Siirry suoraan sisältöön

Optisen alan palkka- ja työehtokyselyn tulokset 2023

Erton ja Soan optisen alan palkka- ja työehtokysely toteutettiin lokakuussa 2023. Siihen vastasi 428 alan ammattilaista.

Nainen ja mies katsovat kännykkää

Perustietoja vastaajista

Vastaajien määrä tuplaantui edellisvuodesta, ja se vastaa noin 36 %:a työntekijäasemassa työskentelevistä optikoista.

Vastaajista 69,3 % on optometristejä  eli optikoita, joilla on rajattu lääkkeenmääräämisoikeus. Vastaajista 70,5 %:lle on alan työkokemusta kertynyt 7 vuotta tai enemmän.  

Neljännes vastaajista työskentelee pääkaupunkiseudun paikkakunnilla.

Lämmin kiitos kyselyyn vastanneille, vastauksenne ovat meille ensiarvoisen tärkeitä yhteisissä neuvotteluissamme työnantajajärjestön kanssa ja optikoiden työehtoja kehitettäessä.  

Taulukko 1: Palkkatutkimuksen alueellinen jako ja vastaajien työntekopaikkakunnat prosentuaalisesti

Alue Prosenttiosuus
Pääkaupunkiseutu  (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) 24,5 %
Muu Etelä-Suomi (Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala) 16,8 %
Lounais-Suomi (Satakunta, Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa) 11 %
Itä-Suomi (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala) 9,3 %
Länsi- ja Sisä-Suomi (Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa) 24,5 %
Pohjois-Pohjanmaa tai Kainuu 9,5 %
Lappi 4,5 %

Optikkoliikeketju on työpaikkana 68,4 %:lla vastaajista, optikkoliikeketjuun kuuluvassa yksityisessä toimipisteessä tai yksityisessä optikkoliikkeessä työskentelee 21,3 %:a vastaajista. 

Viidenkymmenen työntekijän toimipisteissä työskentelee 45 %:a vastaajista, alle viiden työntekijän toimipisteissä 30 %. Vastaajista 18,3 %:a työskentelee toimipisteessä, jossa on 11–30 työntekijää.

Palkkaus

Vastaajista 85,5 %:lle maksetaan kuukausipalkkaa ja 13,5 %:lle tuntipalkkaa. Näistä tuntipalkkaisista 3,25 % on opiskelun ohessa työssä käyviä optometristiopiskelijoita. Osa-aikaa tekevän optikon tuntipalkka on kyselyn mukaan 21,48 € /tunti. Kokoaikaisia tuntipalkkaisia optikoita kyselyyn vastasi niin vähäinen määrä, ettei sitä tilastoida tähän raporttiin.   

Kokoaikaisesti työskenteleviä optikoita vastaajista on 61,5 %, osa-aikaisia 35,5 % ja tarvittaessa työhön kutsuttavia 3 %. Tarvittaessa työhön kutsuttavat ovat useimmiten optometristiopiskelijoita. 

Osa-aikaisista työntekijöistä 71,4 % tekee töitä 30 tuntia viikossa (80 % työaika) ja 6,4 % työskentelee 22,5 tuntia viikossa (60 % työaika). Alle 22,5 tuntia viikossa työskentelee 7,9 %. Osa-aikaisesti työtä tekevien optikoiden kuukausipalkan keskiarvo on 3 083 euroa kuukaudessa ja mediaaniluku 3 103 euroa kuukaudessa. 

Optikoiden työehtosopimuksen piirissä olevien, kokoaikaisten kuukausipalkkaisten optikoiden keskipalkka oli kyselyn perusteella 3 685 euroa kuukaudessa ja mediaani 3 659 euroa kuukaudessa. Työntekopaikkakuntaa on kysytty vuodesta 2021 lähtien. Oheisessa taulukossa vertailutietoa palkkojen jakaantumisesta alueellisesti. 

Alue Mediaani Keskiarvo
Kaikki vastaajat 3 659 3 685
Pääkaupunkiseutu 3 610 3 662
Muu Etelä-Suomi 3 750 3 738
Lounais-Suomi 3 713 3 716
Itä-Suomi 3 630 3 679
Länsi-Suomi 3 700 3 729
Pohjois-Pohjanmaa tai Kainuu 3 519 3 633
Lappi 3 406 3 443

Normaalin kuukausipalkan tai tuntipalkan lisäksi 77,8 % vastaajista saa bonuksia tai tulospalkkioita. Tulospalkkio tai bonus perustuu 79,6 %:lla vastaajista yrityksen/toimipisteen tulokseen ja 1,9 %:lla ainoastaan henkilökohtaiseen suoritukseen. Sekä henkilökohtaiseen suoritukseen ja yrityksen/toimipisteen tulokseen perustuivat bonukset 17,2 %:lla.  

