Jäsenet hyväksyivät optikoiden neuvottelutuloksen

ERTO ja SOA ry järjestivät jäsenäänestyksen 24.2. syntyneestä neuvottelutuloksesta. Kyselyyn vastasi 402 jäsentä. Äänestyksessä neuvottelutulos sai käytännössä 99,5 prosenttisen hyväksynnän. 88,3 prosenttia jäsenistä sanoo hyväksyvänsä neuvottelutuloksen ja 11,2 prosenttia on sitä mieltä, että asian ratkaiseminen on ERTOn tehtävä.

SOAn ja ERTOn hallitukset ovat tänään jäsenäänestystuloksen perusteella hyväksyneet ERTOn ja Kaupan liiton sopiman optikoiden työehtosopimuksen ajalle 1.3.2021–31.3.2022.

”Neuvotteluihin lähdettiin haastavissa olosuhteissa koronapandemian keskellä. Neuvotteluja käytiin kuitenkin rakentavassa hengessä ja ERTO saavutti kaksi tärkeintä tavoitettaan – kiky-työajan poistamisen ja alalle kilpailukykyisen ansiokehityksen vuodelle 2021. Lisäksi onnistuimme neuvotteluissa kehittämään työvuorosuunnittelua siten, että jatkossa työntekijöiden jaksaminen ja tarpeet huomioidaan paremmin”, sanoo ERTOn lakimies Anne Kaattari.

Sopimuksen sisältö 

Palkankorotukset: Henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja kiinteine lisineen korotetaan 1.6.2021 tai sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,3 prosentilla. Lisäksi palkkoja korotetaan 1.6.2021 lukien 0,42 prosentin suuruisella paikallisella erällä. Vähimmäispalkkoja ja työehtosopimuksessa sovittuja lisiä korotetaan 1.6.2021 lukien 1,72 prosentilla.

Koeaika määräytyy jatkossa työsopimuslain mukaan, eli se voi olla enimmillään 6 kuukautta. 12 kuukautta lyhyemmissä määräaikaisissa työsuhteissa koeaika voi kuitenkin olla enintään puolet työsuhteen kestosta. Tämän lisäksi työehtosopimuksessa on muutamia koeaikaa koskevia erityismääräyksiä.

Lomautusilmoitusaika voidaan jatkossa lyhentää paikallisesti sopien viiteen (5) päivään aiemman seitsemän päivän sijasta.

Työvuoroluetteloon on merkittävä työvuorot yhdenjaksoisena. Yhdenjaksoiseen työvuoroon ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää koulutus-, esittely- tai vastaavia tilaisuuksia. Jatkossa tilaisuudet on järjestettävä työvuoron yhteyteen eikä vuorokautinen yhteenlaskettu työaika saa ylittää 10 tuntia, ellei työntekijän kanssa toisin sovita. Yhdenjaksoisuuden vaatimuksesta voidaan poiketa ilman sopimista enintään kolme kertaa vuodessa ja poikkeamiselle pitää olla painavat syyt. Tavanomaiset viikko- ja kuukausipalaverit eivät sellaisenaan ole painavia syitä poiketa yhdenjaksoisuudesta. Tilaisuudet tulee lisäksi mahdollisuuksien mukaan järjestää etäyhteyksin.

Työvuorosuunnittelussa on huomioitava, että vapaapäivien välissä voi olla enintään 8 työpäivää ja pitkiä 9-10 tunnin työvuoroja voi olla enintään neljä peräkkäin. Alle 4 tunnin työvuoroja ei tule käyttää, elleivät työntekijän tarpeet tai muu perusteltu syy tätä edellytä. Työntekijälle pitää jatkossa kertoa perusteltu syy 4 tunnin työvuoroon ennen työvuoroluettelon laatimista. Selvyyden vuoksi työehtosopimukseen on myös kirjattu, että työnantajan on työvuorosuunnittelussa mahdollisuuksien mukaan huomioitava työntekijöiden asema ja tarpeet sekä kiinnitettävä huomiota tasapuoliseen kohteluun ja työssä jaksamiseen.

Vapaapäiviä koskevaa tekstiä on selkeytetty, mutta sisältö ei muutu. Selvyyden vuoksi työehtosopimukseen on kirjattu, että työnantajan on pyrittävä vapaapäiviä annettaessa mahdollisuuksien mukaan huomioimaan työntekijöiden asema ja tarpeet sekä kiinnitettävä huomiota tasapuoliseen kohteluun ja työssä jaksamiseen.

Vuorokausilevosta voidaan jatkossa sopia paikallisesti. Työntekijä ja työnantaja voivat lyhentää 11 tunnin vuorokausilevon sopimalla 8 tuntiin. Lisäksi poikkeuksellisessa tilanteessa voidaan kertaluonteisesti sopia lyhentämisestä 7 tuntiin saakka.

Kiky poistuu 1.3.2021. Helatorstai ja juhannuspäivä lyhentävät taas työaikaa kuten ennen kikyä. Siten myös helatorstai 13.5.2021 ja juhannuspäivä 26.6.2021 lyhentävät taas työaikaa.

Työntekijä saa oikeuden arkipyhälyhennykseen, kun työsuhde ennen arkipyhää on kestänyt vähintään kuusi (6) kuukautta (aiemman 1 kuukauden sijasta).

Esimieslisä nimettiin uudestaan myymäläpäällikkölisäksi, jotta lisä olisi jatkossa sukupuolineutraali. Lisän maksuedellytykset eivät muutu aiemmasta eikä kenenkään esihenkilön oikeus lisään pääty nimenmuutoksen johdosta.

Omailmoitusmenettelystä on otettu paikallisen sopimisen lauseke työehtosopimukseen. Omailmoitusmenettely koskee vain lyhytkestoisia sairauksia, jotka eivät vaadi lääkärin hoitoa (esim. flunssa, vatsatauti). Omailmoitusmenettelyn käyttö on suositeltavaa, varsinkin koronaviruspandemian aikana.

Lomapalkka voidaan jatkossa maksaa yrityksen normaalina palkanmaksupäivänä, vaikka asiasta ei erikseen sovittaisi. Lomaraha taas voidaan maksaa yrityksen normaalina palkanmaksupäivänä ennen loman alkua, ellei toisin sovita.  

Jatkossa varaluottamusmiehellä on samoin kuin luottamusmiehillä ja työsuojeluvaltuutetuilla, oikeus osallistua ERTOn järjestämiin koulutussopimuksen 1 §:ssä tarkoitettuihin HED-koulutuksiin.

Hammaslääkärissä käyntiä koskevaa määräystä on täsmennetty vastaamaan paremmin sen tulkintaa.

Työehtosopimukseen on otettu taulukko työsuojeluvaltuutetulle maksettavasta korvauksesta.

Lisäksi uudessa työehtosopimuksessa on huomioitu vuoden 2020 alusta voimaan tulleen työaikalain muutokset. Tämän vuoksi työehtosopimukseen on muutettu muutamia termejä sekä tekstirakenteita. Näillä muutoksilla ei ole sisällöllistä merkitystä. Muutokset on mainittu oheisessa tekstimuutoksia koskevassa tiedostossa. Tiedoston lopussa on niistä myös koonti.

Allekirjoituspöytäkirja ja uusittu työehtosopimus julkaistaan ERTOn tiedostopankissa, kun ne ovat julkaisukelpoisia.

Lisätietoja:

Lakimies Anne Kaattari, anne.kaattari@erto.fi, 09 6132 3255
Asiantuntija Markku Väänänen, markku.vaananen@erto.fi, 09 6132 3262