Yleisen runkosopimuksen neuvottelutulos hyväksytty

Yleistä runkosopimusta koskeva neuvottelutulos syntyi perjantaina 12.6.2020 ja osapuolet ovat sen hallinnoissaan hyväksyneet. Neuvottelutuloksen mukainen työehtosopimus on voimassa 28.2.2022 saakka.

Vuoden 2020 palkankorotukset

Yleisen runkosopimuksen piirissä olevien palkansaajien henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan 1.6.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,3 %.

Vuoden 2021 palkankorotukset

Yleisen runkosopimuksen piirissä olevien palkansaajien henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan 1.5.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,2 %.

Lisäksi henkilöstölle jaetaan yleiskorotuksen lisäksi 0,8 % suuruinen työpaikkakohtainen erä 1.5.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien. Työpaikkakohtainen erä lasketaan maaliskuun 2021 palkkaerästä. Paikallisen erän jakamisessa on noudatettava neuvottelutuloksen mukaisesti sovittuja periaatteita ja jokaiselle työpaikan toimihenkilölle on tultava osa työpaikkakohtaisesta erästä.

Työnantajan tulee antaa työpaikkakohtaisen erän jakamista koskeva selvitys luottamusmiehelle tai koko henkilöstölle 31.5.2021 mennessä. Mikäli selvitystä ei ole annettu määräaikaan mennessä, jaetaan paikallinen erä yleiskorotuksena 1.5.2021 lukien.

Henkilöstön edustajien korvaukset

Luottamusmiehelle maksettavaa korvausta korotetaan 1.6.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 3,3 %. Uudet euromäärät merkitään työehtosopimukseen.

Yleinen runkosopimus ei vielä sisällä määräystä työsuojeluvaltuutetulle maksettavasta korvauksesta. Osapuolet sopivat sopimuskauden aikana työsuojeluvaltuutetulle maksettavasta korvauksesta, joka tulee voimaan 1.5.2021 lukien.

Lisäksi sovittiin seuraavista tekstimuutoksista:

 • Kilpailukykysopimuksen mukaiset työajanpidennykset (ns. kikytunnit) ja siihen liittyvät yrityskohtaiset järjestelyt poistuvat 1.7.2020 lukien.
 • Työehtosopimukseen 7 §:n 2. kohtaa muutetaan siten, että työnantajan ja toimihenkilön niin sopiessa, toimihenkilön säännöllistä vuorokautista työaikaa voidaan tilapäisesti pidentää enintään kahdella tunnilla. Työajan tulee jatkossakin tasoittua enintään 3 viikon pituisena aikana henkilön säännölliseen viikkotyöaikaan.
 • Työehtosopimuksen 7 §:ään lisätään uusi määräys, jonka mukaan työaikalain 18 §:n mukaisena työajan enimmäismäärän tasoittumisjaksona voidaan käyttää enintään 12 kuukautta.
 • Työehtosopimuksen 7 §:n 17. kohta korvataan määräyksellä, jonka mukaan työnantaja voi osoittaa toimihenkilölle säännöllisen vuosittaisen työajan lisäksi koulutusta säännöllisen työajan lisäksi enintään 20 tuntia kalenterivuodessa.
  • Koulutukseen tai kehittämistilaisuuteen käytetty aika on säännöllistä työaikaa ja sen ajalta maksetaan säännöllisen työajan palkkaa vastaava palkka.
  • Toimihenkilöllä on oikeus kieltäytyä koulutus- ja kehittämistilaisuudesta tapauskohtaisesti.
  • Työpaikalla voidaan sopia työnantajan ja luottamusmiehen tai koko henkilöstön välillä, että 20 tunnista enintään kymmenen tuntia voidaan käyttää myös tavanomaiseen työhön (ns. paikallisesti sovittu lisätyö).
   • Toimihenkilön kanssa on vielä erikseen sovittava paikallisen sopimuksen mukaisen lisätyön tekemisestä.
   • Paikallisesti sovitusta lisätyöstä maksetaan säännöllisen työajan palkka.
  • Koulutus- ja kehitystilaisuudet ja paikallisesti sovittu lisätyö voidaan toteuttaa lauantaina, mutta ei pyhäpäivänä.
 • Työehtosopimuksen 11 §:n lepoaikamääräys korvattiin uudella viikkolepomääräyksellä, jonka mukaan viikkolevon katsotaan toteutuvan myös silloin, kun viikkolepo jakautuu kahden viikon puolelle, kunhan enin osa viikkolevosta sijoittautuu sen viikon puolelle, jonka viikkolevosta on kyse. Käytännössä tämä tarkoittaa, että viikkolevon osalta jatketaan vanhan työaikalain mukaista käytäntöä.

Osapuolet lisäksi perustavat sopimuskauden ajaksi Yleisen runkosopimuksen kehittämis- ja selkeyttämistyöryhmän.

Katso Yleisen runkosopimuksen neuvottelutulos kokonaisuudessaan »

Allekirjoituspöytäkirja ja uusittu työehtosopimus julkaistaan ERTOn tiedostopankissa, kun ne ovat julkaisuvalmiit.

Lisätiedot:

ERTOn työsuhdeneuvonta p. 09 613 231 ma-pe klo 9.30-13.30
Lakimies Heli Luukkonen, p. 09 6132 3105, heli.luukkonen@erto.fi