Henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksesta neuvottelutulos

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimusta koskeva neuvottelutulos saatiin aikaan maanantaina 16.3.2020 klo 12.00 ja osapuolet ovat sen myös hallintoelimissään sen jälkeen hyväksyneet. Neuvottelutuloksen mukaan työehtosopimus on voimassa 28.2.2022 saakka.

Vuoden 2020 palkankorotukset

Henkilöstöpalveluyritysten omassa toimistossa työskentelevien työehtosopimuksen piirissä olevien henkilöiden henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan 1.6.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,3 % ja vuokratyöntekijöiden henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan 1.6.2020 tai sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,3 %.

Työehtosopimuksen taulukkopalkkojen korottamisen osalta noudatetaan 1.6.2020 lukien seuraavaa:

Kuukausipalkkaisten taulukkopalkkoja korotetaan 1,3 %:lla 1.6.2020 lukien. Tuntipalkkaisten 1.6.2020 voimaan tulevat taulukkopalkat saadaan jakamalla uudet yleiskorotuksella korotetut kuukausipalkat luvulla 158.

Uusista taulukkopalkoista tiedotetaan, kun ne ovat julkaisuvalmiit.

 Vuoden 2021 palkankorotukset

Henkilöstöpalveluyritysten omassa toimistossa työskentelevien työehtosopimuksen piirissä olevien henkilöiden henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan 1.5.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,2 %.

Lisäksi henkilöstöpalveluyrityksen omassa toimistossa työskentelevälle työehtosopimuksen piirissä olevalle henkilöstölle jaetaan yleiskorotuksen lisäksi 0,8 % suuruinen paikallinen erä 1.5.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien. Paikallinen erä lasketaan maaliskuun 2021 palkkaerästä. Paikallisen erän jakaminen noudattaa aiemmin työehtosopimuksessa noudatettua jakotapaa.

Vuokratyöntekijöiden henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan 1.5.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 2,0 %. Vuokratyöntekijät saavat koko korotuksen yleiskorotuksena eli heille ei jaeta paikallista erää.

Kuukausipalkkaisten taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2021 lukien 2,0 %:lla. Tuntipalkkaisten 1.5.2021 voimaan tulevat taulukkopalkat saadaan jakamalla uudet yleiskorotuksella korotetut kuukausipalkat luvulla 158.

Uusista taulukkopalkoista tullaan tiedottamaan sen jälkeen kun ne ovat julkaisuvalmiit.

Luottamusmiesten palkankorotukset

Luottamusmiehelle maksettavaa korvausta korotetaan 1.6.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 3,3 %. Uudet euromäärät merkitään työehtosopimukseen.

Lisäksi sovittiin mm. seuraavia tekstimuutoksia:

  • Kikyn mukaiset työajan pidennykset poistuvat, työaikojen osalta teksteihin tehdään muutokset ja työajoiksi muutetaan 7 tuntia 30 minuuttia päivässä ja 37 tuntia 30 minuuttia viikossa.
  • Viikoittainen vapaa-aika -termi muutetaan uuden työaikalain mukaiseksi viikkolepo -termiksi. Työehtosopimukseen lisättiin, että viikkolevon katsotaan toteutuvan myös silloin, kun viikkolepo jakautuu kahden viikon puolelle, kunhan enin osa viikkolevosta sijoittautuu sen viikon puolelle, jonka viikkolevosta on kyse. Käytännössä viikkolevon osalta jatketaan edellisen työaikalain mukaista käytäntöä.
  • työehtosopimuksen 19 §:ään lisätään uusi 9. kohta, jonka mukaan työaikalain 18 §:n mukaisena työajan enimmäismäärän tasoittumisjaksona voidaan käyttää 12 kuukautta.
  • työehtosopimuksen 35 §:n kohtaan 1. lisätään, että vuosilomapalkka maksetaan yrityksen säännönmukaisina palkanmaksupäivinä, ellei paikallisesti ole toisin sovittu. Tämä muutos astuu voimaan 2.5.2021 alkavasta lomakaudesta lukien.
  • Työnantajaliiton jäsenyrityksen palveluksessa olevien työntekijöiden osalta voidaan yhteistoimintalain 45 §:n neuvotteluesityksen antamista ja 51 §:n neuvotteluvelvoitteen täyttymistä koskevista säännöksistä poiketen katsoa neuvottelut täytetyksi, kun neuvotteluja on käyty yhteistoimintalain edellytetyllä tavalla kirjallisen neuvotteluesityksen tekemisen jälkeen ja etukäteen annettujen tietojen pohjalta yhteistoimintalain 51 §: mukaan määräytyvän neuvotteluajan, jollei lain nojalla ole sovittu muusta neuvotteluajasta. Muutos tarkoittaa sitä, että neuvotteluaika lasketaan neuvottelukutsun alkamisesta lähtien.
  • Luottamusmiessopimuksen 4 §:n 7. kohtaan lisätään sana ”luottamusmiesehdokkaaseen” eli laajennetaan ehdokassuoja koskemaan myös luottamusmiesehdokasta.

Henkilöstöpalvelualan neuvottelutulos löytyy tästä

Lisätiedot: ERTOn työsuhdeneuvonta p. 09 613 231 ma-pe klo 9.30-13.30