Liukuva työaika taloushallintoalan työehtosopimuksessa

Liukuvasta työajasta on säädetty taloushallintoalan työehtosopimuksen kohdassa 6 § Säännöllinen työaika 6. Liukuva työaika, sivulla 15. Liukuva työaika tarkoittaa, että toimihenkilö voi sovituissa rajoissa määrätä työnsä päivittäisen aloittamis- ja päättämisajankohdan. Työnantajan tulee seurata liukumasaldon kertymää ja liukumasaldon ylittyessä 50 tuntia, neuvotella toimihenkilön kanssa työajan tasoittamisesta.

Liukumasaldon tulee tasoittua 50 tuntiin vuoden loppuun mennessä, ellei paikallisesi muuta sovita. Jos työnantaja ja työntekijä eivät pääse sopimukseen toimihenkilön esittämän vapaan pitämisen ajankohdasta kalenterivuoden tai työnantajan muun etukäteen ennen jakson alkamista vahvistaman 12 kuukauden ajanjakson loppuun mennessä, koko positiivinen saldo maksetaan toimihenkilölle kahden kuukauden kuluessa liukumajakson päättymisestä, ellei paikallisesti muuta sovita.

Työnantajan ja toimihenkilön tulisi sopia liukumasadon kertymän pitämisestä ensisijaisesti kokonaisina vapaapäivinä ja samalla on tarkoituksenmukaista keskustella töiden järjestelystä vapaan aikana. Työsuhteen päättyessä liukumasaldo maksetaan tai vähennetään tunti tunnista.

Jos toimihenkilö on sovitun saldovapaan alkaessa työkyvytön, on vapaa toimihenkilön pyynnöstä siirrettävä myöhempään ajankohtaan. Jos työkyvyttömyys alkaa saldovapaan aikana ja jatkuu yhtäjaksoisesti yli kolme työpäivää, tämän ajan ylittävää osaa samalle vapaajaksolle ajoittuvasta työkyvyttömyydestä ei pidetä saldovapaana, jos toimihenkilö pyytää sitä ilman aiheetonta viivytystä. Toimihenkilön on esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestä.

PALTAan järjestäytynyt työnantaja ja allekirjoittajaliiton jäsenenä oleva luottamusmies voivat tehdä paikallisen sopimuksen liukuvasta työajasta noudattaen työehtosopimuksen 23 §:n ja liitteen 6, Sopimus paikallisesta sopimuksesta, ohjeita.