Lomautusten ilmoitusaika ja yt-neuvotteluiden kestoaika lyhenee koronaviruksen vuoksi  

Eduskunta on hyväksynyt työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin tehtävät muutokset. Seuraavat muutokset tulevat voimaan 1.4.2020 ja ovat voimassa kolme kuukautta eli 30. kesäkuuta 2020 asti. 

Muutokset:

  • Työntekijän lomautusta edeltävä lomautusilmoitusaika lyhenee 14 päivästä viiteen päivään. Työnantajan on toisin sanoen ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista. 

  • Jos työnantajan palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 henkilöä, tulee työnantajan ennen lomauttamispäätöksen tekemistä käydä yt-neuvottelut. Myös lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaika lyhenee nykyisestä kuudesta viikosta tai 14 päivästä viiteen päivään. Neuvotteluesitys on annettava jatkossakin viisi päivää ennen neuvottelujen alkamista.

     
  • Työnantajalla on jatkossa oikeus lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä työntekijä samoilla edellytyksillä kuin vakituisessa työsuhteessa oleva työntekijä. 

  • Koeaikaa koskevaa säännös muuttuu siten, että työsopimus voidaan koeaikana purkaa myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.  

  • Esityksellä pidennetään työntekijän takaisinottovelvollisuutta yhdeksään kuukauteen, jos työntekijä on irtisanottu väliaikaisten säännösten voimassaoloaikana. 

Muutoksia ei sovelleta julkiseen sektoriin. 

Lomautetun oikeutta työttömyysetuuteen laajennetaan 

Lomautetun oikeutta työttömyysetuuteen laajennetaan siten, että mm. yritystoiminta tai opinnot eivät nyt estä lomautetun oikeutta työttömyysetuuteen. Muutos nopeuttaa erityisesti työn ohella opiskelevan ja yritystoimintaa harjoittavan lomautetun henkilön työttömyysetuuden hakemista ja saamista, koska opiskelua ja yritystoimintaa koskevia työvoimapoliittisia edellytyksiä ei tarvitsisi selvittää. 

Lomautetun tulee edelleen ilmoittautua työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon, jotta hänelle voidaan maksaa työttömyysetuutta. Hänen oikeudestaan työttömyysetuuteen annetaan edelleen myös työvoimapoliittinen lausunto. Lomautetuilla säilyy myös työttömyysturvalaissa tarkoitettu velvollisuus ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa työtä. 
Laki tulee voimaan 1.4.2020 ja se on voimassa 31. heinäkuuta 2020 asti. Lakia sovelletaan lomautettuihin, joiden lomautus on alkanut 16. maaliskuuta 2020 tai sen jälkeen. 

Työttömyysturvamuutokset osittain kesken 

Lainvalmistelu työttömyysturvamuutosten osalta on vielä osittain kesken. On tarkoitus, että viiden päivän omavastuupäivät poistetaan ja työttömyysturvan enimmäisaika ei kuluisi lomautuksen aikana. Lisäksi työntekijällä olisi oikeus työttömyyspäivärahaan myös silloin, kun lomautuksesta on sovittu. Myös työssäoloehtoa on tarkoitus lyhentää määräaikaisesti 13 viikkoon.  

Yrittäjien työttömyysturvan väliaikaisia muutoksia valmistellaan parhaillaan.  Niiden ennustetaan tulevan voimaan 15.4. Suurin muutos on se, että yrittäjällä olisi mahdollisuus koronakriisin aikana työmarkkinatukeen ilman yritystoiminnan keskeyttämistä. Tämä lakihanke on tällä hetkellä kesken. 

ERTO pitää välttämättömänä, että työttömyysturvaan tehtävien lisämuutosten valmistelussa edetään ripeästi. ERTO seuraa lainvalmistelutyötä ja tiedotamme jäseniämme välittömästi, kun edellä mainitut muutokset saatetaan voimaan.  

Miksi muutokset tehdään? 

Koronavirusepidemia ja sen rajoittamistoimet ovat johtaneet tilanteeseen, jossa yritysten taloudelliset toimintaedellytykset ja näin ollen myös työn tarjoamisen edellytykset ovat heikentyneet voimakkaasti lyhyessä ajassa. Tästä syystä yritysten on ollut välttämätöntä ryhtyä sopeuttamaan toimintaansa. Työ- ja elinkeinotoimistolle tehtävien lomautusilmoitusten määrä on kasvanut nopeasti maaliskuun alkupuoliskolta lähtien, ja osa yrityksistä on joutunut turvautumaan lomautusten sijasta myös irtisanomisiin. 
Lakimuutokset muutokset vastaavat pääosin työmarkkinakeskusjärjestöjen 17.3.2020 ehdottamia toimenpiteitä

Lakimuutosten suhde työehtosopimuksiin  

Lomautusilmoitusajasta, yhteistoimintalain neuvotteluajasta ja takaisinottovelvollisuudesta saa edelleen sopia laista poiketen valtakunnallisten työnantaja- ja työntekijäliittojen välisellä työehtosopimuksella. Työehtosopimuksella on etusija lain säännöksiin verrattuna. 

Ertolaisilla aloilla noudatetaan lain mukaisia lomautus-, neuvottelu- ja takaisinottovelvollisuusaikoja. Laista poikkeavia työehtosopimusmääräyksiä on tällä hetkellä (31.3.2020) vain Huolinta-alalla, Yleisessä runkosopimuksessa sekä Suomen Kennelliitto ry:n työehtosopimuksessa. Neuvotteluja muutoksista alakohtaisiin tes-määräyksiin käydään edellä mainituilla aloilla ja tiedotamme jäsenillemme saavutetuista sopimuksista.