Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Työnantaja ei saa irtisanoa työntekijää raskauden takia eikä sen vuoksi, että hän käyttää oikeuttaan perhevapaaseen. Jos työnantaja irtisanoo raskaana olevan työntekijän työsopimuksen, irtisanominen katsotaan työsopimuslain 7 luvun 9.2 §:n mukaan johtuneen työntekijän raskaudesta, ellei työnantaja voi osoittaa sen johtuneen muusta seikasta. Työntekijän raskaus ei kuitenkaan estä irtisanomista, jos irtisanomiseen on muu, lainmukainen peruste. 

Irtisanominen on siten sallittua 

  • Muista henkilöstä johtuvista syistä kuin raskauden tai perhevapaan käyttämisen takia. Työnantajan on tällöin vedottava irtisanomisperusteeseen kohtuullisen ajan kuluttua siitä, kun hän sai perusteesta tiedon. Työntekijää on yleensä myös varoitettava ennen irtisanomista. Irtisanominen henkilöstä johtuvista syistä on yleensä mahdollista vain lyhyehkönä aikana perhevapaan alettua. Purkaminen on sen sijaan mahdollista samoilla perusteilla kuin toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen.
  • Perhevapaalla oleva työntekijä voidaan irtisanoa taloudellisista ja tuotannollisista syistä vain, jos työnantajan toiminta päättyy kokonaan esimerkiksi konkurssin takia. Jos toiminta jatkuu, työntekijä saadaan irtisanoa vasta, kun hän tulee töihin. Irtisanomisperusteena ei kuitenkaan tällöin saa olla esimerkiksi se, että sijainen on vakinaistettu, jolloin hoitovapaalta töihin palaavalle ei enää ole tarjota työtä.

On siten mahdollista, että raskaana olevan työntekijän työsopimus irtisanotaan taloudellisin ja tuotannollisin perustein ennen äitiysvapaan alkua. Tällöin työnantajan on kuitenkin osoitettava, että irtisanominen tai raskaana olevan valikoituminen irtisanottavien joukkoon ei ole millään lailla johtunut työntekijän raskaudesta.

Päättäessään raskaana olevan tai perhevapaata käyttävän työntekijän työsopimuksen työnantaja saattaa rikkoa myös tasa-arvolain säännöksiä. Silloin, kun raskaana oleva tai perhevapaalta töihin tuleva työntekijä irtisanotaan, on aina varmistuttava, ettei irtisanominen johdu raskaudesta tai perhevapaan käyttämisestä.