Vahingonkorvausvelvollisuus

Yleinen vahingonkorvausvelvollisuus

Työnantaja

Työnantajan, joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tai laiminlyö työsuhteesta tai työsopimuslaista johtuvia velvollisuuksia, on korvattava työntekijälle siten aiheuttamansa vahinko.

Työnantajan korvausvastuu ei kuitenkaan synny kaikista työntekijälle syntyneistä vahingoista. Korvausvastuun edellytyksenä on, että työnantajan laista tai sopimuksesta johtuvien velvoitteiden vastainen menettely on ollut (työnantajan asemassa olevalta vaadittava menettely huomioon ottaen) moitittavaa ja että tästä on seurannut vahingon syntyminen työntekijälle. Vastuun syntymisen perusteena on siten joko työnantajan tahallisuus tai tuottamus.

Työnantaja, joka on työsopimuslaissa säädettyjen perusteiden vastaisesti päättänyt työsopimuksen (ns. laiton irtisanominen), on määrättävä maksamaan korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä.

Työntekijä

Työntekijän, joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai työsopimuslaista johtuvia velvollisuuksia tai aiheuttaa työssään työnantajalle vahinkoa, on korvattava työnantajalle aiheuttamansa vahinko vahingonkorvauslaissa säädettyjen perusteiden mukaan. Työntekijän korvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää työntekijän työsopimuksen tai työsopimuslain vastaisesta menettelystä aiheutuvaa vahinkoa.

Vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää velvollisuuksien tuottamuksellista rikkomista ja siitä työnantajalle seuraavaa vahinkoa. Velvollisuuksien rikkomiselta vaadittava tuottamuksellisuuden aste poikkeaa kuitenkin työnantajan korvausvelvollisuuden perusteena olevasta tuottamuksesta siten, että jos työntekijän viaksi jää vain lievä tuottamus, työntekijä ei ole (vahingonkorvauslaissa säädetyin tavoin) vahingonkorvausvastuussa työnantajalle syntyneestä vahingosta.

Työntekijälle maksettavaksi tuomittavan korvausvelvollisuuden määrää voidaan kohtuullistaa ottamalla huomioon työntekijän laiminlyönnin laatu ja hänen asemansa työntekijänä sekä vahingon suuruus, vahingon kärsineen tarve ja muut olosuhteet.

Työttömyyspäivärahan vaikutus vahingonkorvaukseen

Vahingonkorvauksesta vähennetään osa työntekijän saamasta työttömyyspäivärahasta, jos päivärahaa on maksettu työnantajan korvausvelvollisuuteen kohdistuvalta ajalta. Vähennys on 75 %, jos työntekijälle on maksettu ansiosidonnaista päivärahaa ja 80 %, jos hän on saanut Kansaneläkelaitokselta peruspäivärahaa. Vähennystä ei tehdä siitä osasta korvausta, joka tuomitaan vain aineettomasta vahingosta eikä tuomitsemispäivän jälkeen jatkuvalta työttömyysajalta.

Vähennettävää määrää voidaan pienentää tai jättää vähennys kokonaan tekemättä, jos se on kohtuullista ottaen huomioon korvauksen määrä, työntekijän taloudelliset ja sosiaaliset olot sekä hänen kokemansa loukkaus. Tällaisia seikkoja voivat olla mm. työttömyyden pitkittymisen vaikutus työntekijän taloudelliseen tilanteeseen, hänen huoltovelvollisuutensa määrä ja samassa taloudessa asuvien asema.

Työnantaja määrätään maksamaan vähennettävä määrä työttömyysvakuutusrahastolle.

Sopimuksen vaikutus korvaukseen

Työnantaja ja työntekijä voivat myös sopia korvauksesta. Sopimuksessa on tällöin otettava huomioon jo maksettu päiväraha. Työnantaja vastaa siitä, että korvauksesta vähennetty rahamäärä maksetaan työttömyysvakuutusrahastolle tai Kansaneläkelaitokselle ja että myös sopimusjäljennös toimitetaan näille tiedoksi.

Vähennystä ei suoriteta, jos on sovittu vain sellaisen vahingon korvaamisesta, johon ei sisälly lainkaan ennen sopimuksen tekemistä työttömyydestä aiheutunutta vahinkoa.