Koeaika

Koeajan tarkoituksena on antaa molemmille osapuolille aikaa harkita, vastaako tehty työsopimus etukäteisodotuksia. Koeaikaa voidaan käyttää sekä toistaiseksi voimassa olevissa että määräaikaisissa työsopimuksissa. Koeajasta on nimenomaisesti sovittava.

Koeajan pituudeksi voidaan sopia korkeintaan kuusi kuukautta työsuhteen alusta lukien. Lisäksi koeaikaa voidaan pidentää, jos työntekijä on työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi koeaikana poissa työstä. Koeaikaa voidaan pidentää kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoon sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Työnantajan on ilmoitettava koeajan pidentämisestä työntekijälle ennen koeajan päättymistä.

Jos työnantajaa sitoo työehtosopimus, jossa on määräyksiä koeajasta, työnantajan on ilmoitettava työntekijälle tämän määräyksen soveltamisesta työsopimusta tehtäessä. Jos työsuhteessa noudatettavassa työehtosopimuksessa on määrätty koeajan enimmäispituudeksi esimerkiksi neljä kuukautta, ei tätä pidemmästä koeajasta voida sopia. Määräaikaisessa työsuhteessa koeajan pituus ei saa mahdollisine pidennyksineen ylittää puolta työsopimuksen kestosta tai kuutta kuukautta.

Koeaika voi olla yleensä vain työsuhteen alussa. Silloin, kun työntekijä ja työnantaja tekevät työsuhteen päätyttyä uuden työsopimuksen, uudesta koeajasta voidaan sopia, jos edellisen työsuhteen päätymisestä on kulunut pitkähkö aika tai työntekijän tehtävät uudessa työsuhteessa poikkeavat huomattavasti aiemmista tehtävistä. Tällainen tilanne on kuitenkin sen verran harvinainen, että työnantajan esitykseen uudesta koeajasta on suhtauduttava varauksellisesti.

Työsopimus voidaan koeaikana purkaa puolin ja toisin heti päättyväksi, ei kuitenkaan epäasiallisin perustein. Työsuhteen päättäminen koeaikana ei edellytä irtisanomisajan noudattamista. Työsuhde päättyy välittömästi samana päivänä, jolloin joko työnantaja tai työntekijä ilmoittaa käyttävänsä koeaikaehtoa työsuhteen päättämisperusteena.

Lue lisää työsopimuksen purkamisesta koeajalla »