Työntekijän henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet

Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään.

Tällaisina syinä voivat olla esimerkiksi 

 • työtehtävien tekemättä jättäminen tai niiden tekeminen puutteellisesti tai huolimattomasti
 • lojaliteettivelvollisuuksien rikkominen (liike- ja ammattisalaisuudet, kilpailukielto jne.) 
 • perusteeton työstä kieltäytyminen
 • luvaton poissaolo tai työaikojen noudattamatta jättäminen
 • epäasiallinen käyttäytyminen työnantajaa tai asiakkaita kohtaan
 • sellainen vapaa-ajalla tapahtunut toiminta, joka vakavasti horjuttaa osapuolten välistä luottamussuhdetta

Mikäli työsuhteen irtisanomisperusteena ovat henkilöön liittyvät syyt, tulisi selvittää ainakin seuraavat seikat:

 • millaisiin konkreettisiin ja yksilöityihin tapahtumiin työnantaja vetoaa irtisanomisperusteina
 • milloin väitetyt irtisanomisperusteet ovat tapahtuneet
 • onko varoitusta annettu ja varoituksen antamisen ajankohta
 • onko varoitusta annettaessa irtisanottua työntekijää kohdeltu samalla tavalla kuin muita työntekijöitä vastaavissa tilanteissa
 • onko työntekijää kuultu
 • olisiko työnantajalla ollut tarjota muuta työtä työsuhteen irtisanomisen sijaan
 • onko irtisanomisperusteeseen vedottu kohtuullisessa ajassa
 • onko rikkomiseen jokin anteeksiantoperuste (esim. työntekijä ei ole tehnyt kaikkia työnantajan hänelle osoittamia töitä, koska hän ei yksinkertaisesti ole ehtinyt tehdä niitä tai muutkin työntekijät ovat menetelleet samoin)

Irtisanomisperusteen oltava olennainen

Irtisanomisperusteen asiallisuutta ja painavuutta harkittaessa on otettava huomioon työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan siten, että kaikki asiaan vaikuttavat seikat otetaan huomioon. Irtisanomisperusteen on oltava olennainen ja siihen on vedottava kohtuullisessa ajassa.

Työntekijää on kuultava ja hänelle on annettava varoitus ennen irtisanomista. Työnantajalla on myös velvollisuus selvittää, olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla työntekijä muihin tehtäviin