Usein kysyttyä työsuhteesta

Eikö ongelma ratkennut? Neuvomme selkokielellä! Jäsenet: 09 613 231 Eikö ongelma ratkennut? Neuvomme selkokielellä! Jäsenet: 09 613 231

Olen joutumassa työttömäksi. Mitä minun pitää tehdä? 

Löydät ohjeita ERTOn työttömyyskassan sivuilta: Jos joudut työttömäksi  

Olen joutunut työpaikallani kiusatuksi. Mitä minun pitäisi tehdä ja kehen ottaa yhteyttä?

Käänny asiassa ensin oman esimiehesi puoleen. Jos mahdollinen kiusaaja on esimies, niin siinä tapauksessa yhteyttä kannattaa ottaa hänen esimieheensä.

Kerro mahdollisimman objektiivisesti mitä on tapahtunut. Tee samalla työnantajalle ilmoitus huonosta kohtelusta ja pyydä työnantajaa selvittämään asia. Ilmoitus kannattaa tehdä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla, jotta sinulle jää dokumentti siitä, että olet pyytänyt työnantajaa puuttumaan asiaan. Tämän ilmoituksen jälkeen työnantajalla on velvollisuus toimia mahdollisimman nopeasti epäasialliseen kohteluun estämiseksi. Huonon kohtelun tunnusmerkkeinä ovat: se on toistuvaa ja jatkuvaa ja että se vaarantaa kohteen terveyden. 

Jos työnantajan edustaja ei tartu asiaan, niin ota yhteys työpaikkasi työsuojeluvaltuutettuun ja pyydä häntä selvittämään asiaa. Yhteyttä voi ottaa myös työterveyshuoltoon. Myös ERTOsta voi pyytää apua kiusaamistilanteessa, jos asiaa ei muuten saada ratkaistuksi. Työpaikkakiusaaminen on merkki puutteista työpaikan työsuojelussa, joten aluehallintoviraston työsuojelun vastuualuekin (ent. työsuojelupiiri) voi tarjota apuaan.

Löydät lisätietoa työsuojelusta ERTOn työsuhdeoppaasta: Työsuojelu

Onko työsopimuksen huonontamiseen pakko suostua?

Työnantajani haluaa muuttaa työsopimustani omasta mielestäni huonommaksi. Onko minun pakko suostua siihen?

Työnantaja voi muuttaa työsuhteen ehtoja (työaikaa, työtehtäviä, palkkausta jne.) vain, jos siihen on niin vankka peruste, että se riittäisi irtisanomiseen. Irtisanomisaikaa muutosten käyttöönotossa on kuitenkin aina noudatettava.

Mitä väljemmin työsuhteen ehdoista on sovittu, sitä helpommin työnantaja saa niitä yksipuolisesti muuttaa. Voit kysyä neuvoa työpaikkasi luottamusmieheltä tai ERTOn työsuhdeneuvonnasta.

Katso lisää: Työsuhteen ehtojen muuttaminen 

Kuinka paljon minun kuuluisi saada palkkaa ylitöistä?

Vuorokautinen ylityö, eli 8 tunnin työajan ylittävä työ, korvataan siten, että kahdelta ensimmäiseltä tunnilta maksetaan 50 %:lla ja seuraavilta 100 %:lla korotettu palkka. Viikoittaisesta ylityöstä maksetaan 50 %:lla korotettu palkka.

Ylityöt on aina korvattava työaikalain ja oman alasi työehtosopimuksen mukaisesti. Jollei työehtosopimusta ole, ylityö pitää korvata vähintään lain mukaan. Ylityön teettäminen edellyttää aina työntekijän suostumusta.

Katso lisää:

Kuinka paljon minun kuuluisi saada palkkaa? 

Palkkaus selviää työehtosopimuksesta. Työehtosopimus takaa yleensä lakia paremmat edut, joten oman alan työehtosopimukseen kannattaa aina tutustua, jotta mitään etuja ei jäisi saamatta.

Jos työehtosopimus on yleissitova, sen vähimmäispalkat sitovat kaikkia alan työnantajia, olivatpa nämä järjestäytyneitä tai eivät. Jos työehtosopimus ei ole yleissitova, se sitoo vain ao. alan työnantajaliittoon järjestäytyneitä työnantajia. ERTOn solmimat, valtakunnalliset työehtosopimukset ovat yleissitovia lukuun ottamatta Taloushallintoalaa koskevaa työehtosopimusta. Työnantaja voi noudattaa tiettyä työehtosopimusta myös vapaaehtoisesti tai sovittuaan siitä työtekijän kanssa.

Jos alalle ei ole tehty työehtosopimusta, kannattaa sopia työnantajan kanssa, että työsuhteessa noudatetaan ERTOn ja Palvelutyönantajat PALTA ry:n välistä Runkosopimusta sekä ao. alan vähimmäispalkkasuositusta, jos sellainen on annettu.

Irtisanomisaika määräaikaisessa työsuhteessa?

Olen saanut uuden työpaikan, mutta minulla on määräaikainen työsopimus nykyisen työnantajani kanssa. Kuinka pitkä irtisanomisaika minulla on?

