Loma-ajan palkka

Eikö ongelma ratkennut? Neuvomme selkokielellä! Jäsenet: 09 613 231 Eikö ongelma ratkennut? Neuvomme selkokielellä! Jäsenet: 09 613 231

Työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa ajalta vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkkansa. Palkkaan kuuluvat luontoisedut on annettava vähentämättöminä. Luontoisedut, jotka eivät ole työntekijän käytettävissä vuosiloman aikana, korvataan rahalla. Jos työntekijällä on esimerkiksi ateriaetu, hänelle on maksettava vähintään edun verotusarvoa vastaava rahakorvaus.

Vuosilomapalkka on maksettava ennen loman tai sen osan alkamista.

Vuosilomapalkan laskentatapa riippuu siitä, sovelletaanko työntekijään 14 päivän vai 35 tunnin ansaintasääntöä. Tämän lisäksi vuosilomapalkan laskentaan vaikuttaa työntekijän palkkausmuoto. Vuosilomalaki määrittelee kolme eri tapaa laskea vuosilomapalkka:

Viikko- ja kuukausipalkkaiset työntekijät

Viikko- tai kuukausipalkkainen työntekijä saa sopimuksen mukaisen viikko- tai kuukausipalkkansa myös vuosilomansa ajalta riippumatta säännöllisestä työajasta eli siitä, kumpaa vuosiloman ansaintasääntöä työntekijään sovelletaan.

Esimerkki

Työntekijän kuukausipalkka on 2000 euroa kuukaudessa. Hänen työaikansa on 37,5 h/vko siten, että hän tekee töitä maanantaista perjantaihin. Työntekijä pitää vuosilomaa maanantaista 4.7.–23.7.2016 sunnuntaihin. Tämä loman osa siis 18 arkipäivää joka on 15 työpäivää.

Yhteensä työntekijä saa heinäkuussa palkkaa 2000 euroa (loma-ajan palkka 1440 euroa + loput heinäkuun palkat 560 euroa = 2000 euroa). Lomaraha lasketaan ja maksetaan erikseen.

Jos työntekijälle on maksettu säännöllisen palkan lisäksi muuta palkkaa (esimerkiksi työehtosopimuksen mukaiset olosuhdelisät tai provisioperusteiset palkanlisät), joka ei määräydy tilapäisten olosuhteiden perusteella, tämän palkan osuus lasketaan vuosilomapalkkaan keskimääräisesti lain laskentasääntöä soveltaen.

Tuntipalkkaiset työntekijät, joihin sovelletaan 14 päivän ansaintasääntöä

Muuta kuin kuukausi- tai viikkopalkkaa saavien, vähintään 14 päivänä kuukaudessa säännöllisesti työskentelevien työntekijöiden vuosilomapalkka perustuu lomanmääräytymisvuoden keskipäiväansioon.

Ensin lasketaan keskimääräinen päiväpalkka koko lomanmääräytymisvuoden ajalta (1.4.-31.3.). Se saadaan jakamalla lomanmääräytymisvuoden työssäoloajan palkka (lukuun ottamatta ylityökorvauksia) tehtyjen työpäivien lukumäärällä, johon on lisätty tehtyjen ylityötuntien kahdeksasosa.

Näin laskettu keskimääräinen päiväpalkka kerrotaan vuosilomalain lomapäivien lukumäärää vastaavalla kertoimella (ks. taulukko).

Lomapäivien lukumääräKerroinLomapäivien lukumääräKerroin
2 1,8 17 15,5
3 2,7 18 16,4
4 3,6 19 17,4
5 4,5 20 18,3
6 5,4 21 19,3
7 6,3 22 20,3
8 7,2 23 21,3
9 8,1 24 22,2
10 9,0 25 23,2
11 9,9 26 24,1
12 10,8 27 25,0
13 11,8 28 25,9
14 12,7 29 26,9
15 13,6 30 27,8
16 14,5    

Esimerkki

Tuntipalkkainen, mutta kuitenkin vähintään 14 päivänä kuukaudessa työskentelevä työntekijä pitää vuosilomaa 6.7.-26.7.2015. Työntekijä ei ole tehnyt ylitöitä edellisenä lomanmääräytymisvuonna.

