Siirry suoraan sisältöön

Eläintenhoitoalan palkkakyselyn 2023 tulokset

Erton palkkakysely on laajin eläintenhoitoalan palkkakysely. Kysely toteutettiin lokakuussa 2023 ja siihen saatiin 495 vastausta.

Nainen ja koira

Oleelliset poiminnat:

  • Keskiarvopalkka syyskuussa 2023 oli 2 434 euroa kuukaudessa.
  • Palkat nousivat vuodessa Evidensiassa 5,5 % ja muualla 8,7 %.
  • Neljännes ennustaa työpaikallaan henkilöstövähennyksiä.  

Kuukausipalkat

Eläintenhoitoalan palkkakyselyyn vastanneista reilut 85 prosenttia oli kuukausipalkkaisia. Tuntipalkkaisten osuus oli 14 prosenttia.  

Kaikkien eläintenhoitoalan vastaajien kuukausipalkkojen koko maan keskiarvo ilman luontoisetuja, ylityökorvauksia ja muita työaikalisiä oli 2 434 euroa kuukaudessa syyskuussa 2023. Mediaani, eli keskimmäinen palkka, oli 2 400 euroa kuukaudessa.  

Koko maan vastaajista 25 prosenttia ansaitsee enemmän kuin 2 630 euroa kuukaudessa. Koko maan vastaajista 25 prosenttia ansaitsee alle 2 200 euroa kuukaudessa.  

Kuukausiansiot jakautuvat pääkaupunkiseudun ja muun Suomen osalta (kaikki vastaajat ja palkkaryhmät):

  • Keskiarvopalkka pk-seudulla 2 724 euroa kuukaudessa ja muualla Suomessa 2 406 euroa kuukaudessa.
  • Pääkaupunkiseudulla töissä olevista 25 prosenttia ansaitsee vähemmän kuin 2 300 euroa kuukaudessa ja 25 prosenttia enemmän kuin 2 700 euroa kuukaudessa.  
  • Muualla kuin pk-seudulla töissä olevista 25 prosenttia ansaitsee vähemmän kuin 2 200 euroa kuukaudessa ja 25 prosenttia enemmän kuin 2 600 euroa kuukaudessa. 

Taulukko1, Evidensia-konsernin palkat verrattuna muihin työnantajiin. Taulukossa on mukana Omaeläinklinikka ja kaikki vastaajat ja palkkaryhmät:

  Evidensia-konserni Muut työnantajat
Keskiarvopalkka / kk 2 398 2 614
Mediaanipalkka / kk 2 350 2 473

Evidensia-konsernissa (ml. Omaeläinklinikka) keskiansioiden nousu oli vuodessa 5,5 %. Muilla työnantajilla keskiansiot nousivat vuodessa 8,7 %.  

Evidensian palkat alittavat muiden työnantajien keskipalkan 237 eurolla kuukaudessa. Evidensian keskiarvopalkka oli 2 377 euroa kuukaudessa, Omaeläinklinikan keskiarvopalkka oli 2 623 euroa kuukaudessa ja muiden työnantajien palveluksessa keskiarvopalkka oli 2 614 euroa kuukaudessa.

Tuntipalkkaisten keskiarvopalkka eläintenhoitoalalla oli 14,31 euroa per tunti syyskuussa 2023.

Palkkataso ja palkkaryhmä

Kysyimme, mihin palkkaryhmään tehtäväsi kuuluvat tai arvioisit niiden kuuluvan? Palkkaryhmien kuvauksiksi annettiin seuraavat:

Palkkaryhmä 1: esimiestehtävät ja laaja-alaiset erityistehtävät

Tehtävät edellyttävät ammattikoulutuksella tai työkokemuksella hankittuja tietoja ja taitoja. Tehtävät ovat usein laaja-alaisia ja niihin saattaa liittyä toimiminen tiimin tai ryhmän vetäjänä, suunnittelua, koulutusta ja taloudellista vastuuta tai tehtävät ovat alan ulkopuolisia erityistehtäviä, esimerkiksi esimiestehtäviä.  

