuuluville työelämän kehittämishankkeille

Toimihenkilöliitto ERTO tukee ammattikorkeakoulujen tavoitetta tiivistää työelämän ja koulutuksen vuorovaikutusta ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden työelämään liittyvää kehittämistyötä jakamalla vuosittain stipendit.

Stipendien kohteena ovat ammattikorkeakouluopintoihin kuuluvat työyhteisöjen toimintaan, henkilöstö- ja taloushallintoon, työilmapiiriin ja hyvinvointiin, teknologiatoimintaan, tutkimukseen ja tuotekehitykseen, innovaatiotoimintaan sekä palvelu- tai liiketoimintaprosessien kehittämiseen liittyvät kehittämishankkeet.

ERTO palkitsee parhaimmat työelämän kehittämishankkeet yhdellä 1000 € ja kahdella 500 € suuruisella stipendillä. Stipendin yhteistyökumppaneita ovat Arene ry:n verkosto sekä vuosittaiset AMK-päivät. 

Aikataulu 2017

5.4. Ammattikorkeakoulut asettavat ehdokkaat. Kukin ammattikorkeakoulu sopii ja toteuttaa sisäisesti oman valintaprosessinsa.

6.4.–28.4. Arviointiryhmän työskentelyaika ja valinnat.

2.5. Valittujen hankkeiden tekijöille tiedottaminen.

17.5. Stipendien jako AMK-päivillä Kajaanissa.

Stipendi myönnetään

  • suomalaisessa ammattikorkeakoulussa opiskelevalle tutkinto-opiskelijalle tai opiskelijaryhmälle, joka on suorittanut palkittavaksi esitettävän kehittämishankkeen tutkinto-opintojensa aikana.
  • minkä tahansa koulutusalan tai -ohjelman opiskelijalle tai monialaisille opiskelijaryhmille.
  • opiskelijalle yhden kerran saman tutkinnon opinnoissa.

Arvioinnin perusteet

Toukokuussa 2017 palkitaan 31.3.2016–31.3.2017 suoritettuja tai valmistuneita kehittämishankkeita tai opinnäytetöitä. Arviointiryhmässä on edustajat AMK-päiviltä, ARENEsta, ERTOsta ja SAMOKista.

Palkittavan kehittämishankkeen on oltava laajuudeltaan riittävä. Arviointiryhmä päättää riittävän laajuuden tapauskohtaisesti.

Arvioinnin kriteerit

1. Hankeraportti

  • Arvioinnin peruste on opiskelijan hankkeestaan tekemä kirjallinen raportti sekä työpaikan ja ammattikorkeakoulun ohjaajien kirjalliset lausunnot tai arvioinnit.
  • Hankeraportin odotetaan kuvaavan kattavasti kehittämishankkeen tavoitteita ja niiden täyttymistä.
  • Raportti voi sisältää myös kuvamateriaalia, tietoteknistä aineistoa, tms.

2. Kehittämistyö on tehty yhdessä kehitettävän organisaation kanssa

  • Raportissa tai lausunnoissa kuvataan, ketkä ovat osallistuneet hankkeen toteuttamiseen, kuinka hanke on tukenut työpaikan kehittymistä sekä opiskelijan oppimista ja ammatillista kasvua.
  • Hankkeessa käynnistetyt kehittämistoimet ovat tuottaneet hyviä pysyviä käytäntöjä työpaikan työprosesseihin ja työyhteisöön tai tuotetut innovaatiot tuottavat taloudellisia, hyvinvointiin tms. liittyviä etuja työpaikalle (työpaikan lausunto).
  • Opiskelija on osoittanut kehittämishankkeessa hyvää käytännön osaamista sekä yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta (ohjaajan ja/tai työpaikan lausunnot).
  • Kehittämishankkeella on ollut myönteisiä vaikutuksia opiskelijan opiskeluun ja toimintaan hankkeen toteutuksen jälkeen (raportti ja ammattikorkeakoulun ohjaajien lausunnot).

3. Kehittämishanke on teemaltaan työelämää kehittävä käytännön ratkaisu tai toimintamalli, joka otetaan tai ollaan ottamassa käyttöön.

Materiaalien toimittaminen

Ehdokasmateriaalit (hanke- tai opinnäytetyöraportti, ammattikorkeakoulun sekä työelämätahon ohjaajien lausunnot) toimitetaan sähköisesti 5.4.2017 mennessä osoitteeseen: amkpaivat2017@kamk.fi

Lisätietoja

ERTO stipendi: Järjestöpäällikkö Soile Lindstedt, Toimihenkilöliitto ERTO, p. 040 723 6906, soile.lindstedt@erto.fi                        

AMK-päivät: TKI-suunnittelija Anastasia McAvennie, Kajaanin ammattikorkeakoulu, p. 044 715 7084, anastasia.mcavennie@kamk.fi