Työsuhde

Työsuhde syntyy, kun työnantaja ja työntekijä sopivat työn tekemisestä esimerkiksi työsopimuksella. Työsuhteessa työtä tehdään työnantajan johdon ja valvonnan alaisena ja työstä maksetaan palkkaa.

Vakituinen työsuhde

Toistaiseksi voimassa olevaa työsopimusta ei voi purkaa ilman painavaa syytä. Työnantaja voi irtisanoa tuotannollis-taloudellisista syistä vain silloin, jos työt ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi.

Määräaikainen työsuhde

Työsuhde voi olla määräaikainen perustellusta syystä. Syy voi olla esimerkiksi rajattu projekti tai äitiyslomansijaisuus. Määräaikaisuuksien ketjuttaminen ilman perusteita on kiellettyä.

Osa-aikainen työsuhde

Työntekijän työaika on lyhyempi kuin vastaavan kokoaikaisen työntekijän säännöllinen työaika. Työsuhde voi olla osa-aikainen sopimuksen perusteella tai työnantajan yksipuolisella päätöksellä. Myös työntekijällä on tietyissä tilanteissa oikeus siirtyä osa-aikatyöhön, esimerkkinä osittainen hoitovapaa.

Tarvittaessa töihin kutsuttava

Niin sanotussa nollatyösopimuksessa työnantaja ja työntekijä sopivat työsuhteesta ilman, että työajan pituutta määritellään kiinteästi. Tarjottu työaika voi vaihdella nollasta täyteen työaikaan.

Vuokratyöntekijä

Vuokratyöntekijä työskentelee henkilöstövuokrausyrityksen palkkalistoilla, mutta hänen työpaikkansa on jokin toinen yritys (käyttäjäyritys). Jollei vuokrayritystä sido mikään työehtosopimus, sovelletaan käyttäjäyritystä koskevaa työehtosopimusta. Vuokratyöntekijöillä voi olla kiinteä (vähimmäis)tuntimäärä tai he voivat työskennellä nollatyösopimuksella.

Tuuraaja, ekstraaja

Nämä ovat tuttavallisia nimityksiä tilapäistä työtä tekeville. He voivat työskennellä tuntipalkalla suoraan yrityksen palveluksessa tai vuokratyöntekijöinä. Heillä voi olla ennalta sovitut tuntimäärät tai heidät kutsutaan töihin tarpeen mukaan. 

Toimitusjohtaja

Osakeyhtiön toimitusjohtaja on yhtiön toimielin eikä siten ole työsuhteessa yhtiöön. Osakeyhtiön toimitusjohtajan on tämän vuoksi turvattava oma asemansa erillisellä kirjallisella sopimuksella. Myös osuuskunnan toimitusjohtaja on asemaltaan verrattavissa osakeyhtiön toimitusjohtajaan. Sen sijaan yhdistysten toimitusjohtajat ja vastaavat ovat yleensä työsuhteessa.