Neuvotteluvelvoite

Milloin on neuvoteltava?

Jotta yt-lakiin perustuva neuvotteluvelvoite voisi ylipäätänsä syntyä, täytyy työnantajan olla lain soveltamispiirissä. Yt-lakia sovelletaan vain, jos yrityksen työsuhteessaolevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 20. Osa lain määräyksistä koskee lisäksi ainoastaan sellaisia työnantajia, joiden palveluksessa työskentelee työsuhteisesti vähintään 30 henkilöä.

Koska vuokratyöntekijät eivät ole työsuhteessa käyttäjäyritykseen, heitä ei lasketa mukaan yrityksen henkilöstömäärään. Esimerkiksi perhevapaalla olevat työntekijät lasketaan sen sijaan normaalisti mukaan.

Yt-lain mukainen neuvotteluvelvoite koskee erityisesti seuraavia tilanteita: 

  • Yritystoiminnan muutoksista aiheutuvat henkilöstövaikutukset ja töiden järjestelyt
  • Liiketoiminnan luovutus
  • Työnantaja harkitsee toimenpiteitä, jotka voivat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla

Lisäksi yt-lain nojalla on neuvoteltava mm. yrityksen henkilöstösuunnitelmasta sekä työhönottoa, sisäistä tiedottamista ja tietyin varauksin myös vuokratyövoiman käyttöä koskevista periaatteista.

Vaikka neuvotteluvelvoitetta ei yt-lain soveltumattomuudesta johtuen syntyisi, on työnantajalla työsuhdetta päätettäessä aina työsopimuslakiin perustuva kuulemis- ja selvitysvelvollisuus.

Neuvotteluajat

Yt-laissa on asetettu vähimmäisneuvotteluaika ainoastaan työvoiman vähentämistä koskevia yt-neuvotteluita koskien. Muissa yhteistoimintaneuvottelutilanteissa ei ole asetettu vähimmäisaikoja. 

Työnantajan harkitessa toimenpiteitä, jotka voivat johtaa työntekijöiden irtisanomiseen, osa-aikaistamiseen taikka lomauttamiseen taloudellisella tai tuotannollisella perusteella, on yt-neuvotteluesitys annettava henkilöstölle viimeistään 5 päivää ennen yt-neuvotteluiden aloittamista. 

Mikäli työnantaja harkitsee vähintään 10 työntekijän irtisanomista, osa-aikaistamista tai lomauttamista yli 90 kalenteripäiväksi, yhteistoimintaneuvotteluita on käytävä vähintään 6 viikkoa niiden aloittamisesta.

Jos työnantaja harkitsee alle 10 työntekijän irtisanomista tai osa-aikaistamista taikka työntekijöidensä lomauttamista (lomautettavien lukumäärästä riippumatta) enintään 90 kalenteripäiväksi, on yhteistoimintaneuvotteluita käytävä vähintään 14 päivääniiden aloittamisesta.

Neuvotteluajoista voidaan osapuolten tahtoessa sopia toisin, mutta tästä ei yleensä ole henkilöstölle ainakaan hyötyä. 

Ketkä neuvottelevat?

Osapuolina yt-neuvotteluissa ovat työnantaja ja henkilöstö. Pääsääntöisesti neuvotellaan edustajien välityksellä.

Molemmat osapuolet saavat valita itselleen omat edustajansa. Lähtökohtaisesti työntekijöiden edustajana yt-neuvotteluissa toimii työehtosopimuksen nojalla valittu luottamusmies tai työsopimuslain mukainen luottamusvaltuutettu. Neuvottelijana voi toimia myös työsuojeluvaltuutettu, erityinen yhteistoimintaedustaja tai muu henkilöstön neuvottelukohtaisesti valitsema edustaja tai edustajat.

Osapuolet voivat lisäksi sopia, että yhteistoiminta-asiat käsitellään tätä tarkoitusta varten perustetussa erityisessä yt-neuvottelukunnassa. Neuvottelukunnista on sovittu usein erityisesti isommissa yrityksissä.

Yt-lain rikkomisesta johtuvat seuraamukset

Mikäli työnantaja rikkoo yt-lain määräyksiä neuvotteluista, jotka koskevat henkilöstön vähentämistä, se voidaan tuomita maksamaan hyvitystä (sinänsä laillisinkin perustein) irtisanomalleen, osa-aikaistamalleen tai lomauttamalleen työntekijälle.

Hyvityksen tuomitsemiseksi riittää, että työnantaja on rikkonut yt-lain menettelysäännöksiä. Tiettyjen yt-lain määräysten rikkomisesta työnantaja voidaan tuomita myös sakkoon.