Siirry suoraan sisältöön
Vuokratyö

Vuokratyö

Yritys voi käyttää ulkopuolista työvoimaa sen sijaan, että se palkkaisi työntekijöitä työsuhteeseen. Tätä kutsutaan vuokratyöksi.

Ulkopuolinen työvoima on yleensä alihankintaa tai vuokratyötä. Vuokratyö tarkoittaa sitä, että työnantaja (vuokrayritys, henkilöstöpalveluyritys) tekee toisen yrityksen (käyttäjäyritys, tilaajayritys) kanssa sopimuksen työntekijöiden vuokraamisesta. Vuokrayritys siis välittää työntekijöitä käyttäjäyrityksen käyttöön kompensaatiota vastaan. Alihankinnassa kyse on palvelun tai tuotteen ostamisesta toiselta yritykseltä. 
 
Vuokratyösuhteessa työntekijä tekee työsopimuksen vuokrayrityksen kanssa. Vuokrayritys muun muassa maksaa palkan, antaa vuosiloman ja antaa työntekijän pyynnöstä työtodistuksen työsuhteen päättyessä. Itse työ tehdään käyttäjäyrityksessä. Käyttäjäyritys huolehtii työntekijän perehdyttämisestä ja ohjaa työntekijää työpaikalla. Käyttäjäyrityksellä on työnantajalle kuuluva työnjohto- ja valvontaoikeus, sekä kaikki sellaiset työnantajalle säädetyt velvollisuudet, jotka liittyvät välittömästi työntekoon ja työtä koskeviin järjestelyihin. Käyttäjäyritys puolestaan toimittaa työnantajalle (vuokrayritys) sellaiset tiedot, jotka työnantaja tarvitsee omien velvollisuuksiensa täyttämiseksi.

Sovellettava työehtosopimus

Vuokratyöntekijän työsuhteessa noudatetaan vuokrayritystä sitovaa työehtosopimusta. Jos tällaista sopimusta ei ole, noudatetaan käyttäjäyritystä sitovaa työehtosopimusta. Jos sellaistakaan työehtosopimusta ei ole, vuokratyöntekijän palkkaa, työaikaa ja vuosilomia koskevien ehtojen tulee olla vähintään käyttäjäyritystä sitovien ja siellä yleisesti sovellettavien sopimusten tai käytäntöjen mukaiset.
 
Erto on solminut työnantajaliitto Henkilöstöala HELA ry:n kanssa Henkilöstöalan työehtosopimuksen, joka koskee vuokratyössä toimisto-, taloushallinto- ja ICT-tehtävissä olevia toimihenkilöitä. Lisäksi työehtosopimusta sovelletaan vuokrayritysten omassa toimistossa työskentelevien toimihenkilöiden työsuhteissa (henkilöstökoordinaattorit, rekrytoijat jne.).
 
Henkilöstöalan työehtosopimus on yleissitova. Sopimuksen määräyksiä on noudatettava työsuhteissa riippumatta siitä, onko työnantajayritys järjestäytynyt työnantajaliittoon vai ei. Työehtosopimus määrittelee työnteon vähimmäisehdot ja vähimmäispalkan, joten sopimuksessa määrättyjä ehtoja ei saa alittaa, mutta paremmista ehdoista voidaan aina sopia työnantajan kanssa työsopimuksessa.

Vuokratun työntekijän oikeus käyttäjäyrityksen palveluihin ja järjestelyihin

Vuokratyöntekijällä on oikeus käyttäjäyrityksen työntekijöilleen tarjoamiin palveluihin ja yhteisiin järjestelyihin samoin ehdoin kuin käyttäjäyrityksen työntekijöillä, ellei erilainen kohtelu ole perusteltua objektiivisista syistä. Käyttäjäyritys ei kuitenkaan ole velvollinen tukemaan taloudellisesti vuokratyöntekijän palvelujen ja järjestelyjen käyttöä.
 
Siten vuokratyöntekijöille tulee järjestää mahdollisuus saada samoja palveluja kuin mihin käyttäjäyrityksen työntekijät ovat oikeutettuja, esimerkiksi oikeus ruokailuun työpaikkaruokalassa tai päästä liikuntatiloihin. Käyttäjäyritys ei kuitenkaan ole velvollinen antamaan näitä palveluja ilmaiseksi eikä palveluista mahdollisesti perittävän hinnan tarvitse olla samansuuruinen kuin käyttäjäyrityksen omilta työntekijöiltä peritty hinta.
 
Palvelut ja järjestelyt eivät tarkoita työsuhde-etuihin luettavia etuja. Siksi esimerkiksi lounassetelit tai liikuntasetelit jäävät palvelu-käsitteen ulkopuolelle.
 
Käyttäjäyrityksen tulee tiedottaa vapautuvista työpaikoistaan vuokratyöntekijöille samalla tavalla kuin käyttäjäyrityksen muille työntekijöille.

Siirtyminen käyttäjäyritykseen

Jos käyttäjäyritys palkkaa käyttämänsä vuokratyöntekijän vuokratyösuhteen päätyttyä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin kuin mitä työntekijä teki ollessaan vuokrattuna käyttäjäyrityksessä, koeajan enimmäispituudesta vähennetään se aika, jonka työntekijä oli vuokrattuna käyttäjäyritykseen.
 

Vuokratyövoiman käytön periaatteet

 
Yhteistoimintalaissa on säädetty vuokratyötä koskevia velvoitteita. Mikäli käyttäjäyritys on yhteistoimintalain soveltamisen piirissä, on yhteistoimintamenettelyssä käsiteltävä vuokratyövoiman käyttöä koskevat periaatteet, eli käytännössä missä tilanteissa ja kuinka paljon yritys käyttää vuokratyötä. Myös yksittäiset vuokratyösopimukset voivat tulla yhteistoiminnan piiriin. Työnantajan on ilmoitettava harkitsemistaan vuokratyösopimuksista henkilöstöryhmien edustajille, joilla on puolestaan tiettyjen edellytysten täyttyessä oikeus vaatia asiaa koskevia yhteistoimintaneuvotteluita.

Lue teemaan liittyviä artikkeleita: