Yhdenvertaisuus työelämässä

Yhdenvertaisuuslaissa säädetään, ettei ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eriarvoiseen asemaan iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Työntekijän asettaminen ilman hyväksyttävää perustetta eriarvoiseen asemaan myös muun sellaisen henkilöön liittyvän seikan vuoksi, mitä ei ole luettelossa mainittu, on kiellettyä.

Eri asemaan asettamiselta edellytetään perusteltua työhön liittyvää hyväksyttävää syytä. Toisiinsa verrattavia työntekijöitä on samanlaisissa tilanteissa kohdeltava yhdenvertaisesti. Syrjinnän kieltoa on sovellettava työhön otettaessa, työsuhteen aikana ja työsopimusta päätettäessä.