Siirry suoraan sisältöön

Eläintenhoitoalan palkkakyselyn tulokset

Eläintenhoitoalan palkkakysely toteutettiin syksyllä 2022. Vastaukset on nyt analysoitu. Lue tärkeimmät huomiomme kyselyn tuloksista.

Kynä kaavioiden päällä.
Erton palkkakysely laajin eläintenhoitolan palkkakysely koskaan. Keskiarvopalkka 2 215 e/kk. Pk-seudulla 6 % muuta maata paremmat palkat. Evidensiassa heikoimmat palkat. Noin puolella työssä jaksaminen heikentynyt.

Kuukausipalkat

 
Kyselyyn vastanneista 87 prosenttia oli kuukausipalkkaisia. Tuntipalkkaisten osuus oli noin kymmenys (12 %).
 
Eläinhoitoalan palkkakyselyyn vastanneista 82 prosenttia oli kuukausipalkkaisia. Tuntipalkkaisten osuus oli 15 prosenttia.
 
Kaikkien eläintenhoitoalan vastaajien (koko maa) kuukausipalkkojen keskiarvo ilman luontoisetuja, ylityökorvauksia ja muita työaikalisiä oli 2022 syyskuussa 2 338 e/kk. Mediaani, eli keskimmäinen palkka, oli 2 300 e/kk.
 
Koko maan vastaajista 25 prosenttia ansaitsee enemmän kuin 2 600 e/kk ja viisi prosenttia enemmän kuin 2 938 e/kk. Koko maan vastaajista 25 prosenttia ansaitsee alle 2 100 e/kk ja viisi prosenttia alle 1 850 e/kk.
 
Kuukausiansiot jakautuvat pääkaupunkiseudun ja muun Suomen osalta:
  • Keskiarvopalkka pk-seudulla 2 510 e/kk ja muualla Suomessa 2 274 e/kk.
  • Pääkaupunkiseudulla töissä olevista 25 prosenttia ansaitsee vähemmän kuin 2 300 e/kk ja 25 prosenttia enemmän kuin 2 700 e/kk.
  • Muualla kuin pk-seudulla töissä olevista 25 prosenttia ansaitsee vähemmän kuin 2 050 e/kk ja 25 prosenttia enemmän kuin 2 500 e/kk.
Tuntipalkkaisten keskiarvopalkka eläintenhoitoalalla oli 2022 syyskuussa 13,84 e/tunti.
 

Palkkataso ja palkkaryhmä

 
Kysyimme, mihin palkkaryhmään tehtäväsi kuuluvat tai arvioisit niiden kuuluvan? Palkkaryhmien kuvauksiksi annettiin seuraavat:
 
Palkkaryhmä 1: esimiestehtävät ja laaja-alaiset erityistehtävät
Tehtävät edellyttävät ammattikoulutuksella tai työkokemuksella hankittuja tietoja ja taitoja. Tehtävät ovat usein laaja-alaisia ja niihin saattaa liittyä toimiminen tiimin tai ryhmän vetäjänä, suunnittelua, koulutusta ja taloudellista vastuuta tai tehtävät ovat alan ulkopuolisia erityistehtäviä, esimerkiksi esimiestehtäviä.
 
Palkkaryhmä 2: erikoisammattitehtävät
Tehtävät edellyttävät ammattikoulutuksella tai työkokemuksella hankittuja erityistietoja tai -taitoja sekä ammattialaan kuuluvien laajojen asiayhteyksien hallintaa.
 
Palkkaryhmä 3: ammattitehtävät
Tehtävät edellyttävät alan aikaisempaa kokemusta tai ammatillista koulutusta sekä harkintaa annettujen ohjeiden pohjalta.
 
Palkkaryhmä 4: perustehtävät
Ei edellytetä aikaisempaa kokemusta, esimerkiksi avustaa ohjeiden mukaan toisen valvonnassa tehtävien hoitamisessa.
 
Vastaajista puolet (51%) vastasi kuuluvansa palkkaryhmään kaksi, 30 prosenttia ryhmään kolme ja 15 prosenttia ryhmään yksi.
 

Muut eläinklinikat johtavat palkoissa (vertailu Evidensia, Omaeläinklinikka, muut)

 
Kyselyn perustiedoissa kysyimme työnantajaa. Valittavana oli kolme vaihtoehtoa: Evidensia, Omaeläinklinikka ja Joku muu.
 
Vastausten mukaan Evidensian ansiotaso alittaa muiden työnantajien palkat. Omaeläinlinikka ei enää vuonna 2022 vuodesta 2021 poiketen ole palkkajohtaja. Evidensia osti Omaeläinklinikan vuonna 2021. Erton pelko siitä, että alan töiden keskittyminen yhteen yhtiöön (Evidensia) johtaa työehtojen heikentymiseen näyttää tämän kyselyn valossa toteutuneen. Omaeläinkilinikan keskiarvopalkka laski vuoden 2021 kyselystä vuoden 2022 kyselyyn 100 eurolla kuukaudessa eli noin neljä prosenttia.
 
Evidensian keskipalkka alittaa Omaeläinklinikan keskipalkan yhdeksällä prosentilla. Ero on erittäin suuri.
 
Evidensian keskiarvopalkat ovat nousseet vuodessa 3,1 prosenttia. Omaeläinklinikassa laskua samassa ajassa em. 4 prosenttia. Muiden työnantajien palveluksessa ansiot heijastavat paremmin alan menestystä, keskiarvopalkat ovat nousseet 7,2 prosenttia.
 