Ensin on laskettava työntekijän keskipäiväpalkka edelliseltä lomanmääräytymisvuodelta eli ajalta 1.4.2014-31.3.2015. Työntekijä on tehnyt tuona aikana yhteensä 192 työpäivää ja hänelle on maksettu palkkaa yhteensä 17 000 euroa. Keskipäiväpalkan suuruus on siten 88,54 euroa (17 000 euroa jaettuna 192:lla). Näin saatu päiväpalkka on kerrottava vielä vuosilomalain mukaisella kertoimella, joka riippuu lomapäivien lukumäärästä. Koska työntekijä pitää lomaa 18 päivää, käytettävä kerroin on 16,4. Vuosilomapalkaksi saadaan 1452,06 euroa.

Prosenttiperusteinen vuosilomapalkka

Työntekijöille, joihin sovelletaan ns. 35 tunnin ansaintasääntöä ja joille maksetaan muuta kuin viikko- tai kuukausipalkka (esim. tuntipalkkaiset), maksetaan prosenttiperusteinen vuosilomapalkka.

Vuosilomapalkan suuruus on 9 % edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta lukuun ottamatta ylityökorvausten korotusosia, jos työsuhde on lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä (eli 31.3.) kestänyt alle vuoden. Jos työsuhde on 31.3. mennessä kestänyt yli vuoden, vuosilomapalkkaprosentti on 11,5 %.

Esimerkki

Työntekijän työaika on alle 14 päivää kuukaudessa, mutta kuitenkin yli 35 tuntia kuukaudessa. Työsuhde on alkanut 1.1.2011. Työntekijä pitää lomaa 6.7.-26.7.2015. Lomapäiviä kuluu 18. Koska työsuhde oli 31.3.2015 mennessä kestänyt yli vuoden, lomapalkan suuruus on 11,5 % edellisen lomanmääräytymisvuoden (1.4.2014-31.3.2015) maksetusta palkasta.

Työntekijälle on maksettu palkkaa 1.4.2014-31.3.2015 yhteensä 10 000 euroa. 11,5 %:a maksetusta palkasta on 1150 euroa. Saatu summa on työntekijän vuosilomapalkka kaikesta hänelle kertyneestä lomasta. Tässä tapauksessa työntekijällä on käyttämättä yhteensä 30 päivää lomaa, koska hänelle on kertynyt lomaa koko edellisen lomanmääräytymisvuoden (12 x 2,5 = 30).

Saatu lomapalkkasumma on siis vielä suhteutettava pidettävän vuosiloman määrään. Koska työntekijä pitää vuosilomaa 18 päivää, lomapalkaksi saadaan 690 euroa ko. lomapätkän osalta (1150 euroa jaettuna 30:llä ja sitten kerrottuna 18:lla).

Loma-ajan palkka määräytyy tiivistetysti seuraavasti: 

PalkkausmuotoPalkka vuosiloman ajalta
Viikko- ja kuukausipalkkaiset Sama palkka kuin töissä
Tunti- ja urakkapalkkaiset, joihin sovelletaan 14 päivän ansaintasääntöä Lomanmääräytymisvuoden (1.4.-31.3) työssäoloajan palkka, josta on vähennetty ylitöiden korotusosat, jaettuna lomanmääräytymisvuoden aikana tehtyjen työpäivien lukumäärällä, johon on lisätty kahdeksasosa tehdyistä ylitöistä
Tunti- ja urakkapalkkaiset, joihin sovelletaan 35 tunnin ansaintasääntöä

9 % (jos työsuhde kestänyt alle vuoden) tai 11,5 % (jos työsuhde kestänyt yli vuoden) edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta (lukuun ottamatta ylityökorvausten korotusosia) suhteutettuna pidettävän loman määrään

Osa-aikaisten loma-ajan palkan laskenta muuttui 1.4.2013

Jos työntekijä on joko siirtynyt osa-aikaiseksi tai palannut osa-aikaisesta kokoaikaiseksi, lomapalkkasäännökset muuttuvat. Tarkoituksena on saada lomapalkka vastaamaan loman ansainta-ajan ansioita.

Jos työaika on muuttunut lomanmääräytymisvuoden aikana, lomapalkka on 9 % tai 11,5 % riippuen talvilomaoikeudesta. Jos työaika on muuttunut vasta loman ansaintavuoden päättymisen jälkeen, maksetaan lomapalkka vanhan palkan mukaan.

MO

Tarvitsetko lisätietoa? Jäsenenämme voit aina soittaa Työsuhdeneuvontaan ».

Siirry jäsenhakemukseen

Oliko tämä artikkeli sinulle hyödyllinen?KylläEi
Emme voineet vastaanottaa palautettanne. Kokeile hetken kuluttua uudelleen.
Kiitos palautteestasi!