Pitkäaikaistyöttömien palvelut kootaan yhteen

Hallitus esittää pitkäaikaistyöttömien työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun perustamista. Vaikeasti työllistettävien palvelut tuotaisiin yhteen palveluun. TE-toimisto, kunnan sosiaalitoimi ja Kela arvioisivat yhdessä millaisia palveluja työtön tarvitsee ja vastaisivat työllistymisen etenemisestä ja seurannasta.

Hallitus hyväksyi esityksen kokouksessaan 9.10.2014. Yhteispalvelu tehostaa eri toimijoiden yhteistyötä ja parantaa työttömille tarjottavia palveluita. Kohderyhmänä ovat yli vuoden työttömänä olleet. Alle 25-vuotiaat pääsisivät palvelun piiriin työttömyyden kestettyä kuusi kuukautta.

Esityksen keskeisenä tavoitteena on vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä. Sillä pyritään myös parantamaan palvelujärjestelmää, selkiyttämään valtion ja kuntien työnjakoa ja kehittämään yhteistyötä. Lisäksi tavoitteena on lisätä kuntien vaikutusmahdollisuuksia pitkäaikaistyöttömien palvelujen järjestämisessä ja alentaa työttömyydestä aiheutuvia julkisia menoja.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan myös muutoksia työttömyysturvalakiin. Jatkossa kunnat maksaisivat työmarkkinatuesta puolet niiden henkilöiden osalta, jotka ovat saaneet työttömyyden perusteella tukea vähintään 300 päivää. Kun työtön on saanut työmarkkinatukea 1 000 päivää, kuntien osuus nousisi 70 prosenttiin. Muutoksesta aiheutuvat kustannukset kompensoitaisiin kunnille yhteisöverotuksessa ja peruspalvelujen valtionosuudessa. Kunnat saisivat kompensaatiota samassa suhteessa kun kunnassa on työmarkkinatuen saajia.

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Muutokset tulisivat voimaan 1.1.2015.

Esitys monialaisesta yhteispalvelusta on osa kattavaa työvoimapoliittista lakipakettia. Kokonaisuutta täydentää pian päätöksentekoon tuleva palkkatuen uudistamista koskeva hallituksen esitys, jonka tarkoituksena on tukea ja tehostaa kuntien ja järjestöjen toimia vaikeasti työllistyvien työllistämisessä.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote >>