Luottamusmies ja luottamusvaltuutettu

Luottamusmies voidaan valita työpaikalle, jossa noudatetaan työehtosopimusta. Työehtosopimuksessa on sovittu, ketkä valitsevat luottamusmiehen ja keitä luottamusmies edustaa. Luottamusmies voi edustaa kaikkia toimihenkilöitä tai vain tiettyyn ammattiliittoon kuuluvia toimihenkilöitä. Luottamusmiehen tulee olla ammattiliiton jäsen.

Luottamusvaltuutettu valitaan työpaikalle, jolla ei ole valtakunnallista tai talokohtaista työehtosopimusta. Luottamusvaltuutettu valitaan henkilöstöryhmittäin, joita ovat yleensä työntekijät, toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt. Pienemmissä työpaikoissa työntekijät valitsevat usein yhden luottamusvaltuutetun, joka edustaa kaikkia työntekijöitä riippumatta siitä, mihin henkilöstöryhmään nämä kuuluvat. Luottamusmiehen ja luottamusvaltuutetun valinnasta ilmoitetaan kirjallisesti työnantajalle ja omaan ammattiliittoon.

Lisätietoa valinta- ja ilmoituskäytännöistä »

Luottamusmiehen ja -valtuutetun tehtävät

Luottamusmies (ja -valtuutettu) edustaa työntekijöitä yhteistoimintaneuvotteluissa ja yksittäistä työntekijää työsuhteesta johtuvan ongelman selvittelyssä. Luottamusmies neuvottelee työnantajan edustajan kanssa muun muassa myös paikallisen palkankorotuserän jakamisesta.

Työnantajan on annettava luottamusmiehelle (ja -valtuutetulle) luottamustehtävien hoitamista varten tarpeelliset tiedot. Näitä tietoja ovat esimerkiksi työaika- ja vuosilomakirjanpito sekä palkkatilastot. Työehtosopimuksessa on yleensä sovittu luottamusmiehen tiedonsaantioikeudesta. Tehtäviensä hoitamiseksi luottamusmiehellä (ja -valtuutetulla) on oikeus saada riittävästi vapautusta työstään sekä korvaus tästä mahdollisesti aiheutuvasta ansionmenetyksestä.

Luottamusmiehellä ja -valtuutetulla on vahvennettu irtisanomis- ja lomauttamissuoja.

Luottamusmieskorvaus

Luottamusmiehelle maksetaan luottamusmieskorvausta, jonka määrä on sovittu työehtosopimuksessa. Työnantajan ja luottamusvaltuutetun on sovittava muiden kuin lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi annettavasta työstä vapautuksesta ja tästä aiheutuvasta ansionmenetyskorvauksesta erikseen.