Irtisanomisajat pätevät vain toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa. Määräaikainen työsopimus päättyy vasta määräajan umpeuduttua, ellei työsopimukseen ole erikseen kirjattu irtisanomisaikaa. Voit kuitenkin yrittää neuvotella asiasta nykyisen työnantajasi kanssa.

Katso lisää: Määräaikaisen työsopimuksen päättyminen 

Päivittäinen työaika osittaisella hoitovapaalla?

Kuinka monta tuntia osittaisella hoitovapaalla oleva on päivittäin työssä?

Työntekijä, joka on ollut saman työnantajan työssä yhteensä vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, voi olla osittaisella hoitovapaalla siihen asti, kun hänen lapsensa perusopetuksessa  toinen kouluvuosi päättyy.

Lähtökohtana on, että työnantaja ja työntekijä sopivat keskenään työajan lyhennyksestä. Jos ei muuta sovita, työaika on 6 tuntia päivässä tai 30 tuntia viikossa. Työnantaja voi kieltäytyä sopimasta vapaasta tai antamasta sitä vain, jos vapaasta aiheutuu työpaikan tuotanto- tai palvelutoiminnalle vakavaa haittaa, jota ei voida välttää kohtuullisilla työn järjestelyillä.

Osittaisen hoitovapaan aikana molemmat vanhemmat voivat lyhentää työaikaansa, esimerkiksi toinen aamusta ja toinen iltapäivästä. Vanhemmat eivät kuitenkaan voi olla yhtä aikaa kotona hoitamassa lasta. Työntekijän on tehtävä työnantajalle esitys osittaisesta hoitovapaasta viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista.

Katso lisää: 

Kuinka pitkä irtisanomisaika minulla on?

Työpaikallani on odotettavissa irtisanomisia. Kuinka pitkä irtisanomisaika minulla on?

Toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen irtisanomisaika määritellään työehtosopimuksessa. Työsopimuksessasi määritelty irtisanomisaika pätee, vaikka se poikkeaisi TES:sta. Jos työsopimuksessa ei määritellä irtisanomisaikaa eikä alallasi ole solmittu työehtosopimusta, yleiset irtisanomisajat on säädetty työsopimuslain 6. luku 3 §:ssä:

Työntekijällä irtisanoutumisaika on 14 pv, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta ja yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta.

Työnantajan noudatettavat irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat: 

- 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään yhden vuoden, 
- yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden mutta enintään neljä vuotta,
- kaksi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut neljä vuotta mutta enintään kahdeksan vuotta
- neljä kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli kahdeksan mutta enintään 12 vuotta
- kuusi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta

Katso lisää:

Miten lomarahani määräytyy?

Lomarahan eli lomaltapaluurahan maksaminen perustuu työehtosopimukseen ja sen maksamisesta on tullut vakiintunut käytäntö, vaikka etuus ei olekaan lakisääteinen. Näin ollen työntekijä voi perustellusti vaatia työnantajaa maksamaan lomarahan.

Lomarahan suuruus on 50 % vuosilomapalkasta, eikä sitä yleensä makseta lomakorvauksesta. Tavallisesti lomaraha maksetaan ensimmäisenä palkanmaksupäivänä loman päätyttyä.

Katso lisää: Vuosiloma

Vuosiloman kertyminen ja äitiysloman vaikutus vuosilomaan?

Miten minulle kertyy vuosilomaa? Entä miten syksyllä päättynyt äitiyslomani vaikuttaa vuosilomaani?

Työntekijä ansaitsee lomaa lomakautta edeltävältä lomanmääräytymisvuodelta (1.4. - 31.3.).

Jos työsuhde on lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä (31.3.) kestänyt alle vuoden, työntekijä ansaitsee lomaa 2 päivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Jos työsuhde on lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä jatkunut vähintään vuoden, työntekijä ansaitsee lomaa 2,5 päivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta, myös kuluneelta lomanmääräytymisvuodelta.

Isyys- äitiys- tai vanhempainloma tai osittainen perhevapaa ei vaikuta vuosiloman kertymiseen. Sen sijaan hoitovapaan ajalta ei vuosilomaa kerry.

Katso lisää: Vuosiloma

Voiko työnantaja kieltäytyä lomarahan vaihtamisesta vapaaksi?

Haluaisin vaihtaa lomarahani vapaaksi. Onko työnantajan suostuttava pyyntööni vai voiko työnantaja kieltäytyä tästä?

Työntekijällä ei ole subjektiivista oikeutta vaihtaa lomarahaa/lomaltapaluurahaa vapaaksi vaan lomarahan vaihtamisesta vapaaksi on sovittava työnantajan kanssa. 

Lue lisää lomarahan vaihtamisesta vapaaksi: Lomaraha

JL

Oliko tämä artikkeli sinulle hyödyllinen?KylläEi
Emme voineet vastaanottaa palautettanne. Kokeile hetken kuluttua uudelleen.
Kiitos palautteestasi!