Tulospalkkioiden/bonusten määrässä on suurta vaihtelua muutamasta kymmenestä eurosta useampaan tuhanteen euroon. Vastaajien tulospalkkioeurojen keskiarvo oli 1145 euroa, joka on hieman alempi kuin edellisen vuoden palkkakyselyssä (1187 €). Vertailtaessa optikkoliikeketjun toimipisteissä, franchising-toimipisteissä, yksityisissä optikkoliikkeissä tai silmäsairaaloissa työskentelevien optikoiden bonuksia/tulospalkkioita, niin keskiarvollisesti eniten bonuksia maksetaan optikkoliikeketjun toimipisteissä.

Työssä jaksaminen, työhyvinvointia tukeva työaikasuunnittelu ja työmäärän arviointi  

Työssä jaksaminen

Kysymykseen, miten työssä jaksamisesi on kuluneen vuoden aikana muuttunut, saatiin lähes samat vastaukset kuin vuoden 2022 palkka- ja työolokyselyssä. Vastaajista 54,1 % arvioi työssä jaksamisen pysyneen ennallaan (49 % vuonna 2022), 32,6 % arvioi sen heikentyneen (37,5 % v. 2022) ja vain 13,3 % arvioi työssä jaksamisensa parantuneen (13,4 % v. 2022) kuluneen vuoden aikana. 

Optikoiden työssä jaksaminen ja työhyvinvoinnin edistäminen ovat merkittävässä roolissa sekä Soassa että Ertossa. Selvitämme muun muassa työehtosopimusta neuvottelevan työnantajajärjestön kanssa tällä hetkellä kyselytutkimuksen avulla, miten työhyvinvointia tukevaa työaikasuunnittelua voitaisiin alalla edistää. Kyselyn tulokset saadaan pikapuoliin käyttöön ja suunnittelemme tulosten perusteella jatkotoimenpiteitä. Työaikojen mahdollinen epäsäännöllisyys ja ennakoimattomuus voivat vaikuttaa optikoiden fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin sekä mahdollisuuteen yhdistää työtä ja muuta elämää.  

Työpaikan työvuorosuunnitteluun vaikuttaminen

Vastaajista 48,6 % kertoo pystyvänsä omasta mielestään useimmiten vaikuttamaan työpaikan työvuorosuunnitteluun. Reilu kolmannes kokee voivansa joskus vaikuttaa työvuorosuunnitteluun ja 14,8 % harvoin tai ei koskaan. Lukemat ovat piirun verran parempia kuin edellisessä kyselyssä.

Työmäärä kasvaa  

Reilu kolmannes vastaajista arvioi työmäärän kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana, mutta vain n. 14 % vastaajista arvioi henkilöstön määrän lisääntyvän seuraavan kuuden kuukauden aikana.  

Kuva 1: Arvio työn määrän muutoksesta omassa työpaikassa seuraavan kuuden kuukauden aikana:

Soa palkkakysely, arvio työn määrän muutoksesta. Kasvaa paljon 3%. Kasvaa 37,5 %. Pysyy samana 56,5%. Vähenee 2,8%. Vähenee paljon 0,3 %.

Kuva 2: Arvio henkilöstön määrän muutoksesta omassa työpaikassa seuraavan kuuden kuukauden aikana:

Soan palkkakysely, arvio henkilöstön määrän muutoksesta. Lisääntyy paljon 0,8 %. Lisääntyy 11 %. Pysyy samana 77 %. Vähenee 10,3 %. Vähenee paljon 1 %.

Työhön liittyvä koulutus

Työnantaja on järjestänyt työhön liittyvää palkallista koulutusta 66,3 %:lle vastaajista. Koulutuksen määrä on aika tavalla lukkiintunut näihin lukemiin (edellinen vuosi 66 % ja 67,1 % vuonna 2021). Optikkoliikeketjun ja franchising-liikkeiden toimipisteissä työskenteleville on keskimäärin järjestetty 1,9 * työhön liittyvää palkallista koulutuspäivää. Yksityisten optikkoliikkeiden osalta vastaava luku on jonkin verran korkeampi 2,8 päivää.  

(* Huom! kyselyn vastausvaihtoehto ”alle 1 päivä” muunnettiin luvuksi 0,5 keskiarvoa laskettaessa).  

Kyselyyn vastanneista optikoista 55 % koki saavansa riittävästi työhön liittyvää ammatillista koulutusta ja 45 % totesi, ettei ammatillista koulutusta ole riittävästi.  

Ole yhteydessä, me autamme!

Olethan yhteydessä lakitiimimme työsuhdeneuvontaan jos haluat kysyä omasta palkastasi tai työehdoistasi tai jokin muu asia mietityttää työhösi liittyen. Kaikki jäsentemme yhteydenotot ovat luottamuksellisia emmekä koskaan ole työnantajaan yhteydessä ilman suostumustasi.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin