Ansioturvaa tulee kehittää – ei kuitenkaan puolittamalla enimmäiskestoa

Sitran keskustelutilaisuudessa julkaistiin 23.1. keskusteluasiakirja ”Yhtäläinen, oikeudenmukainen ja kannustava työttömyysturva”. Asiakirjan mukaan ansiopäiväraha tulisi ulottaa myös niihin työttömiin, jotka eivät kuulu työttömyyskassaan. Muutos rahoitettaisiin puolittamalla ansioturvan enimmäiskesto 500 päivästä 250 päivään.

Työttömyysturvajärjestelmän kehittämisestä syntyvä keskustelu on tervetullutta

Työttömyyskassojen mielestä esimerkiksi itsensä työllistävien työttömyysturvaa tulee parantaa. Työttömän kannalta on niin ikään tärkeää, että maksatus on sujuvaa ja järjestelmä kannustaa lyhyidenkin töiden vastaanottamiseen. Tätä tavoitetta pyritään toteuttamaan muun muassa tulorekisterihankkeen kautta. Asiakirjan esittämillä muutoksilla ei kuitenkaan puututa näihin kehittämiskohteisiin.

Leikkaus kohdistuisi valtaosaan työttömistä – parannus vain harvalle

Työttömyysturvan enimmäiskeston leikkaus koskisi kaikkia niitä henkilöitä, jotka täyttävät ansio- ja peruspäivärahan kuuden kuukauden työskentelyedellytyksen. Työttömien joukosta näitä henkilöitä oli vuonna 2013 noin 55 %. Parannus koskisi vastaavasti vain 9 % työttömistä. Muutos ei vaikuttaisi lainkaan työmarkkinatukea saavien henkilöiden tilanteeseen.

Suurin osa ansiopäivärahan saajista on pieni- ja keskituloisia

Asiakirjan mukaan ansioturva hyödyttää ennen kaikkia hyväosaisia. Suurin osa ansiopäivärahan saajista on kuitenkin pieni- ja keskituloisia. 80 % ansiopäivärahan saajista on ansainnut ennen työttömyyttä 1000–3000 euroa. Vain kahdella prosentilla päivärahan saajista ansiot ovat ylittäneet 5000 euroa. Ansiopäivärahan laskukaava on samoin edullisin pienituloiselle. Ansiopäivärahan taso suhteessa palkkaan on sitä korkeampi, mitä pienempi päivärahan perusteena oleva palkka on.

”Nykymuotoinen ansioturvajärjestelmä on tärkein niille, joiden asema työmarkkinoilla on epävarmin. Asiakirjan mukaiset leikkaukset kohdistuisivat juuri tähän ryhmään.” Toteaa Niina Jussila Työttömyyskassojen Yhteisjärjestöstä.

Työttömyyskassan tehtävät rajoittuvat ansioturvan maksamiseen

Raportin kirjoittajiin kuuluva Elina Lepomäki pitää ongelmallisena sitä, että työttömyyskassalla ei ole kannustimia pienentää jäsentensä työttömyysriskiä. Työttömyyskassan tehtävät rajoittuvat kuitenkin yksinomaan ansioturvan maksamiseen. Mainittu työttömyysriskin vähentäminen ei ole työttömyyskassalle lain mukaan mahdollista. Näitä tehtäviä hoitavat Suomessa työvoimahallinto ja osin myös ammattijärjestöt.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ 

Suomessa on 27 palkansaajien työttömyyskassaa sekä kaksi yrittäjäkassaa, jotka kuuluvat Työttömyyskassojen Yhteisjärjestöön (TYJ). TYJ tiedottaa ansiosidonnaisiin työttömyysetuuksiin liittyvistä yleisistä asioista ja edistää kassojen työskentelyä. TYJ tekee esityksiä ja antaa lausuntoja työttömien sosiaaliturvan kehittämiseksi sekä toimii yhteistyössä Pohjoismaiden vastaavien organisaatioiden kanssa.

Lähde: TYJ

Lisätietoja: Erityisalojen Toimihenkilöiden työttömyyskassa, kassanjohtaja Esa Kivistö, p. 09 6132 3250