Lomakorvaus

Eikö ongelma ratkennut? Neuvomme selkokielellä! Jäsenet: 09 613 231 Eikö ongelma ratkennut? Neuvomme selkokielellä! Jäsenet: 09 613 231

Työsuhteen jatkuessa

Jos työntekijä ei ole ansainnut vuosilomaa (työntekijä, jolla on oikeus vapaaseen), hänelle maksetaan vuosilomakorvauksena 9 % (työsuhteen kestettyä alle vuoden) tai 11,5 % (työsuhteen kestettyä yli vuoden) edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta lukuun ottamatta ylityökorvausten korotusosia.

Lomakorvaus maksetaan viimeistään lomakauden päättyessä. Jos työntekijä käyttää vuosilomalain mukaista oikeuttaan vapaaseen, maksetaan lomakorvaus kuten vuosilomapalkka eli ennen vapaan alkamista.

Työsuhteen päättyessä

Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada vuosiloman sijasta lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän työsuhteen päättymispäivään mennessä ei ole saanut vuosilomaa tai lomakorvausta. Työntekijä ei siis pidä vuosilomaa, vaan hänelle korvataan ansaittu vuosiloma rahana. Lomakorvaus lasketaan soveltuvin osin kuten vuosilomapalkka käyttäen päiväpalkan jakajana lukua 25.

Vuosilomalaki muuttui 1.5.2013 lukien siten, että mikäli työsuhde on muuttunut osa-aikaisesta kokoaikaiseksi tai päinvastaisesti, korvataan pitämättä jäänyt loma joko prosenttikorvauksella tai työajan suhteessa, riippuen muutoksen tapahtumisesta. Jos työaika on muuttunut kesken lomanmääräytymisvuotta, suoritetaan 9 % tai 11,5 % korvaus. Mikäli työajan muutos on tapahtunut vasta lomanmääräytymisvuoden päätyttyä, ansaitun työajan suhteessa. Tämä muutos koskee 1.4.2013 lukien ansaittuja ja niiden perusteella korvattavia lomia.

Työsuhteen päättyessä työsuhteen alkamiskuukauden ja päättymiskuukauden työssäoloaika (tai työssäolon veroinen aika) lasketaan yhteen yhdeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi, jos työntekijä ei ole tältä ajalta saanut lomaa tai lomakorvausta. Jos työsuhteen ensimmäinen ja viimeinen vajaa kuukausi yhdistettyinä vastaavat yhtä täyttä lomanmääräytymiskuukautta, siltäkin ajalta maksetaan lomakorvaus.

Lomakorvaus kuten muutkin työsuhteesta johtuvat saatavat on maksettava työsuhteen päättyessä, ellei toisin sovita.

Esimerkki

Työntekijän työsuhde alkoi 1.1.2012 ja se päättyy 30.6.2012. Työntekijälle on kertynyt vuosilomaa kaksi päivää kuukaudessa, koska työsuhde kesti alle vuoden. Yhteensä lomaa on kertynyt 12 päivää (6 x 2 = 12), joista työntekijä ei ehtinyt pitää yhtään päivää. Loma on siis korvattava rahassa työsuhteen päättyessä.

Työntekijän kuukausipalkka on ollut 2500 euroa kuukaudessa. Lomakorvauksen laskemiseksi kuukausipalkka on ensin jaettava 25:llä, jolloin määräksi saadaan 100 euroa. Tämä summa kerrotaan sitten käyttämättä olevien lomapäivien lukumäärällä, eli tässä tapauksessa 12:lla. Lomakorvauksen suuruus on 1200 euroa.

Kanneaika

Vuosilomalain mukainen saatava vanhenee kahden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana vuosiloma olisi ollut annettava tai korvaus maksettava.

MO

Tarvitsetko lisätietoa? Jäsenenämme voit aina soittaa Työsuhdeneuvontaan ».

Siirry jäsenhakemukseen

Oliko tämä artikkeli sinulle hyödyllinen?KylläEi
Emme voineet vastaanottaa palautettanne. Kokeile hetken kuluttua uudelleen.
Kiitos palautteestasi!