Muutoksia työttömyysturvaan 2015

Ansiopäivärahan tason muutokset

Ansiopäivärahan laskentaa muutetaan vuoden 2015 alusta alkaen niin, että suurimpien päivärahojen taso alenee. Päivärahan taso laskee, kun päivärahan perusteena oleva palkka on yli 3116 euroa kuukaudessa. Lakimuutoksella alennetaan ansiopäivärahan taitekohtaa, jonka ylittävä osa kerryttää ansiopäivärahaa pienemmällä prosentilla. Taitekohta laskee 3 443 eurosta 3 116 euroon vuoden 2015 tasossa. 

Muutos koskee niitä työttömyysetuuden hakijoita, joiden päivärahan taso määritellään vuonna 2015 tai myöhemmin. 

Lue tarkemmin muutoksista >>

Korotettua ansio-osaa alennetaan laskentasääntöä muuttamalla. Korotettua ansio-osaa maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta sekä pitkän työuran päätyttyä 90 päivältä. Korotetun ansiopäivärahan korvausprosentti laskee taitekohdan alittavalta osalta 65 prosentista 58 prosenttiin ja taitekohdan ylittävältä osalta 37,5 prosentista 35 prosenttiin. Muutos vaikuttaa kaikensuuruisiin päivärahoihin, joihin maksetaan korotettu ansio-osa. Muutoksen suuruus riippuu päivärahan suuruudesta.

Tämä muutos koskee vain niitä, joiden korotettu ansio-osa määritellään uuden lain tultua voimaan 1.1.2015 alkaen.

Ansiopäivärahataulukko 2015 >>

Velvollisuus työn vastaanottamiseen työssäkäyntialueen ulkopuolelta

Velvollisuutta ottaa vastaan työtä myös työssäkäyntialueen ulkopuolelta laajennetaan lainmuutoksella. Työssäkäyntialue ulottuu 80 kilometrin säteelle kotipaikasta. Tältä alueelta työttömällä työnhakijalla on velvollisuus vastaanottaa työtä työttömyysetuuden edellytyksenä.

Lakimuutoksen jälkeen työnhakijan täytyy ottaa vastaan myös työssäkäyntialueen ulkopuolelta tarjottua työtä, jos päivittäinen työmatka olisi kestoltaan keskimäärin enintään kolme tuntia päivässä. Jos työ on osa-aikaista, aikaraja on kaksi tuntia. Työmatkan kestoa arvioidaan aina julkisen liikenteen mukaisesti, vaikka käytössä olisi oma auto.

Tarjotusta työstä on jatkossa pätevä syy kieltäytyä, jos työmatka- ja muut kustannukset nousevat palkkahyötyä korkeammiksi.

Nuorten velvollisuus hakeutua ammatilliseen koulutukseen

Alle 25-vuotiailla ammattikouluttamattomilla nuorilla on velvollisuus hakeutua työttömyysturvan saamisen edellytyksenä koulutukseen. Vuoden alusta alkaen velvollisuus opiskelupaikan vastaanottamiseen on myös muulloin kuin syyslukukauden alussa, jos nuori on hakenut opiskelupaikkaa ja tullut hyväksytyksi. Jo aiemmin on ollut voimassa velvollisuus hakea kevään yhteishaussa syksyllä alkavaan koulutukseen.

Oikeus työttömyysetuuteen perhepäivähoitajille ja työ- tai virkavapaan aikana työnteosta estyneille

Perhepäivähoitajilla, joilta ei ole varattu hoitopaikkoja, ei työsuhteesta huolimatta makseta palkkaa. Laki muuttui vuodenvaihteessa niin, että tältä ajalta voidaan jatkossa maksaa työttömyyspäivärahaa. Samoin henkilöille, jotka ovat työ- tai virkavapaalla hoitaakseen jotakin toista työtä, ei aiemmin ole voitu maksaa työttömyysetuutta, jos he ovat joutuneet tästä toisesta työstä lomautetuksi tai työttömäksi. Jatkossa etuutta voitaisiin tietyin edellytyksin maksaa.