Uudelleensijoittaminen, tehtävien uudelleenjärjestäminen ja uudelleenkouluttaminen

Uudelleensijoittaminen 

Työnantaja ei saa irtisanoa työntekijää, jos hänet voidaan sijoittaa tai kouluttaa toisiin tehtäviin. Työntekijälle on tarjottava ensisijaisesti hänen työsopimuksensa mukaista työtä. Työn tarjoamisvelvollisuuden laajuus riippuu tällöin työsuhteen ehdoista.

Työntekijää ei siis saa siirtää vähäarvoisempiin töihin, jos aikaisempaan työhön rinnastettavaa työtä on tarjolla. Jos tällaista työtä ei ole, työntekijälle on tarjottava muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä. Jos työntekijälle ei ole tarjota pysyvää ja kokoaikaista työtä, työnantajan on tarjottava määräaikaista tai osa-aikaista työtä.

Työnantajan työn tarjoamisvelvollisuus ei ole rajoitettu alueellisesti. Yritys, jolla on toimipisteitä koko maassa, on velvollinen tarjoamaan työtä muultakin paikkakunnalta.

Muun työn tarjoaminen irtisanomisen vaihtoehtona

Työnantajan on tarjottava työntekijälle muuta työtä siten, että työntekijä ymmärtää, että kysymyksessä on muun työn tarjoaminen ja että työtä tarjotaan nimenomaan irtisanomisen vaihtoehtona. Työntekijällä on aina oikeus kieltäytyä tarjotusta muusta työstä.

Jos työntekijä kieltäytyy vastaanottamasta muuta työtä hänen työsopimuksen mukaisen työnsä lakattua, hänet voidaan irtisanoa tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Työsopimuksen päättyminen edellyttää siis työnantajan puolelta tapahtuvaa irtisanomista. Se, että työntekijä kieltäytyy muusta kuin työsopimuksessa sovitusta työstä, ei tarkoita sitä, että hän olisi itse irtisanoutunut.

Tehtävien uudelleenjärjestäminen 

Irtisanominen on mahdollista, kun 

  • juuri se työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi, jota työntekijä on tehnyt
  • irtisanotun työntekijän työt jaetaan muille ja työ on uudelleenjärjestelyn perusteella kokonaisuudessaan vähentynyt yrityksessä
  • työtä ei enää tee kukaan tai työtä tehdään irtisanomisajan päätyttyä vain vähän.

Työnantaja ei saa irtisanoa työntekijää, kun työnantaja on joko ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin. Tällöin kuitenkin edellytetään, etteivät työnantajan (taloudelliset) toimintaedellytykset ole vastaavana aikana muuttuneet.

Työntekijöitä ei saa vaihtaa

Se, että joku muu yrityksen työntekijä ryhtyy hoitamaan irtisanotun työntekijän työtehtäviä, osoittaa, ettei kyseinen työ ole vähentynyt. Työntekijöitä ei siis saa vaihtaa. Jos kuitenkin esimerkiksi kaksi tehtävää yhdistetään yhdeksi uudeksi tehtäväkokonaisuudeksi, työnantaja saa yleensä irtisanoa kumman tahansa työntekijän.

Työntekijöiden vaihtamisesta ei ole kysymys myöskään, jos esimerkiksi eri toimipisteet muodostavat yhden tulosyksikön. Työnantaja saa tällöin valita lakkautettavan toimipisteen vapaasti ja siirtää sieltä toisen työntekijän toiseen toimipisteeseen ja irtisanoa siellä olevan työntekijän.

Se, että irtisanotun työntekijän työt joudutaan teettämään pysyvästi ja olennaisilta osin ylitöinä, osoittaa, ettei työ ole vähentynyt irtisanomiseen oikeuttavalla tavalla. Samoin jos irtisanomisen seurauksena töitä joudutaan järjestelemään yrityksessä laajemmin irtisanotun työntekijän töiden hoitamiseksi, irtisanominen on yleensä laiton.

Myös määräaikaisten työntekijöiden palkkaaminen tai heidän työsopimuksensa jatkaminen sellaisissa töissä, joita irtisanottukin olisi voinut hoitaa, voi osoittaa, ettei työ ole vähentynyt irtisanomiseen oikeuttavalla tavalla.

Jos jaetut työt voidaan sen sijaan teettää muilla yrityksen työntekijöillä näiden säännöllisenä työaikana, irtisanominen on laillinen.

Uudelleenkouluttaminen

Tarvittaessa työnantajan on järjestettävä työntekijälle sellaista uusien tehtävien edellyttämää koulutusta, jota voidaan molempien sopijapuolten kannalta pitää tarkoituksenmukaisena ja kohtuullisena.

Uudelleenkoulutus voi tilanteesta riippuen olla perehdyttämis-, täydennys- tai jatkokoulutusta. Sen laajuutta arvioidaan muun muassa työpaikan koon perusteella ja sen tulee olla työssä tarvittavaa ja työnantajan tarpeisiin sopivaa. Työnantajan koulutusvelvollisuus ei ulotu ammatillisen peruskoulutuksen antamiseen.

Työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus koskee kaikkia työnantajan toimipisteitä. Työtä tai koulutusta on tarjottava myös sellaisesta toisesta yrityksestä tai yhteisöstä, jossa työnantaja tosiasiallisesti käyttää henkilöstöasioissa määräysvaltaa.

Työntarjoamisvelvollisuus saattaa siten ulottua esimerkiksi konsernin emoyrityksestä tytäryritykseen taikka sellaiseen toiseen yritykseen, jossa määräysvallan käyttäjä on sama omistajataho.