Yhdenvertaisuus työelämässä

Työsopimuslaissa säädetään, ettei työntekijää saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eriarvoiseen asemaan iän, terveydentilan, vammaisuuden, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, sukupuolisen suuntautuneisuuden, kielen, uskonnon, mielipiteen, perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muuhun näihin verrattavan seikan vuoksi.

Työntekijän asettaminen ilman hyväksyttävää perustetta eriarvoiseen asemaan myös muun sellaisen seikan vuoksi, mitä ei ole luettelossa mainittu, on kiellettyä.

Eri asemaan asettamiselta edellytetään perusteltua työhön liittyvää painavaa syytä. Toisiinsa verrattavia työntekijöitä on samanlaisissa tilanteissa kohdeltava yhdenvertaisesti. Säännöstä on sovellettava sekä työsuhteen aikana, että työsopimusta päätettäessä.