Luottamusmies ja luottamusvaltuutettu

Luottamusmies voidaan valita työpaikalle, jossa noudatetaan työehtosopimusta. Työehtosopimuksessa on sovittu, ketkä valitsevat luottamusmiehen ja keitä luottamusmies edustaa. Luottamusmies voi edustaa kaikkia toimihenkilöitä tai vain tiettyyn ammattiliittoon kuuluvia toimihenkilöitä. Luottamusmiehen tulee olla ammattiliiton jäsen.

Luottamusvaltuutettu valitaan työpaikalle, jolla ei ole valtakunnallista tai talokohtaista työehtosopimusta. Luottamusvaltuutettu valitaan henkilöstöryhmittäin. Tämä tapahtuu joko siten, että kaikki yrityksen työntekijät osallistuvat valintaan tai yksi tai useampi henkilöstöryhmä valitsee luottamusvaltuutetun. Tällainen ryhmä on esimerkiksi ERTOon järjestäytyneet toimihenkilöt. Henkilöstöryhmiä voivat olla myös työntekijät, toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt. Myös yrityksen kaikki työntekijät voivat valita keskuudestaan luottamusvaltuutetun. Luottamusmiehen ja luottamusvaltuutetun valinnasta ilmoitetaan kirjallisesti työnantajalle ja omaan ammattiliittoon.

Lisätietoa valinta- ja imoituskäytännöistä »

Luottamusmiehen ja -valtuutetun tehtävät

Luottamusmies (ja -valtuutettu) edustaa työntekijöitä yhteistoimintaneuvotteluissa ja yksittäistä työntekijää työsuhteesta johtuvan ongelman selvittelyssä. Luottamusmies neuvottelee työnantajan edustajan kanssa paikallisen palkankorotuserän jakamisesta. Tehtävien hoitamista varten työnantajan on annettava luottamusmiehelle (ja -valtuutetulle) tarpeelliset tiedot. Näitä tietoja voivat olla työaika- ja vuosilomakirjanpito tai palkkatilastot. Työehtosopimuksessa on yleensä sovittu luottamusmiehen tiedonsaantioikeudesta.

Tehtäviensä hoitamiseksi luottamusmiehellä (ja -valtuutetulla) on oikeus saada riittävästi vapautusta työstään sekä korvaus tästä mahdollisesti aiheutuvasta ansionmenetyksestä. Luottamusmiehellä ja -valtuutetulla on vahvennettu irtisanomis- ja lomauttamissuoja.

Työnantajan luovuttaessa liikkeensä tai sen osan luottamusvaltuutetun asema jatkuu luovutuksesta huolimatta sellaisenaan, jos luovutettu liike tai sen osa säilyttää itsenäisyytensä. Jos valtuutetun toimikausi päättyy liikkeen luovutuksen johdosta, on hänellä vahvennettu irtisanomissuoja vielä 6 kuukautta toimikautensa päättymisestä.

Luottamusmieskorvaus

Luottamusmiehelle maksetaan luottamusmieskorvausta, jonka määrä on sovittu työehtosopimuksessa. Luottamusmies saa vapautusta työstään luottamustehtävien hoitamista varten.

Muiden kuin lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi annettavasta työstä vapautuksesta ja tästä aiheutuvasta ansion menetyksen korvaamisesta on sovittava työnantajan ja luottamusvaltuutetun välillä erikseen.