Siirry suoraan sisältöön
Työpaikan luottamushenkilöt

Työpaikan luottamushenkilöt

Henkilöstön edustajat eli hedit ovat työntekijöiden valitsemia henkilöitä, jotka toimivat esimerkiksi yrityksen luottamusmiehinä ja työsuojeluvaltuutettuina.

Hedit voivat toimia myös luottamusvaltuutettuina, työsuojeluasiamiehinä sekä heidän varamiehinään. Osa hedeistä voi hoitaa samaan aikaan useampia pestejä.

Tällä sivulla esittelemme eri tehtävät pähkinänkuoressa. Jos olet kiinnostunut itse hedin tehtävästä, löydät vasemmalla puolella olevasta valikosta eri tehtävien valintaohjeet.

Luottamusmies

Luottamusmies on työpaikalla oleva ammattiliiton edustaja, jonka puoleen jokainen liiton jäsen voi kääntyä niin arkisten työhön liittyvien asioiden kuin isompienkin työsuhdeongelmien kanssa. Kun tarvitset tietoa tai neuvontaa esimerkiksi työehtosopimuksista, työsopimuksesta tai vaikkapa palkankorotuksista, ota yhteyttä työpaikkasi luottamusmieheen.

Luottamusmies voidaan valita työpaikalle, jossa noudatetaan työehtosopimusta. Työehtosopimuksessa on sovittu, ketkä valitsevat luottamusmiehen ja keitä luottamusmies edustaa. Luottamusmies voi edustaa kaikkia toimihenkilöitä tai vain tiettyyn ammattiliittoon kuuluvia toimihenkilöitä. Luottamusmiehen tulee olla ammattiliiton jäsen.

Luottamusmiehen asema on turvattu sekä työsopimuslaissa että työehtosopimuksissa muita paremmalla lomauttamis- ja irtisanomissuojalla. Hän voi osallistua palkallisesti luottamusmieskoulutukseen ja hoitaa luottamusmiesasioita työaikana.

Luottamusmies edustaa työntekijöitä yhteistoimintaneuvotteluissa ja yksittäistä työntekijää työsuhteesta johtuvan ongelman selvittelyssä. Luottamusmies neuvottelee työnantajan edustajan kanssa myös muun muassa paikallisen palkankorotuserän jakamisesta.
 
Työnantajan on annettava luottamusmiehelle luottamustehtävien hoitamista varten tarpeelliset tiedot. Näitä tietoja ovat esimerkiksi työaika- ja vuosilomakirjanpito sekä palkkatilastot. Työehtosopimuksessa on yleensä sovittu luottamusmiehen tiedonsaantioikeudesta. Tehtäviensä hoitamiseksi luottamusmiehellä on oikeus saada riittävästi vapautusta työstään sekä korvaus tästä mahdollisesti aiheutuvasta ansionmenetyksestä.

Jos olet jäsen siinä liitossa, joka neuvottelee työpaikallasi noudatettavan työehtosopimuksen, voit joskus itsekin alkaa luottamusmieheksi! Saat silloin tukea ja koulutuksen tehtävään liitostasi. 

Katso luottamusmiehen valintaohje ›

Luottamusvaltuutettu

Jos työpaikalla ei noudateta mitään työehtosopimusta, niin silloin sinne voidaan valita luottamusvaltuutettu, jonka rooli on käytännössä hyvin samankaltainen kuin luottamusmiehen. Luottamusvaltuutettu on työpaikkansa kaikkien työntekijöiden edustaja työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä. Myös luottamusvaltuutettu saa tukea ja koulutusta omasta ammattiliitostaan. Myös luottamusvaltuutetun asema on turvattu työsopimuslaissa paremmalla irtisanomissuojalla.

Katso luottamusvaltuutetun valintaohje ›

Sote ry:n luottamusmies

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestön Sote ry:n muodostavat ammattiliitot Erto, Tehy ja Super. Yksityissektorilla Sote ry:llä on yhteiset luottamusmiehet. Jos työpaikallasi noudatetaan Sote ry:n työehtosopimusta, valitaan luottamusmies Sote ry:n ohjeiden ja kausien mukaisesti. Tällöin luottamusmies edustaa Erton, Tehyn ja Superin jäseniä.

Katso Sote ry:n luottamusmiehen valintaohje (pdf) › 

Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutettu kehittää työpaikan työsuojeluasioita yhdessä työnantajan kanssa. Työsuojeluvaltuutettu valitaan aina työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 10 työntekijää, mutta voidaan valita tarvittaessa myös pienemmillä työpaikoilla. Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada työnantajalta koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista tehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista.

Työsuojeluvaltuutetun tehtäviin kuuluu edistää työhyvinvointia, tarkkailla työn turvallisuutta ja terveellisyyttä ja ilmoittaa mahdollisista epäkohdista johdolle sekä osallistua työsuojelun toimintaohjelman tekemiseen. Työsuojeluvaltuutettu voi keskeyttää työnteon, jos siitä aiheutuu välitöntä ja vakavaa haittaa työntekijöiden hengelle tai terveydelle.

