Sukupuolten välinen tasa-arvo

Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Työnantajalla on myös velvollisuus ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

Tasa-arvolaissa on kielletty sekä suoraan sukupuoleen perustuva, että välillinen sukupuoliominaisuuksiin perustuva syrjintä. Syrjintää on

 • naisten ja miesten asettaminen eri asemaan sukupuolen perusteella
 • eri asemaan asettaminen raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä
 • eri asemaan asettaminen vanhemmuuden, perheenhuoltovelvollisuuden tai muun sukupuoleen liittyvän ominaisuuden perusteella
 • menettely, jonka vaikutuksesta henkilöt joutuvat tosiasiasiallisesti eri asemaan.

Syrjintää on raskauden tai muun sukupuoleen liittyvän ominaisuuden huomioon ottaminen

 • tehtävään valittaessa
 • palkka- ym. työehtoja sovellettaessa
 • töitä jaettaessa
 • työsuhdetta päätettäessä, osa-aikaistettaessa tai lomautettaessa.

Lisäksi erikseen kielletään syrjintä sillä perusteella, että työntekijä vetoaa tasa-arvolakiin perustuviin oikeuksiinsa.

Tasa-arvon edistäminen

Työnantajan on edistettävä tasa-arvoa mm. mahdollistamalla naisten ja miesten hakeutuminen ja sijoittuminen eri tehtäviin ja edistämällä sukupuolien yhtäläisiä mahdollisuuksia edetä uralla. Työnantajan on kehitettävä työoloja siten, että työt soveltuvat sekä miehille että naisille, sekä helpotettava työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Työnantajalla on myös velvollisuus huolehtia siitä, että työntekijä ei joudu seksuaalisen häirinnän tai ahdistelun kohteeksi. Seksuaalinen häirintä ja sukupuoleen perustuva häirintä ovat tasa-arvolain mukaista syrjintää.

Seksuaalinen häirintä voi ilmetä esimerkiksi seuraavin tavoin:

 • sukupuolisesti vihjailevat eleet ja ilmeet
 • härskit puheet, kaksimieliset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset
 • fyysinen koskettelu
 • sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset

Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä. Sillä tarkoituksellisesti loukataan henkilön henkistä ja fyysistä koskemattomuutta ja luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvolaki velvoittaa jokaisen työnantajan edistämään sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Jos työnantajan palveluksessa työskentelee vähintään 30 työntekijää, työnantajan on laadittava tasa-arvosuunnitelma vähintään joka toinen vuosi. Tasa-arvosuunnitelma sisältää selvityksen työpaikan tasa-arvotilanteesta, tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja aiemman suunnitelman tulosten arvioinnin. Tasa-arvosuunnitelma voidaan myös sisällyttää henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan.

Jos työntekijä katsoo tulleensa syrjityksi sukupuolen perusteella, työnantajan on annettava selvitys toimenpiteen perusteista. Selvitys on annettava myös sukupuolisyrjinnästä väitteen esittävälle työnhakijalle.

Luottamusmiehellä on tasa-arvolain ja työehtosopimusten mukaan mahdollisuus saada tietoja palkkauksesta palkkasyrjintätilannetta selvitellessään.