Ilta-, yö- ja lauantailisät sekä ylityöt

 
Työnantajan aloitteesta tehdyt ylityöt korvataan eläinhoitoalalla vaihtelevasti. Vain neljä prosenttia ilmoittaa, että ei tee ylitöitä. Yli puolelle (51 %) ylityötä tekevistä ylityö korvataan tunti tunnista rahana tai vapaana. Työaikalain mukaisen korotetun palkan ylitöistä saa kolmasosa (33%) vastaajista. Lopuille korvataan ylityö vaihtelevin tavoin: euromääräinen tuntilisä, liukumajärjestely, työaikapankki jne.
 
Ilta-, yö- ja lauantailisiä maksetaan eläintenhoitoalalla vaihtelevasti. Arki-iltana, yleensä klo 18 jälkeen, tehdystä työstä maksetaan palkanlisää yli puolelle (55 %). Korvaus iltatyöstä vaihtelee 15, 20 ja 30 prosentin välillä, ollen yleisimmin 20 prosenttia.
 
Arkiyönä maksetaan vajaalle puolelle (43 %) yötyölisää. Lisän määrä on yleisimmin 30 % tuntipalkasta.
 
Lauantaina tehdystä työstä maksetaan yli puolelle (58 %) lauantailisää. Lisän määrä vaihteli 20 ja 50 prosentin välillä ollen ylivoimaisesti useimmiten 50 prosenttia.
 
Alalla menee hyvin – työn määrä kasvaa, henkilöstön määrä vähemmän
Oman työpaikan työn määrää ennustaa yli joka toinen (53%) ja henkilöstön määrän kasvua ennustaa 37 prosenttia. 16 prosenttia ennustaa henkilöstön vähenemistä. Töissä olevien työpaine on siis edelleen kasvamassa.
 

Jaksamisessa isoja haasteita

 
Suomen työmarkkinoiden suurin ongelma on jaksaminen. Mielenterveydelliset syyt ovat yleisin työkyvyttömyyseläkkeiden peruste. Koronan aikana mielenterveyden ongelmien aiheuttamien sairaspoissaolojen määrä on kasvanut työmarkkinoilla.
 

Lähes 90 prosenttia vakituisia

 
Eläinhoitoalalla toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet ovat hivenen yleisempiä kuin työmarkkinoilla yleisesti. Erton kyselyssä 87 % eläinhoitoalan työsuhteista on toistaiseksi voimassaolevia eli vakituisia. Yleisesti Suomen työmarkkinoilla vakituisten työsuhteiden osuus on 83 prosenttia (Tilastokeskus 11/2022). Kokoaikaisia vastaajista on 87 prosenttia kun yleisesti työmarkkinoilla kokoaikaisten osuus on 81 prosenttia.
 
Tarvittaessa töihin kutsuttavia ja nollasopimuksella töitä tekevien osuus oli vastaajista kolme prosenttia.
 

Muita huomioita

 
82 prosenttia vastaajista tiesi, että Erto edustaa ammattiliittona klinikkaeläinhoitajia ja julkaisee alan palkkasuosituksen.
 
Vastaajista yli puolet oli Toimihenkilöliitto Erton jäseniä ja 15 prosenttia ilmoitti olevansa muun ammattiliiton kuin Erton jäsen. Toiseksi liitoksi ilmoitettiin noin 90 prosenttisesti YTK, joka ei kuitenkaan ole ammattiliitto. YTK ei Ertosta poiketen esim. tee tällaisia palkkakyselyjä, tavoittele eläinklinikka-alan työehtojen parantamista, tarjoa maksutonta oikeusapua tai vaikuta miltään osin työsuhteen ehtoihin.
 

Vastaajajoukko

 
Kyselyyn vastasi 14.-30.10.2022 yhteensä 280 eläinhoitoalan ammattilaista, joista naisia oli 98 prosenttia. 29 prosenttia vastaajista oli 21–30-vuotiaita. Yli 45-vuotiaita oli 15 prosenttia. Vastaajista 45 prosenttia oli töissä Evidensiassa/Omaeläinklinikalla ja loput muilla klinikoilla.
 
Yleisin koulutuspohja vastaajilla oli ammattitutkinto/erikoisammattitutkinto (67 %). Ammatillinen tutkinto oli 23 prosentilla. Amk-tutkinto oli seitsemällä prosentilla, alempi korkeakoulututkinto kahdella ja ylempi prosentilla.
 

Vapaat vastaukset

 
Vapaissa vastauksissa todetaan Ertolle muun muassa:
  • ”Tässä kyselyssä olisi voinut olla sanallinen osuus. Työssäjaksaminen on parantunut, koska vaihdoin työpaikkaa.”
  • ”Olisi hienoa jos alalle saataisiin tulevaisuudessa työehtosopimus. Palkankorotuksen pyytäminen on haastavaa.”
  • ”Toive oli se, että löytyisi keino saada eläintenhoitajat järjestäytymään kunnolla, jotta voimme todella alkaa oikeasti vaatimaan kunnon työoloja (tauot, riittävä henkilökunta...) ja työn määrää, vaativuutta ja vastuullisuutta vastaavaa palkkaa.”
  • ”Kiitos Ertolaiset, teette hyvää ja tärkeää työtä!”
  • ”Hyviä tämmöset kyselyt, niin saadaan totuudenmukaista tietoa. Kiitos.”
  • ”Useat eläintenhoitajat suostuvat liian pieniin palkkoihin.”
  • ”Klinikkaeläinhoitajille oma TES!”

 

 

Ole yhteydessä, me autamme

 
Olethan yhteydessä työsuhdeneuvontaamme, jos haluat kysyä omasta palkastasi tai työehdoistasi tai jokin muu asia mietityttää työhösi liittyen. Kaikki yhteydenotot ovat luottamuksellisia emmekä koskaan ole työnantajaan yhteydessä ilman suostumustasi.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin