Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu

Eikö ongelma ratkennut? Neuvomme selkokielellä! Jäsenet: 09 613 231 Eikö ongelma ratkennut? Neuvomme selkokielellä! Jäsenet: 09 613 231

Työelämän syrjintä kielletään työsopimuslaissa sekä yhdenvertaisuuslaissa. 

Yhdenvertaisuuslakia sovelletaan mm. työhönottoperusteisiin, työoloihin, työehtoihin, uralla etenemiseen ja koulutukseen. Soveltamisalaan kuuluvat myös jäsenyys ja toiminta työntekijä- ja työnantajajärjestöissä.

Mitä syrjintä on?

Syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että jotakuta kohdellaan epäsuotuisammin kuin jotakuta toista.  Syrjintä voi ilmetä henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden tarkoituksellisena loukkaamisella siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri.

Työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu

Työsopimuslaissa säädetään, ettei työntekijää saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eriarvoiseen asemaan iän, terveydentilan, vammaisuuden, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, sukupuolisen suuntautuneisuuden, kielen, uskonnon, mielipiteen, perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muuhun näihin verrattavan seikan vuoksi. Työntekijän asettaminen ilman hyväksyttävää perustetta eriarvoiseen asemaan myös muun sellaisen seikan vuoksi, mitä ei ole luettelossa mainittu, on kiellettyä.

Eri asemaan asettamiselta edellytetään perusteltua työhön liittyvää painavaa syytä. Toisiinsa verrattavia työntekijöitä on samanlaisissa tilanteissa kohdeltava yhdenvertaisesti. Säännöstä on sovellettava sekä työsuhteen aikana, että työsopimusta päätettäessä.

Esimerkiksi määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa ei saa pelkästään työsopimuksen keston tai työajan pituuden vuoksi soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin muissa työsuhteissa, ellei se ole perusteltua asiallisista syistä. Esimerkiksi määräaikaisen työntekijän palkka ei saa pelkästään työsuhteen keston perusteella määräytyä tuntipalkkana, jos muiden työntekijöiden palkka määräytyy kuukausipalkkana.

Tasapuolisen kohtelun vaatimuksesta voidaan poiketa vain hyväksyttävästä syystä. Tällainen oikeus on esimerkiksi silloin, kun jonkun työntekijän eri asemaan asettamiselle on hänen työnsä luonteesta tai työolosuhteista johtuva hyväksyttävä syy. Työnantajan on oltava toiminnassaan johdonmukainen siten, että esimerkiksi varoitus-, hoitoonohjaus-, työaika- ja vuosilomakäytäntöä sovelletaan yhdenvertaisesti.

Työpaikan yhdenvertaisuussuunnitelma

Työnantaja, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, tulee laatia yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa työpaikalle yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelmassa kirjataan  tarvittavat toimenpiteet yhdenvertaisuuden edistämiseksi työpaikalla. Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta tulee arvioida yhteistyössä työnantajan ja henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa. Yhdenvertaisuus.fi-sivustolta löytyy ajantasaisia oikeusministeriön tuottamia yhdenvertaisuussuunnittelun oppaita.

Tasapuolinen palkkaus

Myös palkkauksessa on noudatettava tasapuolisuutta. Esimerkiksi samaa tai samankaltaista työtä tekevälle tulee maksaa samaa palkkaa, ellei erisuuruisen palkan maksamiseen ole hyväksyttävää syytä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi pitempi työkokemus ao. töistä. Tasapuolisuuteen kiinnitetään huomiota myös työsuhteen päättämisperusteita arvioitaessa.

Jos työntekijä epäilee, ettei häntä kohdella tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa, kannattaa kysyä työnantajalta perustetta sille, miksi häntä kohdellaan muiden kanssa eri tavalla. Tämän jälkeen voi selvityttää luottamusmiehellä, onko eriarvoiseen asemaan asettamiseen ollut asiallinen syy. Asiasta voi ottaa yhteyttä myös ERTOn työsuhdeneuvontaan.

JL

Oliko tämä artikkeli sinulle hyödyllinen?KylläEi
Emme voineet vastaanottaa palautettanne. Kokeile hetken kuluttua uudelleen.
Kiitos palautteestasi!