Työsuojeluvaltuutetun oikeudet perustuvat lainsäädäntöön. Työnantaja ei saa kieltäytyä antamasta työsuojeluvaltuutetulle vapautusta työstä sellaiseksi kohtuulliseksi ajaksi, jonka hän tarvitsee työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamista varten. Työsuojeluvaltuutetulla on korostettu irtisanomissuoja.

Työsuojeluasioissa voit ottaa yhteyttä myös aluehallintoviraston työsuojeluhallintoon tai Erton lakitiimin työsuhdeneuvontaan

Työsuojeluasiamies

Työsuojeluasiamiehen valinta perustuu työmarkkinajärjestöjen välisiin sopimuksiin. Työsuojeluasiamies voidaan valita tietylle osastolle tai toimipisteeseen. Asiamiesten valinnasta, lukumäärästä, tehtävistä ja toimialueesta sovitaan paikallisesti. Työsuojeluasiamiehen valitsevat työpaikan työntekijät keskuudestaan. Hänen tehtäviinsä kuuluu osallistua toimialuettaan koskevien työsuojeluasioiden käsittelyyn ja toteutukseen. Työsuojeluasiamiehen ajankäytöstä sovitaan paikallisesti.

Työsuojelutoimikunta

Työsuojelutoimikunta on perustettava työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Työsuojelutoimikunta toimii työntekijöiden ja työnantajan yhteistyöelimenä. Työsuojelutoimikunnan sijasta voidaan työpaikalla sopia sitä korvaavasta yhteistoimintajärjestelystä.
 
Työsuojeluvaltuutetut ovat aina työsuojelutoimikunnan jäseniä. Toimikunnan muut työntekijöitä edustavat jäsenet valitaan vaalilla samassa yhteydessä, kun valitaan työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut.
 
Työsuojelutoimikuntaan valitaan edustus kaikista henkilöstöryhmistä, yhteensä esim. neljä, kahdeksan tai kaksitoista edustajaa sen mukaan, kuin työn laatu, laajuus ja muut olosuhteet edellyttävät. Osapuolet voivat myös sopia toimikunnan muunlaisesta kokoonpanosta.
 
Työnantaja nimeää edustajansa työsuojelutoimikuntaan. Useimmiten työnantajaa edustaa työsuojelupäällikkö, jonka työnantaja on nimennyt toistaiseksi. Työnantaja toimii itse työsuojelupäällikkönä, ellei hän ole tehnyt nimitystä. Työsuojelupäällikön tehtäviin kuuluu ryhtyä toimenpiteisiin yhteistoiminnan järjestämiseksi.

Hallintoedustaja

Yli 150 henkeä työllistävissä yrityksissä henkilöstöllä on oikeus valita keskuudestaan hallintoedustaja tai hallintoedustajia. Hallintoedustajat osallistuvat työnantajan liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevien tärkeiden kysymysten käsittelyyn työnantajan hallintoelimissä. Hallintoedustajan valintaoikeus perustuu yhteistoimintalakiin.
Hallintoedustaja valitaan yleensä yrityksen hallintoneuvostoon, hallitukseen tai johtoryhmään. Hallintoedustus pitää toteuttaa toimielimessä, jossa käsitellään tärkeitä liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevia kysymyksiä.

EWC-edustaja

EWC on lyhenne sanoista European Works Council. Yritysneuvostossa ovat edustettuina yrityksen eri Euroopan maissa työskentelevät henkilöt. EWC-toiminta perustuu EU-direktiiviin, jonka mukaan työntekijöiden on saatava tietoa ja tultava kuulluiksi eurooppalaisella tasolla toimivassa yrityksessä. EWC-toimintaa on oltava niissä yrityksissä, joissa on yhteensä vähintään 1000 työntekijää ja 150 heistä kahdessa EU- tai ETA-maassa.
 
Yritysneuvostoon valittava henkilö edustaa oman maansa henkilöstöä. Edustajan keskeisin tehtävä on tiedottaa maansa henkilöstölle EWC:ssä käsitellyt asiat ja välittää kotimaansa työntekijöiden näkemyksiä yrityksen johdon suuntaan.

Työpaikkaosaston tai -klubin vetäjä

Työpaikkaosaston tai -klubin vetäjä on työntekijöiden valitsema henkilö, joka vastaa osaston toiminnasta ja esim. rahaliikenteestä.
 
Työpaikkatoiminnasta vastaavat Erton jäsenyhdistykset. Useat jäsenyhdistyksistä myöntävät toiminta-avustusta työpaikkaosastoille ja -klubeille. Ota yhteyttä omaan jäsenyhdistykseesi ja kysy käytännöistä.
 
Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka kattaa saman yrityksen kaikissa Suomen toimipisteissä työskentelevät Erton jäsenet. Jos toimipisteet ovat eri paikkakunnilla, on sovittava toiminnan ja määrärahojen jakautumisesta eri toimipisteiden välillä. Klubit ovat usean työpaikan tai samalla paikkakunnalla työskentelevien ertolaisten yhteisiä vapaamuotoisia "osastoja".