Siirry suoraan sisältöön
Nainen kurkistaa lilan kirjan takaa.

Opintovapaa

Opintovapaan aikana työntekijä on vapautettu työstään opiskelua varten. Työsuhde pysyy yhä voimassa, mutta työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät.

Oikeus opintovapaaseen

Työntekijällä on opintovapaalain nojalla oikeus saada opintovapaata viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta, kun työsuhde saman työnantajan kanssa on kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään vuoden. Opintovapaaoikeus on viisi päivää, jos työsuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään kolme kuukautta.

Työsuhteen kesto Opintovapaaoikeus
Vähintään 1 vuosi 2 vuotta
Vähintään 3 kuukautta 5 päivää

Opintovapaata voi saada kaikenlaiseen koulutukseen, joka on julkisen valvonnan alaista tai koulutus oikeuttaa opintovapaalain mukaan opintovapaaseen. Opintovapaa voidaan myöntää myös ulkomailla suoritettaviin edellisiin rinnastuviin opintoihin. Muun muassa yliopistot, avoimet yliopistot, kunnat ja valtio järjestävät opintovapaaseen oikeuttavaa koulutusta. Oppilaitoksesta voi tarvittaessa varmistaa onko kyseessä opintovapaalain tarkoittama opiskelu tai koulutus.

Opintovapaan hakeminen ja myöntäminen

Yli viisi työpäivää kestävää opintovapaata on haettava työnantajalta kirjallisesti vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista. Alle viiden päivän opintovapaata on haettava suullisesti tai kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen suunniteltujen opintojen alkamista.

Työnantajan on ilmoitettava opintovapaata koskeva ratkaisu työntekijälle kirjallisesti. Jos opintovapaata haetaan yli viideksi työpäiväksi, ilmoitus on annettava vähintään 15 päivää ennen haetun opintovapaan alkamista. Enintään viiden päivän opintovapaata koskeva ratkaisu on ilmoitettava seitsemän päivää ennen opintovapaan alkamista. Mikäli haettu opintovapaa täyttää opintovapaalain edellytykset opiskelun tai koulutuksen sisällön osalta, on työnantajan myönnettävä opintovapaa.

Opintovapaan kesto Opintovapaata haettava Työnantajan ilmoitettava hakijalle ratkaisunsa
Yli 5 päivää 45 päivää ennen opintojen alkamista 15 päivää ennen opintovapaan alkamista
Alle 5 päivää 15 päivää ennen opintojen alkamista 7 päivää ennen opintovapaan alkamista

Työntekijälle annetaan opintovapaana yksi tai yhdenjaksoisesti useampia kokonaisia työpäiviä. Opintovapaa voidaan toteuttaa myös antamalla osia työpäivästä vapaaksi tai muodostamalla se useasta vapaajaksosta, joiden välillä työntekijä on töissä.

Opintovapaan siirtäminen

Lähtökohtana on, että työntekijällä on oikeus opintovapaaseen. Ainoastaan jos opintovapaan myöntäminen tuottaisi työnantajalle tuntuvaa haittaa, voi työnantaja siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa enintään kuudella kuukaudella. Harvemmin kuin kuuden kuukauden väliajoin toistuvaa koulutusta varten haettu opintovapaa voidaan siirtää enintään siihen saakka, kunnes seuraava vastaava koulutus järjestetään. Opintovapaata voi siirtää enintään kaksi kertaa peräkkäin, jos työnantajan palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään viisi työntekijää.

Työnantajalla on opintovapaan siirto-oikeus myös silloin, kun työntekijän aikaisemmasta opintovapaasta on kulunut vähemmän kuin kuusi kuukautta eikä haetun opintovapaan aikana ole tarkoitus saattaa päätökseen aikaisemman opintovapaan aikana aloitettua koulutusta.

Opintovapaalaki ei määritele tuntuvan haitan käsitettä, vaan sen aiheutumista arvioidaan tapauskohtaisesti. Työnantajan pitäisi pyrkiä mahdollistamaan työntekijän opintovapaalle jääminen esimerkiksi palkkaamalla sijainen opintovapaan ajaksi. Jatkuva henkilöstövaje ei lähtökohtaisesti voi olla peruste siirtää opintovapaata.

Työntekijä voi siirtää yli viiden päivän opintovapaan käytön, ellei siitä aiheudu työnantajalle tuntuvaa haittaa. Siirtoa voi hakea kirjallisesti enintään vuodeksi kerrallaan. Mikäli työntekijä ei haluakaan käyttää hänelle myönnettyä opintovapaata, on asiasta ilmoitettava työnantajalle kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen opintovapaan alkua.

Opintovapaan keskeyttäminen

Työntekijä saa keskeyttää yli 50 työpäiväksi myönnetyn opintovapaan ja palata töihin, mikäli keskeyttämisestä on ilmoitettu työnantajalle kirjallisesti neljä viikkoa ennen suunniteltua töihin paluuta. Mikäli työnantaja on palkannut opintovapaan ajaksi sijaisen, työnantajalla ei ole velvollisuutta ottaa työntekijää työhön ennen opintovapaan päättymistä.

Selvitys opintovapaan käytöstä

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä on velvollinen antamaan opiskelijalle todistus opintovapaan hyväksyttävästä käytöstä. Työntekijän on annettava kirjallinen todistus työnantajalle, mikäli työnantaja sitä vaatii.

Palkka ja loman kertyminen

Opintovapaan ajalta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta. Palkattoman opintovapaan ajaksi voi hakea joko Kelan opintotukea tai aikuiskoulutustukea Työllisyysrahastolta. Lisäksi Kela voi myöntää valtiontakauksen opintolainalle.

Vuosilomaa kertyy opintovapaalla enintään 30 työpäivän osalta per lomanmääräytymisvuosi. Edellytyksenä loman kertymiselle on, että työntekijä palaa työhön välittömästi opintovapaan jälkeen.

Työsuhteen päättyminen

Työnantaja ei saa irtisanoa tai purkaa työntekijän työsuhdetta sen vuoksi, että työntekijä on hakenut opintovapaata tai käyttänyt opintovapaaoikeuttaan. Opintovapaa ei kuitenkaan estä työsuhteen irtisanomista, mikäli siihen on joku muu laillinen irtisanomisperuste.

Lue teemaan liittyviä artikkeleita: