Siirry suoraan sisältöön
Jalat kiviportaissa.

Työsuojelu

Työnantaja vastaa siitä, että työntekijät pysyvät työtehtävissään sekä fyysisesti että psyykkisesti terveinä. Työnantajan ja työntekijöiden on toimittava työpaikalla yhteistyössä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevissa asioissa. 

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa tekemään yhteistyössä työntekijöiden edustajan kanssa työpaikalla työn vaarojen selvitys ja arviointi. Arvioinnin johtopäätöksistä kootaan työpaikan työsuojelun toimintaohjelma. Toimintaohjelmassa tulee esittää tavoitteet työpaikan työterveys- ja työturvallisuustoiminnalle ja henkilöstön työkykyä ylläpitävälle toiminnalle. Lisäksi ohjelmasta tulisi käydä ilmi työsuojeluvastuut ja työsuojelun yhteistoiminnan järjestämistapa. 

Työnantajan edustajana työsuojelun yhteistoiminnassa toimii työsuojelupäällikkö. Työntekijöiden on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua, jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää. Tällöin työnantajalla on velvollisuus käynnistää toimenpiteet työsuojeluvaltuutetun valitsemiseksi. Pienemmässäkin työpaikassa työntekijöillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, valita valtuutetut. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut koulutetaan tehtäväänsä. 

Jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää, työpaikalle on perustettava työsuojelutoimikunta. Toimikunnassa on oltava sekä työntekijöiden että työnantajan edustus.

Työympäristö ja työn suunnittelu

Työympäristön tulee olla turvallinen ja terveellinen kaikille. Työpaikalla on kiinnitettävä huomiota muun muassa:

  • työpisteen ergonomiaan
  • sopivaan valaistukseen ja lämpötilaan
  • terveelliseen sisäilmaan ja tehokkaaseen ilmanvaihtoon
  • siihen, että käytössä olevat laitteet ja varusteet soveltuvat tehtävään työhön ja niitä on turvallista käyttää
  • siihen, että henkilöstötilat ovat asianmukaiset. 

Kaikki työympäristössä havaitut viat ja puutteellisuudet on korjattava mahdollisimman nopeasti. 

Työn suunnittelussa ja mitoituksessa on otettava huomioon työntekijöiden fyysiset ja henkiset edellytykset, jotta työn kuormitustekijöistä työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle aiheutuvaa haittaa tai vaaraa voidaan välttää tai vähentää. 

Työnantajan on lisäksi aktiivisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvia haitta- ja vaaratekijöitä. Mikäli niitä ei voida kokonaan poistaa, tulee työnantajan arvioida niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle.

Kuormittuminen työssä

Jos työntekijän todetaan työssään kuormittuvan hänen terveyttään vaarantavalla tavalla, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi.  

Työntekijän onkin tärkeää ilmoittaa työnantajalle heti, jos työ aiheuttaa liikaa kuormittumista. Tällöin työnantajalla on velvollisuus ryhtyä toimiin kuormituksen vähentämiseksi. Ilmoittamisessa voi käyttää apuna työsuojeluhallinnon lomaketta.

Työtapaturmasta tai ammattitaudista tehtävä ilmoitus

Työtapaturmalla tarkoitetaan äkillistä, odottamatonta, ulkoisten tekijöiden aiheuttamaa ja työntekijän loukkaantumiseen johtavaa tapahtumaa, joka on tapahtunut:

  • työssä,
  • omaan työpaikkaan kuuluvalla alueella,
  • matkalla kotoa työhön ja päinvastoin tai
  • työnantajan määräämän työ- tai asiointimatkan aikana.

Ammattitaudiksi käsitetään sairaus, joka on todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut työn fysikaalisista, kemiallisista tai biologisista tekijöistä. 

Työntekijän on aina viipymättä ilmoitettava työnantajalle tai tämän edustajalle työtapaturmasta. Työnantajan on puolestaan viipymättä ilmoitettava asiasta sille vakuutusyhtiölle, jossa työntekijät on tapaturman varalta vakuutettu, jos voidaan olettaa, että yhtiö joutuu tapahtuneen johdosta maksamaan korvauksia. Työntekijä voi myös itse tehdä tapaturmailmoituksen. 

Jos työtapaturmasta on seurannut kuolema tai vaikea ruumiinvamma, työnantajan on heti ilmoitettava asiasta poliisille. Poliisi selvittää, mitä on tapahtunut. Vastaava ilmoitus on tehtävä myös työsuojeluviranomaiselle eli aluehallintovirastolle. Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueeseen kuuluu tapaturmaan johtaneet tekijät ja työsuojelunormit. 

Jos työpaikalla havaitaan, että työntekijän terveys on vaarantunut, tai työpaikalla käytetään sellaisia työmenetelmiä tai laitteita, jotka aiheuttavat terveyden menettämisen vaaraa, on siitä tehtävä välittömästi ilmoitus työnantajalle. Vapaamuotoinen ilmoitus kannattaa tehdä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla, jotta siitä jää dokumentti mahdollista myöhempää käyttöä varten. Asiasta kannattaa ottaa yhteyttä myös työsuojeluvaltuutettuun, jotta hän on selvillä tapahtuneesta. 

Kun työnantaja on saanut ilmoituksen työntekijän terveyden vaarantumisesta, tulee hänen työturvallisuuslain velvoittamana viipymättä selvittää vaaran aiheuttaja sekä poistaa tai vähentää terveyden vaarantamiseen johtavat syyt. 

Jos tutkinnan jälkeen katsotaan todennäköiseksi, että työpaikalla on syyllistytty työsuojelurikokseen, asian käsittely siirtyy yleiseen tuomioistuimeen. Jos työnantaja laiminlyö ilmoitusvelvollisuuden, hänet saatetaan tuomita rangaistukseen.

Maksettavat korvaukset

Työtapaturmasta ja ammattitaudista maksettavat korvaukset määräytyvät tapaturmavakuutuslain mukaan. Työntekijällä on lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella oikeus saada korvausta mm. sairaanhoitokuluista, ansionmenetyksestä, lisääntyneistä kodinhoitokustannuksista, kuntoutuksesta ja oikeus haittarahaan sekä kuolemantapauksissa oikeus hautausapuun ja perhe-eläkkeeseen. Vapaaehtoisten vakuutusten taso määräytyy sovittujen vakuutusehtojen mukaisesti. Työnantajan antamalla vakuutustodistuksella työntekijä saa sairaanhoidon ja tarvittavat lääkkeet ilmaiseksi. 

Lue teemaan liittyviä artikkeleita: