Työsuojelu

Eikö ongelma ratkennut? Neuvomme selkokielellä! Jäsenet: 09 613 231 Eikö ongelma ratkennut? Neuvomme selkokielellä! Jäsenet: 09 613 231

Työnantaja vastaa siitä, että työntekijät pysyvät työtehtävissään sekä fyysisesti että psyykkisesti terveinä. Työnantajan ja työntekijöiden on toimittava työpaikalla yhteistyössä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevissa asioissa. 

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa tekemään yhteistyössä työntekijöiden edustajan kanssa työpaikalla työn riskien ja vaarojen arvioinnin. Tämän arvioinnin tuloksista ja johtopäätöksistä kootaan työpaikan työsuojelun toimintaohjelma, jossa tehdään suunnitelma siitä, mihin toimenpiteisiin työpaikalla ryhdytään. Suunnitelmasta selviää mitä tehdään, kuka siitä vastaa ja miten työsuojelun toteutumista seurataan.   

Työnantajan edustajana toimii työsuojelupäällikkö. Hänet tehtävään nimittää työnantajan edustaja.

Jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään 10 työntekijää, on työntekijöillä oikeus valita keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua.  Työnantaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut koulutetaan tehtäväänsä.

Työpaikalle on perustettava työsuojelutoimikunta, jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Toimikunnassa on oltava toimihenkilöiden ja työnantajan edustus.

Vaarasta on ilmoitettava

Jos työpaikalla havaitaan, että jonkun työntekijän terveys on vaarantunut, tai työpaikalla käytetään sellaisia työmenetelmiä tai laitteita, jotka aiheuttavat terveyden menettämisen vaaraa, on siitä tehtävä välittömästi ilmoitus työnantajalle. Ilmoittamisvelvollisuus tulee työterveyslaista. Vapaamuotoinen ilmoitus kannattaa tehdä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla, näin toimien siitä jää dokumentti mahdollista myöhempää käyttöä varten. 

Kun työnantaja on saanut ilmoituksen siitä, että jonkun työntekijän terveys on vaarantumassa, tulee hänelle työturvallisuuslain velvoittamana velvollisuus viipymättä selvittää mistä vaara aiheutuu. Työnantajalla on velvollisuus poistaa tai vähentää terveyden vaarantamiseen johtavat syyt. 

Asiasta kannattaa otettava yhteyttä myös työsuojeluvaltuutettuun, jotta hän on selvillä tapahtuneesta. 

Viranomaiselle tehtävät ilmoitukset

Jos työtapaturmasta on seurannut kuolema tai vaikea ruumiinvamma, työnantajan on heti ilmoitettava asiasta poliisille. Vastaava ilmoitus on tehtävä myös työsuojeluviranomaiselle. Poliisi selvittää teon ja sen tekijän ja aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue (ent. työsuojelupiiri) tapaturmaan johtaneet tekijät ja työsuojelunormit.

Jos tutkinnan jälkeen katsotaan todennäköiseksi, että työpaikalla on syyllistytty työsuojelurikokseen, asian käsittely siirtyy yleiseen tuomioistuimeen. Jos työnantaja laiminlyö ilmoitusvelvollisuuden, hänet saatetaan tuomita rangaistukseen.

JL

Oliko tämä artikkeli sinulle hyödyllinen?KylläEi
Emme voineet vastaanottaa palautettanne. Kokeile hetken kuluttua uudelleen.
Kiitos palautteestasi!