Palkkaryhmä 2: erikoisammattitehtävät

Tehtävät edellyttävät ammattikoulutuksella tai työkokemuksella hankittuja erityistietoja tai -taitoja sekä ammattialaan kuuluvien laajojen asiayhteyksien hallintaa.

Palkkaryhmä 3: ammattitehtävät

Tehtävät edellyttävät alan aikaisempaa kokemusta tai ammatillista koulutusta sekä harkintaa annettujen ohjeiden pohjalta.

Palkkaryhmä 4: perustehtävät

Ei edellytetä aikaisempaa kokemusta, esimerkiksi avustaa ohjeiden mukaan toisen valvonnassa tehtävien hoitamisessa. 

Vastaajista noin kolmasosa (36 %) vastasi kuuluvansa palkkaryhmään kaksi, 41 prosenttia ryhmään kolme ja 14 prosenttia ryhmään yksi.  

Syyskuun 2023 kuukausipalkkojen keskiarvo ilman luontoisetuja, ylityökorvauksia ja muita lisiä oli edellä mainituissa palkkaryhmissä:

Taulukko 2: Evidensia-konsernin (Evidensia & Omaeläinklinikka) kk-palkat, koko Suomi:

  Palkkaryhmä 1 Palkkaryhmä 2 Palkkaryhmä 3
Keskiarvo 2 844 2 479 2 229
Mediaani 2 900 2 450 2 200

Taulukko 3: Muut työnantajat kuukausipalkat, koko Suomi:

  Palkkaryhmä 1 Palkkaryhmä 2 Palkkaryhmä 3
Keskiarvo 2 747 2 500 2 345
Mediaani 2 743 2 500 2 340

Palkkaryhmän 4 joukko liian pieni tilastollista yhteenvetoa varten.

Alalla menee hyvin – neljännes ennustaa henkilöstövähennyksiä

Vajaa puolet ennustaa oman työpaikan työn määrän kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Henkilöstön määrän kasvua ennustaa 18 prosenttia. Neljännes (26%) ennustaa henkilöstön määrän vähenemistä omalla työpaikalla seuraavan kuuden kuukauden aikana. Töissä olevien työpaine on siis edelleen kasvamassa.

Jaksamisen kehittymisessä ei muutosta

Reilut puolet eli 52 % (vuoden 2022 kyselyssä 49%) ilmoittaa jaksamisen pysyneen ennallaan viimeisen vuoden. Jaksaminen on parantunut kahdeksalla prosentilla (2022: 9 %) ja heikentynyt 41 %.lla (2022: 43 %).  

Ilta-, yö- ja lauantailisät sekä ylityöt

Noin kaksi kolmesta (69 %) eläinhoitoalan ammattilaisista ei saa palkan lisäksi luontoisetuja. Kolme prosenttia vastaajista saa päivittäin lounasedun, prosentti työsuhdematkalipun ja kuusi prosenttia puhelimen. Neljänneksellä oli työnantajakohtaisia erilaisia palkanlisiä kuten päivystyslisä, purinabonus, hyvän tuloksen joulubonus, somevastaavan lisä, ruoan myyntibonus tai työpaikka/opiskelijaohjaajan lisä.

Arki-iltana tehdystä työstä saa lisäpalkkaa 57 % vastaajista. Iltalisää maksetaan yleisimmin klo 18 jälkeen ja lisä on +20 %.  

Arki-yönä tehdystä työstä maksetaan lisäpalkkaa useammalla kuin joka toiselle (56 %). Yöksi luokitellaan aikaväli 22 tai 23-07. Korvauksena yleisin korvaustaso on +30 %. Osalle maksetaan yötyöstä tuplapalkkaa.  

Lauantaina tehdystä työstä maksetaan palkanlisää joka toiselle (52 %). Yleisin korvaustaso on +50 %.  

Ylityöt korvataan eläinhoitoalalla vaihtelevasti. Ylitöitä tekevistä 42 % saa korvauksen tunti-tunnista. Vastaajista 38 %:lle ylityöt korvataan lain tarkoittamalla tavalla korotettuna tuntipalkkana tai korotettuna vapaana. Monella työpaikalla on käytössä työaikapankki/saldopankki, jonne voi kerätä tunteja myöhemmin vapaana pidettäväksi.  

