Siirry suoraan sisältöön
Henkilö pitää käsissään violettia juomapulloa.

Tapahtumaverkkokaupan tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 
ja Tietosuojalaki (2018/1050)

Päivitetty 1.4.2023

1. Rekisterinpitäjä

Toimihenkilöliitto ERTO ry
Y-tunnus: 0215436-1
Ratavartijankatu 2 A
00520 Helsinki

2. Rekisterin nimi

Toimihenkilöliitto Erto ry:n tapahtumaverkkokaupan asiakasrekisteri.

3. Yhteyshenkilö

Toimihenkilöliitto Erto ry
Tietosuojavastaava Teemu Miettinen 
Ratavartijankatu 2 A
00520 Helsinki

Sähköposti: teemu.miettinen@erto.fi 
Puh: 09 6132 3112

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu tapahtumailmoittautumisen yhteydessä syntyvään asiakassuhteeseen Toimihenkilöliitto Erto ry:n tai sen jäsenyhdistysten kanssa. Henkilötietoja käsitellään palvelujen toteuttamiseksi ja asiakassuhteen hoitamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö ja tietojen säilytysaika

Rekisteröidyistä tallennetut henkilötiedot:

  • Nimitiedot (sukunimi,  etunimi)
  • Osoite, postinumero ja postitoimipaikka
  • Matkapuhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Jäsenyhdistys/ei jäsenyyttä
  • Osallistumistiedot ja tapahtuman hintatiedot
  • Verkkomaksun viitenumero
  • Muut asiakkaan ilmoittamat tiedot

Henkilötiedot poistetaan tietokannasta automaattisesti 2 kuukautta tapahtuman loppumisen jälkeen.

6. Rekisterin tietolähteet

Asiakas- ja tilaustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy kun asiakas ilmoittautuu tapahtumaan tapahtumaverkkokaupan kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus pyynnöstään saada tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaiset tiedot häntä koskevista henkilötiedoista, joita rekisterinpitäjä käsittelee. Liiton tietosuojavastaava toimittaa tiedot rekisteröidylle pyynnöstä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukainen oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot. Oikaisupyynnöt tulee toimittaa liiton tietosuojavastaavalle.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Pyynnöt rekisteristä poistamiseksi tulee lähettää kirjallisesti liiton tietosuojavastaavalle.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa tarkemmin nimetyissä tapauksissa. Pyynnöt käsittelyn rajaamisesta tulee lähettää kirjallisesti liiton tietosuojavastaavalle.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, on rekisteröidyllä oikeus tehdä asiasta valitus valvontaviranomaiselle, joka tässä tapauksessa on ensisijaisesti tietosuojavaltuutettu.

10. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä kotisivullamme. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.