Osuuskunnat ja työttömyyspäiväraha

Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva

Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan puitteet palkkatyölle johdon ja valvonnan, taloushallinnon, markkinoinnin ja asiakkuuksien hoitamisen sekä tuotannon muodossa. Perinteisissä työosuuskunnissa työ ja sopimukset tehdään aina osuuskunnan lukuun.  Työn suorittaja on yleensä työsuhteessa osuuskuntaan, joka sopii työsuoritusten tekemisestä työn teettäjän kanssa.

Työosuuskunnille tehtyä työtä arvioidaan yleensä työttömyysturvalain työsuhteessa tehtyä työtä koskevien säännösten perusteella. Jos työosuuskunnassa on vähemmän kuin seitsemän jäsentä, heitä pidetään työttömyysturvajärjestelmässä yrittäjinä.  

Laskutusosuuskunta

Laskutuspalveluja tarjoavat osuuskunnat kasvattavat suosiotaan. Työttömyyskassan jäsenen kannattaa kuitenkin huomioida, ettei niiden kautta tehty työ kerrytä ansiopäivärahan työssäoloehtoa.

Kun työsuhde päättyy, alkaa tukimuotojen selvittely. Ansiopäivärahaan vaadittavaa työssäoloehtoa kertyy, kun työttömyyskassan jäsen työskentelee työ- tai virkasuhteessa pääsääntöisesti vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa.   
Laskutusosuuskuntien kautta tehtävää työtä arvioidaan työttömyysturvalain työsuhteessa tehtyä työtä koskevien säännösten perusteella, jos työnhakija esittää työ- ja elinkeinotoimistolle esimerkiksi osuuskunnan kanssa tekemänsä työsopimuksen.

Lisäksi edellytetään, että osuuskuntaa voidaan ylipäätään pitää työnantajan asemassa olevana. Työnantajana pitäminen edellyttää, että osuuskunta itse harjoittaa liiketoimintaa eli esimerkiksi tarjoaa nimissään niitä palveluja, jonka tekemiseksi työnhakija on työllistynyt.

Laskutusosuuskunta eroaa työosuuskunnasta siinä, ettei työtä tehdä osuuskunnan lukuun. Työn suorittaja tekee työn, ja laskutusosuuskunta huolehtii laskuttamisesta.  Osuuskunta vähentää asiakkaalta laskutetusta summasta oman osuutensa, verot ja työnantajan pakolliset sivukulut ennen sen tiliöimisestä työntekijälle.

Oikeus soviteltuun päivärahaan

Sovitellun työttömyysetuuden maksaminen edellyttää työsuhteessa tehdyn työn osalta, että työnantaja seuraa työntekijän työaikaa. Asian selvittäminen kuuluu työttömyysetuuden maksajan toimivaltaan eikä työ- ja elinkeinotoimiston ota asiaan kantaa. Jos työnhakijan oikeutta työttömyysetuuteen arvioidaan työttömyysturvalain yrittäjiä tai omassa työssään työllistyviä koskevien säännösten mukaan, sovitellun työttömyysetuuden maksaminen ei edellytä, että työn suorittajan työaikaa seurataan.