Työmarkkinoiden yksi ongelma on ns. harmaa ylityö. Tällä tarkoitetaan ilman varsinaista työnantajan määräystä tai työvuoromerkintää tehtyä työajan ylittävää työtä, josta ei makseta lainkaan palkkaa eli tällöin tehdään ”ylityötä” ilman palkkaa. Kyselyyn vastanneista kaikki tekevät tällaista työtä ainakin joskus. Vajaalle puolelle (44 %) tällaista työtä ei korvata lainkaan. Yli puolelle (56 %) em. omaehtoinen/puolipakollinen työajan ylittyminen korvataan kuten ylityöt (saldotunnit, korotettu palkka, tunti-tunnista vapaana jne.).  

Työajan saldopankki, jonne voi siirtää ylitöitä ja/tai liukumia tms., on käytössä kahdella kolmesta (66 %).  

Nimettyä kokemusvuosilisää maksetaan 18 prosentille vastaajista.  

Yli 90 prosenttia vakituisia työntekijöitä

Eläinhoitoalalla toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet ovat yleisempiä kuin työmarkkinoilla yleisesti. Erton kyselyssä 93 % eläintenhoitoalan työsuhteista on toistaiseksi voimassaolevia eli vakituisia. Yleisesti Suomen työmarkkinoilla vakituisten työsuhteiden osuus on 83 prosenttia (Tilastokeskus 11/2022).  

Tarvittaessa töihin kutsuttavia oli vastaajista neljä prosenttia.

Muita huomioita  

91 prosenttia vastaajista tiesi, että Erto edustaa ammattiliittona klinikkaeläinhoitajia ja julkaisee alan palkkasuosituksen.  

Vastaajista 39 prosenttia oli Toimihenkilöliitto Erton jäseniä ja 21 prosenttia ilmoitti olevansa muun ammattiliiton kuin Erton jäsen. Toiseksi liitoksi ilmoitettiin noin 90 prosenttisesti YTK, joka ei kuitenkaan ole ammattiliitto. YTK ei Ertosta poiketen esim. tee tällaisia palkkakyselyjä, tavoittele eläinklinikka-alan työehtojen parantamista, tarjoa maksutonta oikeusturvaa tai vaikuta miltään osin työsuhteen ehtoihin.

Lisätietoa Ertoon liittymisestä löydät nettisivuiltamme ›  

Vastaajajoukko

Kyselyyn vastasi (11.–31.10.2023) 495 eläinhoitoalan ammattilaista, joista naisia oli 99 prosenttia. 26 prosenttia vastaajista oli 21–30-vuotiaita. Yli 45-vuotiaita oli 15 prosenttia. Vastaajista 51 prosenttia oli töissä Evidensiassa tai Omaeläinklinikalla ja loput muilla klinikoilla.  

Yleisin koulutuspohja vastaajilla oli ammattitutkinto/erikoisammattitutkinto (66 %). Ammatillinen tutkinto oli 22 %:lla. Amk-tutkinto oli kahdeksalla prosentilla, alempi korkeakoulututkinto ja ylempi kumpiakin yksi prosentti vastaajista.  

Muutamia kyselyssä saatuja avoimia vastauksia:

"Toivoisin enemmän jäseniä Ertoon, jonka kautta saataisiin työehtosopimus ja reilumpi palkka. Neuvotteluita Evidensian johdon kanssa." 

"Kiitos kun muistuttelette ja pidätte esillä myös pieneläinhoitajien tilannetta! "

"Toivon alallemme työehtosopimusta."

Ole yhteydessä, me autamme!

Olethan yhteydessä lakitiimimme työsuhdeneuvontaan jos haluat kysyä omasta palkastasi tai työehdoistasi tai jokin muu asia mietityttää työhösi liittyen. Kaikki jäsentemme yhteydenotot ovat luottamuksellisia emmekä koskaan ole työnantajaan yhteydessä ilman suostumustasi.

Juri Aaltonen
Juri Aaltonen Juri on Erton puheenjohtaja. Hän on työtaistelu- ja työoikeuteen erikoistunut oikeustieteen lisensiaatti, joka harrastaa taloutta ja liikuntaa.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin